Rozwój lokalny

Najważniejszym programem Fundacji w wymiarze wspierania rozwoju na poziomie lokalnym, a jednocześnie flagowym projektem Polskiej Pomocy, jest działalność przedstawicielstwa FSM w Mołdawii – Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych. Współpracując z mołdawskimi władzami na szczeblu centralnym i lokalnym, miejscowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi donorami, Centrum realizuje wiele działań w zakresie rozwoju lokalnego, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Promuje między innymi unijne podejście do rozwoju LEADER, zakładające zaangażowanie przedstawicieli lokalnej społeczności (władz, przedsiębiorców, organizacje społeczne) w rozwój danego obszaru. W ramach tej metodologii na przykład tworzone są Lokalne Grupy Działania, wzorowane na podobnych instytucjach działających w Polsce i innych krajach UE. Centrum dofinansowuje również lokalne inicjatywy Programu Małych Projektów w miastach i na wsiach.

Fundacja prowadzi działania własne i wspiera polskie organizacje pozarządowe realizujące projekty na rzecz rozwoju lokalnego również w innych krajach, między innymi w Gruzji (na przykład wdrażanie budżetu partycypacyjnego we współpracy z Fundacją Inna Przestrzeń), Tadżykistanie (wsparcie projektu Fundacji Edukacja dla Demokracji na rzecz aktywizacji kobiet na poziomie lokalnym) czy na Białorusi (przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie rozwoju agroturystyki beneficjentom z rejonu pińskiego we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego). Wspieramy również lokalną przedsiębiorczość i rozwój obszarów wiejskich, co spełnia takie priorytetowe założenia Polskiej Pomocy, jak dobre rządzenie i budowanie kapitału ludzkiego.

Skip to content