Polityka prywatności Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Polityka prywatności Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej są opisane w poniższej Polityce prywatności. Polityka opisuje również prawa osób, których dane Fundacja przetwarza oraz zasady, na jakich można realizować te prawa. Polityka prywatności jest zgodna z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 679/2016 („RODO”).

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada Fundacja Solidarności Międzynarodowej, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa, Polska NIP: 526-226-42-92 REGON: 012345095 KRS: 0000024453, która jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

Na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe w Fundacji Solidarności Międzynarodowej?

Dane osobowe przetwarzane są:

– w stosunku do zgłoszeń na wydarzenia, szkolenia, warsztaty, misje obserwacyjne, prowadzone przez Fundację: na podstawie udzielonej zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względu na obowiązek prawny ciążący na administratorze (RODO art. 6 ust. 1 lit. c) oraz ze względu na uzasadniony interes prawny administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit. f),

– w sytuacjach związanych ze składaniem wniosków projektowych w ramach naboru prowadzonego przez Fundację: na podstawie udzielonej zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a) gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względu na obowiązek prawny ciążący na administratorze (RODO art. 6 ust. 1 lit. c) oraz ze względu na uzasadniony interes prawny administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit. f),

– w sytuacjach związanych z realizacją projektów, wyjazdem na misje wyborcze, przy zawieraniu umów o pracę, umów zlecenie, umów o współpracy: w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz realizacji umów (RODO art. 6 ust. 1 lit. b), gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względu na obowiązek prawny ciążący na administratorze (RODO art. 6 ust. 1 lit. c) oraz ze względu na uzasadniony interes prawny administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit. f),

– w sytuacjach związanych z obsługą korespondencji, komunikacją, udzieleniem odpowiedzi na komentarze i wiadomości (w tym wysyłki oraz odpowiedzi na e – maile) lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości – w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit. f),

Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane do chwili realizacji celu, do którego zostały zebrane, uwzględniając wiążące Fundację umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Jakie prawa przysługują osobom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Fundację?

Osobom, których dane osobowe przetwarza Fundacja przysługują następujące prawa wynikające z przepisów RODO:

 1. Każda osoba ma prawo do otrzymania informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych (w szczególności informacji w jakim celu, jakie dane i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały udostępnione itp.).
 2. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Fundacji odnośnie przetwarzania danych oraz może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).
 3. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do kontroli swoich danych na podstawie art. 15-19 RODO oraz art. 20 i 21 RODO o ile prawa te będą miały zastosowanie, a w szczególności:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o sposobie, celu oraz zakresie przetwarzania danych oraz otrzymania kopii danych przetwarzanych przez Fundację;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania. Fundacja realizuje żądanie, jeżeli zachodzą przesłanki przewidziane w art. 16 RODO;
 • prawo do wniesienia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania lub poprawiania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia swoich danych.

W celu wykonania swoich praw prosimy o kontakt z Fundacją bezpośrednio – zależy nam na tym, aby jak najlepiej chronić Państwa prawa. Informujemy, że Fundacja wyznaczyła inspektora danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email iod@solidarityfund.pl.

Informacje dodatkowe

Czy Fundacja może przekazywać dane osobowe innym podmiotom?

Fundacja co do zasady nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niektórych sytuacjach przekazanie danych osobowych może być konieczne lub niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane osobowe, obejmują następujące kategorie:

 • Partnerzy Fundacji,
 • Firmy zapewniające usługi informatyczne i utrzymania serwerów,
 • Firmy świadczące usługi telekomunikacyjne,
 • Zewnętrzni doradcy prawni,
 • Banki,
 • Firmy ubezpieczeniowe,
 • Audytorzy.

Fundacja może również udostępnić dane osobowe w celu odpowiedzi na żądania zgłoszone w stosunku do Fundacji przez uprawnione organy państwowe i sądowe (np. prokuratury, sądy, policję, urzędy), a także na żądanie podmiotów, które współfinansują jej działalność i kontrolują wykorzystywanie przez nią środków.

Czy Fundacja przetwarza dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?

Fundacja może przesyłać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy podczas współpracy z częścią partnerów oraz usługodawców Fundacji (podmiotów przetwarzających), którzy mają tam swoją siedzibę. Fundacja zapewnia, aby przekazanie danych poza EOG odbyło się zawsze z poszanowaniem zasad RODO i zgodnie z prawem.

Skip to content