Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) prowadzi działania w zakresie współpracy rozwojowej na rzecz innych państw. Kładzie nacisk na wspieranie przemian demokratycznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zasady dobrego rządzenia, rozwój lokalnej demokracji, przekazywanie doświadczeń transformacji gospodarczej i ustrojowej, wolne media, organizacje broniące praw człowieka. Od 2012 roku Fundacja organizuje również wyjazdy polskich obserwatorów w ramach misji wyborczych OBWE/ODIHR. Obszarem priorytetowym dla działań FSM są kraje Partnerstwa Wschodniego: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. W przeszłości FSM również finansowała projekty polskich organizacji pozarządowych realizowane w Tadżykistanie, Kirgistanie, Tunezji i Mjanmie. W Mołdawii funkcjonuje przedstawicielstwo Fundacji, które prowadzi Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych. Znakiem graficznym Fundacji jest logo pierwszej polskiej prezydencji w UE (w 2011 roku) zaprojektowane przez Jerzego Janiszewskiego, autora znaku graficznego NSZZ „Solidarność”.

Raport roczny 2020

Działania Fundacji finansowane są głównie ze środków polskiej współpracy rozwojowej, będących w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Fundacja uzyskuje także wsparcie od innych donorów, między innymi Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy Międzynarodowej (GIZ), EuropeAid czy od rządu Kanady oraz Szwajcarii. FSM wdraża własne projekty, a także organizuje konkursy dla polskich podmiotów w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizując swoje cele, Fundacja współpracuje z polskimi i zagranicznymi organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i szkołami.

FSM jest fundacją Skarbu Państwa. Została powołana w 1997 roku z inicjatywy prezydenta RP, który sprawuje nad nią honorowy patronat. W pierwszych latach istnienia – jako Polska Fundacja Transformacji Rynkowej „Wiedzieć Jak” – koncentrowała się na udzielaniu pomocy krajom przechodzącym transformację rynkową, między innymi realizując projekty na rzecz Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu i Gruzji. Wydała cykl publikacji poświęconych polskim doświadczeniom transformacyjnym. W 2002 roku zmieniła nazwę na Polska Fundacja Współpracy Międzynarodowej „Wiedzieć Jak”. W 2005 roku jej działalność została zawieszona.

W związku z rosnącym zaangażowaniem Polski we współpracę rozwojową oraz potrzebą wsparcia przemian demokratycznych w innych krajach minister spraw zagranicznych podjął decyzję o reaktywacji Fundacji w 2011 roku. Jej prezesem został Krzysztof Stanowski, który sprawował tę funkcję do 2017 roku. 16 września 2011 roku została przyjęta ustawa o współpracy rozwojowej, na mocy której minister spraw zagranicznych może zlecać Fundacji realizację zadań w zakresie pomocy rozwojowej w krajach, w których panują szczególne warunki polityczne. W 2013 roku Fundacja przyjęła nazwę Fundacja Solidarności Międzynarodowej.