Polityka prywatności Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Polityka prywatności Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Dane osobowe w Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej są opisane w tym dokumencie. Opisuje on również prawa osób, których dane przetwarza Fundacja oraz zasady, na jakich można realizować te prawa. Dokument jest zgodny z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 679/2016 („RODO”).

DEFINICJE

 • dane osobowe (dalej też „dane”) – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio,
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 • podmiot danych – Ty i każda inna osoba, której dane są przetwarzane.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli chcesz poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas danych osobowych, zapoznaj się z tym dokumentem.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Za przetwarzanie Państwa danych odpowiada Fundacja Solidarności Międzynarodowej, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa, Polska NIP: 526-226-42-92, REGON: 012345095, KRS: 0000024453 („Fundacja”), która jest ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fundację:

* Daria Suwała

Inspektor Ochrony Danych

Fundacji Solidarności Międzynarodowej

ul. Mysłowicka 4

01-612 Warszawa

@ iod@solidarityfund.pl

Fundacja przetwarza dane osobowe wyłącznie w związku z misją i celami określonymi w jej statucie, tj. w ramach zaangażowania we współpracę rozwojową na rzecz innych państw oraz w związku z funkcjonowaniem samej organizacji.

 

Na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe w Fundacji Solidarności Międzynarodowej?

Fundacja może przetwarzać dane osobowe zarówno tzw. zwykłe jak i szczególnych kategorii, obejmujące poglądy polityczne, światopoglądowe oraz inne dane, których ujawnienie może stanowić wysokie zagrożenie dla praw i wolności podmiotów danych.

W przypadku danych tzw. zwykłych możemy przetwarzać Twoje dane na następujących podstawach:

 1. przetwarzanie ma miejsce po uzyskaniu Twojej zgody – podstawą jest udzielona zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub
 2. przetwarzanie ma miejsce w związku z podejmowaniem czynności przed zawarciem umowy z Tobą oraz realizacją tej umowy, lub innej umowy, której stronami jesteś Ty oraz Fundacja – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. przetwarzanie jest niezbędne ze względu na obowiązek prawnie ciążący na Fundacji (np. przepisy prawa pracy, przepisy ubezpieczeniowe i przepisy podatkowe) -– podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z odpowiednimi przepisami prawa.
 4. przetwarzanie ma miejsce w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji związanego z realizacją naszych zadań statutowych- podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wyjątkiem są sytuacje, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych:

 1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań odnoszących się do zatrudniania pracowników i innych osób, a zakres przetwarzania danych jest określony w przepisach. – podstawą jest art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z odpowiednimi przepisami,
 2. Przetwarzanie ma miejsce po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody – podstawą jest udzielona zgoda, czyli art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat, chyba że wiążące Fundację umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego przewidują inne okresy przetwarzania. W takim przypadku Fundacja poinformuje Cię dokładnie o innym czasie przetwarzania Twoich danych niż 6 lat i o podstawie przesłużenia lub skrócenia tego okresu.

 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fundację?

W trakcie przetwarzania przez Fundację Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa wynikające z przepisów RODO:

 1. Masz prawo do otrzymania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych (w szczególności informacji w jakim celu, na jakiej podstawie i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały udostępnione).
 2. Masz prawo wnieść skargę do Fundacji w sprawie przetwarzania Twoich danych.
 3. Masz prawo do kontroli swoich danych i ich przetwarzania realizując uprawnienia wynikające z art. 15-22 RODO, o ile prawa te będą miały zastosowanie, a w szczególności:
 • Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania informacji o sposobie, celu oraz zakresie przetwarzania danych oraz otrzymania kopii danych przetwarzanych przez Fundację;
 • Masz prawo do żądania sprostowania lub poprawiania swoich danych osobowych;
 • Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania. Fundacja zrealizuje żądanie, jeżeli zachodzą przesłanki przewidziane w art. 17 RODO, tj.:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację,
  • wycofałeś zgodę na przetwarzanie swoich danych i Fundacja nie ma innej podstawy prawnej, aby przetwarzać te dane osobowe,
  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Fundacji nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu,
  • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

