Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Ukraina > Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie

Miejsce realizacji : Kijów, Czernihów

Wartość projektu : 637 220 PLN

Donor : Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partner miejscowy :

Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy
Asocjacja Zjednoczonych Hromad Terytorialnych
Zjednoczone Hromady obwodu czernihowskiego

Kontekst

W ramach odbywającej się od 2014 roku reformy decentralizacji na Ukrainie tworzone są nowe jednostki samorządu terytorialnego – połączone terytorialne hromady, które przejmują część uprawnień od władz obwodowych i rejonowych. Jednym z priorytetowych obszarów tematycznych w tych procesach jest rozszerzenie kompetencji hromad w zakresie świadczenia usług społecznych.
Realizując ten cel, przed Ukrainą stoją dwa zasadnicze problemy. Pierwszym są niedostatecznie rozwinięte warunki prawne, w których połączone terytorialne hromady przejmują nowe kompetencje. Obecne ustawodawstwo Ukrainy* zaledwie w ogólny sposób reguluje kompetencje hromad w zakresie świadczenia usług społecznych. Według oceny Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy do sprecyzowania regulacji dotyczących tego obszaru wymagane jest opracowanie i zatwierdzenie ponad 30. aktów wykonawczych. Drugim obszarem wymagającym poprawy jest właściwa organizacja procesu świadczenia usług społecznych na najniższym szczeblu, zwłaszcza kwestia analizy rzeczywistych możliwości do skutecznego świadczenia usług społecznych przez hromady.
Działania Fundacji Solidarności Międzynarodowej ukierunkowane są na udzielenie pomocy w pokonaniu wymienionych wyżej wyzwań – zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.

Projekt

Doradztwo systemowe dla Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy
Działanie to zakłada współpracę strony ukraińskiej z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP dotyczącej pomocy w przygotowaniu aktów wykonawczych niezbędnych do implementacji ustawy „O usługach społecznych” .
Wybór uczestników projektu
W ramach tego działania zostanie wybranych 15 połączonych terytorialnych hromad z obwodu czernihowskiego, które wezmą udział w komponencie szkoleniowym projektu.
Organizacja seminariów szkoleniowych
Dla przedstawicieli 15. połączonych terytorialnych hromad zostaną zorganizowane 3 seminaria szkoleniowe z udziałem polskich ekspertów. Ich przedmiotem będzie analiza zapotrzebowania na świadczenie usług społecznych w hromadach oraz praca na stworzonej podczas zeszłorocznego projektu „Matrycy oceny zdolności do świadczenia usług pomocy społecznej w połączonych terytorialnych hromadach”, która pozwala na zdiagnozowanie słabych stron samorządów w tym zakresie i do pracy nad nimi.
Opracowanie modelu oceny zdolności do świadczenia usług społecznych w hromadach
Zostanie opracowany podręcznik poświęcony efektywnemu zarządzaniu usługami społecznymi w hromadach. Podręcznik zostanie stworzony na bazie przeprowadzonych seminariów wspólnie z odpowiednim departamentem Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy.
Wsparcie finansowe
Zostanie udzielone wsparcie finansowe dla 3. połączonych terytorialnych hromad w zakresie usprawnienia systemu świadczenia usług społecznych w obwodzie czernihowskim (polepszenie świadczenia oferowanych usług społecznych lub wsparcie infrastruktury niezbędnej do realizacji usług społecznych na terenie połączonej terytorialnej hromady).
Wizyty studyjne
Kadra zarządzająca usługami społecznymi w hromadach odbędzie wizyty studyjne do Polski. Celem wizyt będzie praktyczne zapoznanie się z systemem świadczenia usług społecznych na przykładzie polskich gmin.

Aktualności

Konsultacje prawne dla Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy
Usługi społeczne: Wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskich terytorialnych hromad w Polsce
Usługi społeczne na Ukrainie: Seminaria szkoleniowe dla przedstawicieli połączonych terytorialnych hromad
Usługi społeczne: Wizyta studyjna delegacji ukraińskiej w Polsce

 

*Ustawa „O Usługach społecznych”, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku