Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny jako narzędzie aktywizacji mieszkańców w życiu samorządu i profesjonalizacji kadry zajmującej się partycypacją

Miejsce realizacji: Mestia, Sighnaghi , Zugdidi, Gori, Ckaltubo, Ozurgeti

Wartość projektu :   310 200 PLN

Donor :

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy miejscowi :

Georgian Finance Association (AFODOSU)
Civil Society Institute (SCI)
National Association of Local Authorities of Gorgias (NALAG)

Kontekst

W związku z podpisaniem (2014 r.) i ratyfikacją (2016 r.) Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską, Gruzja weszła na drogę szeroko zakrojonych reform, których celem jest stopniowa integracja wybranych aspektów z Unią Europejską. W związku z reformą samorządową (2014 r.) i zmianami Ustawy o samorządzie terytorialnym (2017 r.), w Gruzji rozpoczął się proces decentralizacji władzy, którego efektem jest większa niezależność samorządów, w tym także w zakresie budżetowania. Stwarza to formalne podstawy do udziału mieszkańców w życiu samorządu i decydowaniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności.
Mimo tego, że informacje nt. budżetu municypalitetu podawane są do wiadomości publicznej przez władze lokalne w Gruzji, mieszkańcy mają bardzo niewiele możliwości angażowania się w proces decyzyjny. Szansą na poprawę sytuacji jest realizowanie budżetów partycypacyjnych, których mechanizm polega na tym, że w ramach wydzielanej przez municypalitet kwoty z budżetu ogólnego, mieszkańcy planują wydatki, podejmują decyzję nt. projektów skierowanych do realizacji i uczestniczą w samym procesie inwestycyjnym.
Projekt „Budżet partycypacyjny (BP) jako narzędzie aktywizacji mieszkańców w życiu samorządu i profesjonalizacji kadry zajmującej się partycypacją” stanowi kontynuację działań prowadzonych pierwotnie przez Fundację Inna Przestrzeń (2015-2017), a od 2018 roku wdrażanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (FSM) w ramach projektów finansowanych ze środków programu współpracy rozwojowej „Polska pomoc”.

Projekt

Projekt realizowany będzie w maksymalnie sześciu municypalitetach (Mestia, Sighnaghi, Zugdidi, Gori, Ckaltubo, Ozurgeti) Gruzji. W ramach projektu przewidziana jest realizacja 4 komponentów:

1. Akademia Partycypacji – proces szkolący kadrę w zakresie procesów partycypacyjnych.
2. Wsparcie realizacji budżetu partycypacyjnego w maksymalnie trzech jednostkach samorządu terytorialnego.
3. Włączanie mieszkańców we wdrażanie wyłonionych w poprzedniej edycji projektów.
4. Promocja idei budżetu partycypacyjnego w Gruzji.

Projekt jest odpowiedzią na niski udział społeczności lokalnych w procesach decyzyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego (municypalitetach). Jego bezpośrednim celem jest umocowanie budżetu partycypacyjnego jako narzędzia aktywizacji i partycypacji lokalnej mieszkańców, stosowanego przez gruzińskie jednostki samorządu terytorialnego (municypalitety) oraz profesjonalizacja kadry zajmującej się włączaniem mieszkańców w życie samorządu. Dzięki projektowi zostanie wykształcona kadra zajmująca się przeprowadzaniem procesów partycypacyjnych, zostaną utrzymane standardy w procesach partycypacji z bezpośrednim wsparciem FSM, a także zostanie wypracowany model włączania mieszkańców na etapie realizacji procesów inwestycyjnych BP.

Beneficjantami projektu będą absolwenci Akademii Partycypacji – nowe osoby zainteresowane procesami partycypacyjnymi i praktycy BP zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji, którzy otrzymają solidne podstawy teoretyczne do wdrażania procesów partycypacyjnych poparte praktyką. Dodatkowo pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i władze samorządowe zostaną wyposażeni w praktyczne mechanizmy angażowania społeczności lokalnej w proces decyzyjny, a mieszkańcy otrzymają możliwość decydowania o sprawach dla nich ważnych.

Aktualności

Pierwsi absolwenci Akademii Partycypacji w Gruzji
Wsparcie realizacji Budżetu Partycypacyjnego w Mestii
Jak osiągnąć konsensus? Mieszkańcy municypalitetu Signagi wybierają projekty
Strategia włączania mieszkańców na etapie realizacji projektów wybranych w procesie Budżetu Partycypacyjnego (BP) w Ozurgeti
Trzeci zjazd Akademii Partycypacji
Drugi zjazd Akademii Partycypacji
Ruszyła Akademia Partycypacji

 

Więcej informacji na temat budżetu partycypacyjnego w Gruzji  można znaleźć na stronie participatory.ge

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.