Twoje prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;

 • Masz prawo do wniesienia wniosku o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Fundacja zrealizuje żądanie, jeżeli zachodzą przesłanki przewidziane w art. 18 RODO, tj.:
  • zauważysz, że dane są nieprawidłowe –ograniczenia dokonuje się na okres pozwalający Fundacji sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, aby zostały usunięte przez Fundację,
  • dane nie są już potrzebne Fundacji, ale mogą być potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych – ograniczenia dokonuje się do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Fundacji prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • Masz prawo do przeniesienia swoich danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody bądź jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jesteś;
 • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji;
 • Masz prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody.

W celu wykonania Twoich praw prosimy o kontakt z Fundacją bezpośrednio, za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@solidarityfund.pl) – zależy nam na tym, aby jak najlepiej chronić Twoje prawa.

Możesz również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/), jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

Czy Fundacja może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Fundacja co do zasady nie przekazuje Twoich danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niektórych sytuacjach przekazanie danych osobowych może być konieczne lub niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania.

Podmioty, którym możemy przekazywać Twoje dane, obejmują następujące kategorie:

 • Partnerzy Fundacji
 • Firmy zapewniające usługi informatyczne i utrzymanie serwerów,
 • Firmy świadczące usługi telekomunikacyjne,
 • Zewnętrzni doradcy prawni,
 • Banki,
 • Firmy ubezpieczeniowe,
 • Audytorzy.

Fundacja może również udostępnić dane osobowe w celu odpowiedzi na żądania zgłoszone w stosunku do Fundacji przez uprawnione organy państwowe i sądowe (np. prokuratury, sądy, policję, urzędy), a także na żądanie podmiotów, które współfinansują jej działalność i kontrolują wykorzystywanie przez nią środków.

 

Czy Fundacja przetwarza dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?

Fundacja może przesyłać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy podczas współpracy z częścią partnerów oraz usługodawców Fundacji (podmiotów przetwarzających), którzy mają tam swoją siedzibę. Fundacja zapewnia, aby przekazanie danych poza EOG odbyło się zawsze z poszanowaniem zasad RODO i zgodnie z prawem.

Jeżeli Fundacja będzie przekazywać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, poinformujemy Państwa dokładnie, gdzie te dane są przekazywane i komu oraz jakie środki zostały zastosowane, by zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych danych.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach strony internetowej i social mediów Fundacji

I. Osoby odwiedzające stronę internetową Fundacji

Odwiedzając stronę internetową Fundacji pozostajesz anonimowy tak długo, dopóki sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Fundację wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączysz się z nami. Podanie danych osobowych jest wobec powyższego dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla osoby odwiedzającej stronę internetową.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologie plików „cookies” oraz podobne – dalej nazywane zbiorczo Cookies.

Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych osobowych pochodzących z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane odczytywane z Cookies są wykorzystywane do:

 • dostosowania strony do indywidualnych ustawień osoby korzystającej z niej, np. wyboru dotyczącego zapisywania Cookies w Państwa urządzeniu czy języka wyświetlania,
 • prowadzenie analiz statystycznych dotyczących osób odwiedzających stronę internetową, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć m.in. budowie strategii rozwoju i wzmacnianiu przejrzystości strony internetowej.

Dane są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia Cookies z Twojego urządzenia końcowego, z którego korzystasz łącząc się z naszą stroną internetową – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Więcej informacji o Cookies, w tym dotyczących zarządzania i usuwania Cookies, można znaleźć w dziale „Polityka Cookies” poniżej.

 

II. Fundacja a media społecznościowe

Dane dotyczące użytkowników strony internetowej Fundacji mogą również pochodzić z wykorzystania wtyczek portali społecznościowych, dostępnych na stronie internetowej.

Współpraca z Facebook:

W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. C-210/16), współadministratorem danych osobowych użytkowników Fanpage’a Fundacji jest Meta Platforms Ireland Ltd (wcześniej: Facebook Ireland Ltd; „Facebook”).

Dodatkowo, w związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (sygn. C-40/17) Facebook jest również współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki Facebook zamieszczonych na stronie internetowej Fundacji.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Ponieważ w ramach współpracy Fundacji z Facebook dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, masz prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook i Fundację w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Współpraca z Twitter:

Podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników profilu Fundacji w portalu Twitter.com oraz osób korzystających z wtyczki Twitter na stronie internetowej Fundacji jest Twitter International Company z siedzibą w Irlandii („Twitter”).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Twitter, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Twitter: https://twitter.com/en/privacy.

Współpraca z YouTube (Google):

YouTube jest serwisem dostarczanym przez Google. Podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników profilu Fundacji w portalu YouTube.com oraz osób korzystających z wtyczki YouTube na stronie internetowej Fundacji jest Google Ireland Limited („Google”).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Google, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Skąd Fundacja pozyskuje dane w związku ze współpracą z dostawcami mediów społecznościowych?

W ramach współpracy z dostawcami portali społecznościowych, Fundacja częściowo pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników swojej strony internetowej, częściowo zaś z profili użytkowników w tych portalach.

 • W zakresie, w jakim Fundacja pozyskuje dane bezpośrednio od Ciebie, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje dla Ciebie żadnych skutków.

Możesz korzystać ze strony internetowej oraz z profili Fundacji w mediach społecznościowych nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy tylko przeglądasz stronę internetową lub którykolwiek z profili Fundacji w tych portalach, nie podejmując interakcji z wtyczkami ani z tymi profilami).

 • W zakresie, w jakim Fundacja pozyskuje Twoje dane jako użytkowników z Twoich profili w mediach społecznościowych w związku z podjęciem interakcji z wtyczkami, ujawnieniu będą podlegały dane dotyczące Ciebie w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez dostawców portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Google).
 • W zakresie, w jakim Fundacja pozyskuje dane z Twoich profili w mediach społecznościowych w związku z podjęciem interakcji z profilem Fundacji znajdującym się na tych portalach, ujawnieniu będą podlegały wszystkie dane zamieszczone w Twoim profilu, oznaczone jako „Publiczne” lub te, które wyraźnie udostępnisz Fundacji za pośrednictwem swojego profilu, oznaczając ustawienia prywatności w taki sposób, że będziemy mogli zapoznawać się z nimi. Podobnie jak w przypadku wtyczek, w przypadku podejmowania interakcji z profilami Fundacji w portalach społecznościowych, Fundacja może także uzyskiwać od dostawców portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Google) anonimowe zestawienia statystyczne, przygotowywane z uwzględnieniem również Twoich danych.

 

Jak i dlaczego Fundacja korzysta z danych w związku ze współpracą z dostawcami mediów społecznościowych?

Fundacja przetwarza Twoje dane w celu tworzenia analiz, statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań i budowie strategii rozwoju – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe zebrane na podstawie Cookies. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Fundacji, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).

Dane osobowe ujawniane przez Ciebie w ramach profili w mediach społecznościowych będą przetwarzane również w celu wymiany informacji temat Fundacji i jej funkcjonowania oraz podejmowanych inicjatyw oraz informowania o działalności Fundacji, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub dopóki dane te nie zostaną usunięte z profilu, w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).

W związku z funkcjonowaniem portali społecznościowych może dochodzić do profilowania użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez dostawców mediów społecznościowych umożliwiają zestawianie danych osobowych użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które Fundacja może później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Kto może mieć dostęp do danych?

