Podstawowe informacje

Zamówienia w Fundacji Solidarności Międzynarodowej są realizowane zgodnie z Polityką udzielania zamówień (Polityką Zakupową).

 

Podstawowe zasady dokonywania zakupów w Fundacji:

  • równe traktowanie wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu, czyli nie dyskryminujemy poszczególnych dostawców (wykonawców) ze względu na ich status prawny czy strukturę własnościową; wobec wszystkich podmiotów stosujemy te same kryteria oceny ofert, terminy, tryb udzielania wyjaśnień oraz środki odwoławcze;
  • uczciwa konkurencja, czyli umożliwiamy każdemu zainteresowanemu podmiotowi równy dostęp do informacji o zamówieniach oraz do samych zamówień na każdym etapie postępowania. Jednocześnie wymagamy od podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia powstrzymania się od wszelkich działań lub zaniechań stanowiących nieuczciwą konkurencję, na przykład podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Czynami nieuczciwej konkurencji mogą być wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osób zaangażowanych w prowadzenie zamówienia, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej czy oferowanie rażąco niskiej ceny;
  • przejrzystość postepowania i wyboru Wykonawcy oznaczająca, że postępowanie o udzielenie zamówienia zawiera jasne reguły; zapewniamy środki do weryfikacji prawidłowości stosowania tych reguł i z góry ustalamy kryteria, na podstawie których Fundacja podejmuje czynności;
  • zero tolerancji dla korupcji oznaczające natychmiastowe wykluczenie osób i podmiotów dopuszczających się praktyk korupcyjnych z trwających i przyszłych postępowań o udzielenie zamówienia oraz możliwą odpowiedzialność przewidzianą przez prawo polskie, prawo krajowe donatora oraz prawo międzynarodowe;
  • unikanie konfliktu interesów, czyli sytuacji, w której interesy biznesowe, finansowe, rodzinne, polityczne lub osobiste mogą mieć negatywny wpływ na bezstronność i niezależność osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wszelkie działania realizowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia muszą być zgodne z Polityką przeciwdziałania dyskryminacji, Polityką zgłaszania nieprawidłowości oraz Polityką przeciwdziałania konfliktowi interesów.

 

Fundacja dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wydatkowania środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnieciu założonych celów.

 

Podstawowym trybem wyboru Wykonawcy jest tryb Zapytania Ofertowego. Przy zamówieniach poniżej 30 000 zł możemy stosować uproszczony tryb Rozeznania Rynku, a przy kwotach poniżej 10 000 zł – tryb zamówienia z wolnej ręki, który może być też stosowany w szczególnych innych przypadkach przewidzianych w Polityce Zakupowej, gdzie również znajdują się opisy wszystkich trybów zamówienia.

 

W niektórych przypadkach Fundacja może wykluczyć podmiot lub podmioty z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdą okoliczności opisane w Polityce. Jeżeli podmiot podejmie odpowiednie działania zaradcze, a Fundacja uzna, że są one wystarczające, możemy wyrazić zgodę na jego udział w postępowaniu.

 

Podmiot, który zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia przechodzi procedurę due diligence, czyli badania wiarygodności oraz podlegania sankcjom krajowym i międzynarodowym. W tym celu, przed zawarciem umowy, prosimy o wypełnienie oświadczenia przed umową oraz deklaracji w sprawie obywatelstwa rosyjskiego.

Skip to content