Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny jako narzędzie aktywizacji mieszkańców w życiu samorządu i profesjonalizacji kadry zajmującej się partycypacją

Miejsce realizacji: Mestia, Signagi, Zugdidi, Gori, Tskaltubo i Ozurgeti

Wartość projektu : 268 922 PLN

Donor :

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy miejscowi :

Stowarzyszenie Finansistów Lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego Gruzji (AFOGLUSU)
Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (CSI)
Krajowe Stowarzyszenie Władz Lokalnych Gruzji (NALAG)
Orbeliani Gruzja

Kontekst

W związku z podpisaniem (2014 r.) i ratyfikacją (2016 r.) Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską, Gruzja weszła na drogę szeroko zakrojonych reform, których celem jest stopniowa integracja wybranych aspektów z Unią Europejską. W związku z reformą samorządową (2014 r.) i zmianami Ustawy o samorządzie terytorialnym (2017 r.), w Gruzji rozpoczął się proces decentralizacji władzy, którego efektem jest większa niezależność samorządów, w tym także w zakresie budżetowania. Stwarza to formalne podstawy do udziału mieszkańców w życiu samorządu i decydowaniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności.
Mimo tego, że informacje nt. budżetu municypalitetu podawane są do wiadomości publicznej przez władze lokalne w Gruzji, mieszkańcy mają bardzo niewiele możliwości angażowania się w proces decyzyjny. Szansą na poprawę sytuacji jest realizowanie budżetów partycypacyjnych, których mechanizm polega na tym, że w ramach wydzielanej przez municypalitet kwoty z budżetu ogólnego, mieszkańcy planują wydatki, podejmują decyzję nt. projektów skierowanych do realizacji i uczestniczą w samym procesie inwestycyjnym.
Projekt „Budżet partycypacyjny (BP) jako narzędzie aktywizacji mieszkańców w życiu samorządu i profesjonalizacji kadry zajmującej się partycypacją” stanowi kontynuację działań prowadzonych pierwotnie przez Fundację Inna Przestrzeń (2015-2017), a od 2018 roku wdrażanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (FSM) w ramach projektów finansowanych ze środków programu współpracy rozwojowej „Polska pomoc”.

Projekt

Projekt „Budżet partycypacyjny (BP) jako narzędzie aktywizacji mieszkańców w życiu samorządu i profesjonalizacji kadry zajmującej się partycypacją” został zrealizowany przez Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Gruzji w sześciu jednostkach samorządu terytorialnego (municypalitetach) w Gruzji: Mestii, Signagi, Zugdidi, Gori, Tskaltubo i Ozurgeti.

Działania projektowe obejmowały:
1. Opracowanie i przeprowadzenie trzymodułowego procesu szkoleniowego z zakresu BP popartego praktykami terenowymi i egzaminem dla 15 uczestników z całej Gruzji.
2. Kompleksowe wsparcie całego cyklu projektowego BP w municypalitetach Mestii, Zugdidi i Signagi, a także częściowo w municypalitecie Tskaltubo, w tym planowanie i wybór projektów do realizacji.
3. Rozpracowanie procesu zamówień publicznych w Gruzji i przeprowadzenie pilotażu włączania mieszkańców w realizację niektórych projektów wyłonionych do wdrożenia w poprzednich edycjach BP.
4. Utworzenie międzyinstytucjonalnego konsorcjum organizacji międzynarodowych, organizacji i instytucji gruzińskich na rzecz promowania standardów BP poprzez utworzenie systemu certyfikacji.

W ramach projektu została nawiązana współpraca z międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie partycypacji i lokalnymi ekspertami w zakresie planowania przestrzennego wskutek czego przeprowadzono łącznie 42 działania w regionach w celu wdrożenia wszystkich komponentów projektu.

Zostały zorganizowane:
• sesje szkoleniowo-treningowe w ramach Akademii Partycypacji;
• spotkania planistyczne w sześciu wspieranych municypalitetach;
• szkolenia i warsztaty w regionach nt. poszczególnych faz BP;
• konsultacje nt. kampanii informacyjnej;
• konsultacje wyjazdowe mentorów ;
• wsparcie ewaluacji wewnętrznej procesów BP;
• przeprowadzenie analizy procesu zamówień publicznych w Gruzji;
• spotkania eksperckie nt. włączania mieszkańców w proces inwestycyjny;
• spotkania nt. standardów BP;
• spotkania międzyinstytucjonalnego konsorcjum certyfikującego.
W wyniku przeprowadzonych działań 77 osób skorzystało z zaoferowanych im możliwości zdobywania wiedzy.

W ramach projektu:
• stworzono program szkoleniowy Akademii Partycypacji (42 godziny szkolenia teoretycznego, 171 godzin praktyk terenowych odzwierciedlonych na 291 stronach dzienniczków praktyk);
• 14 absolwentów Akademii Partycypacji uzyskało zaświadczenia potwierdzające zdobycie umiejętności w zakresie BP;
• zachowano standardy BP we wszystkich czterech municypalitetach (Mestia, Signagi, Zugdidi, Tskaltubo), które Przedstawicielstwo FSM w Gruzji bezpośrednio wsparło merytorycznie i finansowo w zakresie przeprowadzenia cyklu BP w pierwszym roku trwania projektu;
• wypracowano model włączania mieszkańców w proces zamówień publicznych i realizacji inwestycji projektów BP;
• powołano międzyinstytucjonalne konsorcjum, które wypracowało system podnoszenia jakości procesów BP przeprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ze standardami BP;
• 8 municypalitetów uzyskało zaświadczenia zdolności przeprowadzania procesów BP zgodnie ze standardami BP.

Aktualności

Pierwsi absolwenci Akademii Partycypacji w Gruzji
Wsparcie realizacji Budżetu Partycypacyjnego w Mestii
Jak osiągnąć konsensus? Mieszkańcy municypalitetu Signagi wybierają projekty
Strategia włączania mieszkańców na etapie realizacji projektów wybranych w procesie Budżetu Partycypacyjnego (BP) w Ozurgeti
Trzeci zjazd Akademii Partycypacji
Drugi zjazd Akademii Partycypacji
Ruszyła Akademia Partycypacji

 

Więcej informacji na temat budżetu partycypacyjnego w Gruzji  można znaleźć na stronie participatory.ge

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Skip to content