Dane gromadzone przez Fundację w związku z wtyczkami portali społecznościowych oraz za pomocą profili w mediach społecznościowych będą przetwarzali również dostawcy tych portali społecznościowych jako współadministratorzy danych, w celach i w sposób określony we własnych politykach prywatności. Dane te mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym dostawcy portali społecznościowych zapewnią poszanowanie Państwa prywatności w przypadku przetwarzania danych poza EOG. Dodatkowe informacje dotyczące prywatności można znaleźć w politykach prywatności dostawców.

Dodatkowo dane osobowe ujawniane przez Ciebie jako publiczne w ramach portali społecznościowych mogą być dostępne dla nieograniczonego grona odbiorców, w tym również dla odbiorców w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym, że nie mamy wpływu na treści publikowane przez Ciebie na portalach społecznościowych, apelujemy o rozsądne udostępnianie treści.

 

 

POLITYKA COOKIES

Czym są Cookies?

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Więcej informacji o plikach „Cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

Jak i dlaczego Fundacja korzysta z Cookies?

W ramach swojej strony internetowej Fundacja wykorzystuje Cookies o charakterze trwałym, funkcjonalne, pozwalające na zapamiętanie Twoich ustawień dla strony internetowej oraz analityczne, dostarczane przez podmioty zewnętrzne, które są wyłącznie odpowiedzialne za stosowaną technologię Cookies.

Aby uzyskać informacje o tym, jakie Cookies są dystrybuowane w ramach strony internetowej Fundacji, należy skorzystać z ustawień przeglądarki, z której korzystasz by łączyć się z naszą stroną internetową.

Nie łączymy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w Cookies z żadnymi innymi danymi, które pozostają w naszym posiadaniu lub do których możemy mieć dostęp.

 

Zarządzanie Cookies

Możesz zmieniać ustawienia w zakresie zarządzania Cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Cookies, które zostały dotychczas zapisane. Jeśli nie chcesz, by Cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu w przyszłości, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Informujemy jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi Cookies niezbędnych dla utrzymania preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej (np. sprawić, że za każdym razem będziesz musiał na nowo wybierać język, w jakim wyświetlana jest strona internetowa Fundacji).

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH PROCESACH REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ

I. Przetwarzanie danych osobowych w projektach grantowych i partnerskich realizowanych przez Fundację – informacje dla Wnioskodawców (osób kontaktowych i reprezentujących Wnioskodawców).

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie naboru wniosków w ramach konkursu grantowego lub naboru wniosków partnerskich, tj.:

 • umożliwienie złożenia wniosku o fundusze w ramach konkursu grantowego lub naboru wniosków partnerskich oraz kontakt z Wnioskodawcą;
 • analiza oraz ocena wniosku projektowego i wyłonienie podmiotów, które otrzymają finansowanie.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko oraz funkcję osoby kontaktowej lub reprezentującej Wnioskodawcę, adres korespondencyjny, numer telefonu, nazwę i dane rejestracyjne organizacji, informacje o kluczowych osobach w realizacji projektu (rola i zakres obowiązków).

Podanie danych kontaktowych oraz danych osób reprezentujących organizację przez Wnioskodawcę jest niezbędne dla przeprowadzenia naboru wniosków. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane przetwarzane są na podstawie zgody oraz dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu oceny wniosku i wyłonienia podmiotów, które otrzymają finansowanie, a po tym czasie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Fundacji oraz dla wykazania rozliczalności działań Fundacji, w tym w zw. z art. 5 ust. 2 RODO (również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane zostają udostępnione członkom Komisji lub Zespołów opiniujących wnioski. Członkami Zespołów mogą być też przedstawiciele donatorów takich jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komisja Europejska oraz inne krajowe i zagraniczne podmioty publiczne i prywatne.

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci następujące prawa: link.

Jeżeli w związku z naborem wniosków grantowych lub partnerskich przekazujesz Fundacji dane innych osób fizycznych, musisz pamiętać o ciążącym na Tobie obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, a więc musisz poinformować te osoby o kategorii i celu przetwarzania ich danych osobowych, o udostępnieniu danych osobowych Fundacji Solidarności Międzynarodowej, a także poinformować te osoby o przysługujących im prawach.

