Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) prowadzi działania w zakresie współpracy rozwojowej na rzecz innych państw. Kładzie nacisk na wspieranie przemian demokratycznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zasady dobrego rządzenia, rozwój lokalnej demokracji, przekazywanie doświadczeń transformacji gospodarczej i ustrojowej, wolne media, organizacje broniące praw człowieka. W sytuacji tego wymagających, Fundacja realizuje także działania humanitarne. 

Fundacja jest jednym z głównych aktorów polskiej współpracy rozwojowej – kierunki jej działalności wyznacza Rada, której przewodniczy minister spraw zagranicznych ds. współpracy rozwojowej. Działania Fundacji finansowane są ze środków polskiej współpracy rozwojowej (Polska pomoc), będących w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  Dzięki stałemu wsparciu ze strony MSZ, Fundacja ma możliwość zwiększania skali swojego zaangażowania poprzez przyciąganie inwestycji ze strony innych donatorów. Należą do nich między innymi EuropeAid, Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy Międzynarodowej (GIZ) oraz państwa wspólnoty transatlantyckiej. W 2023 roku Fundacja ukońćzyła proces uzyskiwania unijnej certyfikacji Pillar Assesments, którego pomyślne przejście pozwola na pozyskiwanie zwiększonego finansowania od UE. 

Obszarem priorytetowym dla działań Fundacji są kraje Partnerstwa Wschodniego: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. W Ukrainie, Mołdawii i Gruzji Fundacja działa poprzez swoje oddziały.  Realizując swoje cele, Fundacja współpracuje z polskimi i zagranicznymi organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i szkołami. 

Znakiem graficznym Fundacji jest logo pierwszej polskiej prezydencji w UE (w 2011 roku) zaprojektowane przez Jerzego Janiszewskiego, autora znaku graficznego NSZZ „Solidarność”. 

Historia Fundacji 

FSM jest fundacją Skarbu Państwa. Została powołana w 1997 roku z inicjatywy prezydenta RP, który sprawuje nad nią patronat honorowy. W pierwszych latach istnienia – jako Polska Fundacja Transformacji Rynkowej „Wiedzieć Jak” – koncentrowała się na udzielaniu pomocy krajom przechodzącym transformację rynkową, między innymi realizując projekty na rzecz Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu i Gruzji. Wydała cykl publikacji poświęconych polskim doświadczeniom transformacyjnym. W 2002 roku zmieniła nazwę na Polska Fundacja Współpracy Międzynarodowej „Wiedzieć Jak”. W 2005 roku jej działalność została zawieszona. W związku z rosnącym zaangażowaniem Polski we współpracę rozwojową oraz potrzebą wsparcia przemian demokratycznych w innych krajach minister spraw zagranicznych podjął decyzję o reaktywowaniu Fundacji w 2011 roku. 16 września 2011 roku została przyjęta ustawa o współpracy rozwojowej, na mocy której minister spraw zagranicznych może zlecać Fundacji realizację zadań w zakresie współpracy rozwojowej. 

W 2012 roku Fundacja rozpoczęła organizację wyjazdów polskich obserwatorów w ramach misji wyborczych OBWE/ODIHR. 

W 2013 roku Fundacja przyjęła nazwę Fundacja Solidarności Międzynarodowej. 

 

Skip to content