Obowiązek informacyjny nie zachodzi, jeżeli ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

II. Przetwarzanie danych osobowych w projektach grantowych i partnerskich realizowanych przez Fundację

Informacje dla Grantobiorców, Partnerów (osób kontaktowych i reprezentujących Grantobiorców i Partnerów) oraz Beneficjentów.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • podjęcie czynności przed zawarciem umowy, w dążeniu do jej zawarcia, a po jej zawarciu – realizacja umowy i projektu grantowego/partnerskiego, w tym monitoring działań projektowych;
 • egzekwowanie obowiązków sprawozdawczych oraz ewaluacja projektu;
 • spełnienie innych obowiązków prawnych nałożonych na Fundację, w tym wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego,
 • zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, w tym związanych z realizacją zasady rozliczalności wynikającej z art. 5 ust. 2 RODO.

Zakres przetwarzanych danych może obejmować:

 • w przypadku osób kontaktowych – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, inne informacje niezbędne dla realizacji działań projektowych.
 • W przypadku osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu – imię, nazwisko oraz funkcję w organizacji, a dla celów przeprowadzenia procesu sprawdzenia w związku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, antykorupcyjnych oraz dotyczących reżimów sankcyjnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, także numer PESEL lub inny równorzędny krajowy numer identyfikacyjny, datę urodzenia, adres zamieszkania, posiadane obywatelstwa, informację o statusie beneficjenta rzeczywistego w podmiocie.
 • W przypadku osób zaangażowanych w realizację projektu po stronie Grantobiorcy lub Partnera – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności zawodowej, dane dotyczące doświadczenia zawodowego i posiadanego wykształcenia oraz inne informacje niezbędne dla realizacji działań projektowych.
 • W przypadku Grantobiorców/Partnerów będących osobami fizycznymi, dane przetwarzane są na następujących podstawach: w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ze względu na obowiązek prawny ciążący na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczenia społecznego, a także ze względu na prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora (realizacja działań statutowych, zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, w tym związanych z realizacją zasady rozliczalności wynikającej z art. 5 ust. 2 RODO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W przypadku osób reprezentujących Grantobiorców/Partnerów oraz w przypadku Beneficjentów, dane przetwarzane są ze względu na prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora (realizacja działań statutowych, zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, w tym związanych z realizacją zasady rozliczalności wynikającej z art. 5 ust. 2 RODO, realizacja umowy i projektu grantowego/partnerskiego, w tym monitoring działań projektowych, egzekwowanie obowiązków sprawozdawczych, ewaluacja projektu, zapewnienie kontaktu z Grantobiorcą/Partnerem, zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, w tym związanych z realizacją zasady rozliczalności wynikającej z art. 5 ust. 2 RODO) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • W przypadku Beneficjenta Fundacja może dodatkowo przetwarzać dane szczególnych kategorii dotyczące Beneficjenta, tj. dane ujawniające poglądy polityczne, światopoglądowe. Dane te będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody Beneficjenta, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci następujące prawa: link.

Jeżeli jesteś Grantobiorcą/Partnerem i przekazujesz dane innych osób fizycznych (Beneficjentów, innych osób związanych z realizowaniem projektu) musisz pamiętać o ciążącym na Tobie obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, a więc musisz poinformować te osoby o kategorii i celu przetwarzania ich danych osobowych, o udostępnieniu danych osobowych Fundacji Solidarności Międzynarodowej, a także poinformować te osoby o przysługujących im prawach.

Obowiązek informacyjny nie zachodzi, jeżeli ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W wypadku przekazania danych osób trzecich, sposób przetwarzania danych tych osób jest regulowany w Umowach Grantowych lub Partnerskich zgodnie z przepisami RODO.

 

III. Przetwarzanie danych osobowych w ramach zgłoszeń na misje obserwacyjne, szkolenia, warsztaty oraz inne wydarzenia organizowane przez Fundację – informacje dla Kandydatów oraz Uczestników

Etap rekrutacji Kandydatów na wydarzenie

Celem przetwarzania danych osobowych Kandydatów na misje obserwacyjne szkolenia, warsztaty i inne wydarzenia organizowane przez Fundacje jest organizacja i przeprowadzenie naboru do tych wydarzeń, tj. umożliwienie złożenia wniosku o udział w wydarzeniu.

Zakres przetwarzanych danych może obejmować imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, dane dot. obywatelstwa, informacje dotyczące organizacji, funkcję w organizacji, numer telefonu, dane adresowe, dane dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia.

Dane przetwarzane są: na podstawie uzyskanej zgody przy zgłoszeniu na wydarzenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu jej wycofania lub do czasu zamknięcia rekrutacji Kandydatów na wydarzenie. Dane zostają udostępnione członkom Komisji dokonującym wyboru Kandydatów.

Etap realizacji wydarzenia – przetwarzanie danych Uczestników wydarzenia

Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników wydarzeń jest:

 • organizacja wydarzenia i umożliwienie Uczestnikowi uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Fundację,
 • rozliczenie udziału w wydarzeniu,
 • zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, w tym związanych z realizacją zasady rozliczalności wynikającej z art. 5 ust. 2 RODO.

Następnie dane przetwarzane są na następujących podstawach: w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ze względu na obowiązek prawny ciążący na Fundacji administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami rachunkowymi i podatkowymi),  a także ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w postaci zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, w tym związanych z realizacją zasady rozliczalności wynikającej z art. 5 ust. 2 RODO).

Dane zostają udostępnione podmiotom zaangażowanym w realizację wydarzeń, w tym donatorom, organizacjom międzynarodowym, krajowym i zagranicznym organizacjom pozarządowym, w zakresie niezbędnym dla realizacji wydarzenia na okres nie dłuższy niż zamkniecie etapu sprawozdawczego i rozliczenia wydarzenia, chyba że właściwe przepisy lub wymogi donatora przewidują dłuższy okres przetwarzania danych przez te Fundację. Dane mogą zostać udostępnione także audytorom i państwowym organom uprawnionym do kontroli.

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci następujące prawa: link.

 

IV. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia w trybie prawa zamówień publicznych (PZP)

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Fundacji.

Zakres przetwarzanych danych może obejmować imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, dane dot. obywatelstwa, informacje dotyczące organizacji, funkcję w organizacji, nr telefonu, dane adresowe, dane dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia, dane konta bankowego oraz inne informacje, których konieczność podania wynika z PZP.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.

Twoje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Okres przechowywania danych może być dłuższy, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata lub donator wymaga dłuższego okresu przechowywania dokumentacji.

Obowiązek podania danych osobowych dotyczących Ciebie bezpośrednio jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci następujące prawa: link, z zastrzeżeniem, że nie mają zastosowania:

 • prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO);

Jeśli na potrzeby przeprowadzenia postępowania przekazujesz dane innych osób fizycznych, musisz pamiętać o ciążącym na Tobie obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, a więc musisz poinformować te osoby o kategorii i celu przetwarzania ich danych osobowych, o udostępnieniu danych osobowych Fundacji Solidarności Międzynarodowej, a także poinformować te osoby o przysługujących im prawach.

Obowiązek informacyjny nie zachodzi, jeżeli ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

V. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia w innych trybach niż PZP

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o finansach publicznych – w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób celowy, oszczędny, efektywny i rzetelny, art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia czynności poprzedzających zawarcie umowy a następnie zawarcia umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora (zapewnienia rozliczalności przed donatorem).

Zakres przetwarzanych danych może obejmować imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, dane dot. obywatelstwa, informacje dotyczące organizacji, funkcję w organizacji, nr telefonu, dane adresowe, dane dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia, dane konta bankowego oraz inne informacje, których podanie wynika z przepisów prawa oraz z Polityki udzielania zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej, dostępnej na naszej stronie internetowej.

W zakresie odbiorców Twoich danych osobowych Fundacja stosuje odpowiednio przepisy art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP w zakresie opisanym w Polityce udzielania zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej dla zapewnienia jawności i przejrzystości prowadzonych postępowań.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Obowiązek podania danych osobowych dotyczących Ciebie bezpośrednio wynika z celu, jakim jest udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Polityki udzielania zamówień w FSM.

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci następujące prawa: link, z zastrzeżeniem, że nie mają zastosowania:

 • prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO);

Jeśli na potrzeby przeprowadzenia postępowania przekazujesz dane innych osób fizycznych, musisz pamiętać o ciążącym na Tobie obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, a więc musisz poinformować te osoby o kategorii i celu przetwarzania ich danych osobowych, o udostępnieniu danych osobowych Fundacji Solidarności Międzynarodowej, a także poinformować te osoby o przysługujących im prawach.

 

VI. Przetwarzanie danych w procesie rekrutacji Kandydatów na pracowników i współpracowników

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

przeprowadzenie procesu rekrutacji pracowników oraz współpracowników a także nawiązanie stosunku pracy albo współpracy w oparciu o umowę zlecenie.

Zakres przetwarzanych Twoich danych może obejmować: imię, nazwisko, dane dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia, dane kontaktowe., pozostałe informacje dobrowolnie podane w CV oraz innych dokumentach (np. list motywacyjny) przekazanych Fundacji.

Dane osobowe w procesie rekrutacji przyszłych pracowników przetwarzane są  na następujących podstawach: wykonanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnie ciążącego na administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z odpowiednimi przepisami Kodeksu pracy, w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) , ze względu na uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- zabezpieczenie roszczeń, zagwarantowanie rozliczalności). W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na poczet kolejnych rekrutacji dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe w procesie naboru współpracowników przetwarzane są na następujących podstawach: w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ze względu na uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- zabezpieczenie roszczeń, zagwarantowanie rozliczalności). W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na poczet kolejnych rekrutacji dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Twoje dane udostępnianie są upoważnionym pracownikom Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Dane są przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także w wypadku wyrażenia zgody – na poczet kolejnych rekrutacji.

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci następujące prawa: link.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych pracowników.

Twoje dane osobowe jako pracownika przetwarzane są  na następujących podstawach: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnie ciążącego na administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z odpowiednimi przepisami m.in. Kodeksu pracy, przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ze względu na uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- zabezpieczenie roszczeń, zagwarantowanie rozliczalności).

Twoje dane udostępnianie są upoważnionym pracownikom Fundacji Solidarności Międzynarodowej, oraz w zakresie w jakim jest to wymagane na podstawie umów oraz przepisów prawa: donatorowi, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, innym urzędom oraz instytucjom uprawnionym do kontroli z mocy prawa, a także audytorom w zakresie w jakim jest to wymagane do przeprowadzenia badania audytowego. Dane mogą być udostępniane za Twoją wiedzą i zgodą także innych podmiotom, np. firmom szkoleniowym na potrzeby przeprowadzenia szkolenia.

Twoje dane przechowywane są przez okres 50 lat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci następujące prawa: link.

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych współpracowników

Dane osobowe współpracowników przetwarzane są  na następujących podstawach: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnie ciążącego na administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z odpowiednimi przepisami m.in. przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ze względu na uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- zabezpieczenie roszczeń, zagwarantowanie rozliczalności).

Twoje dane udostępnianie są upoważnionym pracownikom Fundacji Solidarności Międzynarodowej, oraz w zakresie w jakim jest to wymagane na podstawie umów oraz przepisów prawa: donatorowi, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, innym urzędom oraz instytucjom uprawnionym do kontroli z mocy prawa, a także audytorom w zakresie w jakim jest to wymagane do przeprowadzenia badania audytowego. Dane mogą być udostępniane za Twoją wiedzą i zgodą także innych podmiotom, np. firmom szkoleniowym na potrzeby przeprowadzenia szkolenia.

Twoje dane przechowywane są przez okres 50 lat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci następujące prawa: link.

 

IX. Przetwarzanie danych w związku z procedurą whistleblowingu (zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów)

Podanie danych w procedurze zgłaszania nieprawidłowości (procedurze „whistleblowingu) nie jest obowiązkowe, a poniższe zasady dotyczą sytuacji, gdy osoba zgłaszająca informację o nieprawidłowości podała swoje dane.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • analizy otrzymanego zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z procedurami obowiązującymi w Fundacji oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną jest realizacja obowiązku prawnego w zakresie wdrożenia procedury zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Fundacji rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w związku z uzasadnionym interesem Fundacji jakim jest przeciwdziałanie nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykrywania i ograniczania nadużyć związanych z działalnością Fundacji oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie interesów majątkowych Fundacji przed ewentualnymi nadużyciami;
 • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Twoje dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 • podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom, którym Fundacja powierzyła wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością, w tym dostawcom rozwiązań i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zakończonym postępowaniem.

 

X. Przetwarzanie dokumentacji fotograficznej, wideo oraz innej zawierającej wizerunek  

Na potrzeby monitoringu, sprawozdawczości oraz kontroli projektów oraz wydarzeń 

Celem przetwarzania dokumentacji fotograficznej, wideo oraz innej dokumentacji zawierającej wizerunek osób fizycznych jest spełnienie obowiązków sprawozdawczych, związanych z monitoringiem oraz ewaluacją projektu bądź wydarzenia. 

Podstawa prawna: Przetwarzamy Twój wizerunek na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W wypadku osoby niepełnoletniej podstawą jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

Jeżeli Twój wizerunek jest jedynie elementem szerszej całości, a celem zdjęcia jest np. udokumentowanie wydarzenia, zgoda nie jest wymagana. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgoda na przetwarzanie nie jest również wymagana, jeżeli przetwarzamy wizerunek osoby powszechnie znanej w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. 

Okres przetwarzania: dokumentacja zawierająca wizerunek jest przechowywana przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, a także zgodnie z wymogami donatorów (zwykle nie dłużej niż 6 lat).  Dokumentacja może zostać udostępniona donatorom, a także audytorom oraz państwowym organom uprawnionym do kontroli. 

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci następujące prawa: link. 

 

Na potrzeby działań komunikacyjnych oraz promocyjnych FSM 

Cel: Celem przetwarzania wizerunku i zdjęć jest wykorzystanie ich w działaniach komunikacyjnych i promocyjnych FSM, poprzez np. publikację na stronie internetowej,  w materiałach informacyjnych, czy w mediach społecznościowych. 

Podstawa prawna: Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody. W wypadku osoby niepełnoletniej podstawą jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 

Jeżeli Twój wizerunek jest jedynie elementem szerszej całości, a celem zdjęcia jest np. udokumentowanie wydarzenia, zgoda nie jest wymagana. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgoda na przetwarzanie nie jest również wymagana, jeżeli przetwarzamy wizerunek osoby powszechnie znanej w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. 

  

Okres przetwarzania: Dane wizerunkowe i zdjęcia są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu.  

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci następujące prawa: link. 

 

Jeżeli w związku z naborem projektów grantowych lub partnerskich przekazujesz Fundacji dane zawierające wizerunek innych osób fizycznych, musisz pamiętać o ciążącym na Tobie obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, a więc musisz poinformować te osoby o kategorii i celu przetwarzania ich danych osobowych, o udostępnieniu danych osobowych Fundacji Solidarności Międzynarodowej, a także poinformować te osoby o przysługujących im prawach.  

Obowiązek informacyjny nie zachodzi, jeżeli ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci następujące prawa: link.

Skip to content