Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Ukraina > Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie

Miejsce realizacji: Kijów, Czernihów

Wartość projektu: 629 220 PLN

Donor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partner miejscowy:

Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy
Asocjacja Zjednoczonych Hromad Terytorialnych
Zjednoczone Hromady obwodu czernihowskiego

Kontekst

W ramach odbywającej się od 2014 roku reformy decentralizacji na Ukrainie tworzone są nowe jednostki samorządu terytorialnego – połączone terytorialne hromady (OTH), które przejmują część uprawnień od władz obwodowych i rejonowych. Jednym z priorytetowych obszarów tematycznych w tych procesach jest rozszerzenie kompetencji hromad w zakresie świadczenia usług społecznych.
Realizując ten cel, przed Ukrainą stoją dwa zasadnicze problemy. Pierwszym są niedostatecznie rozwinięte warunki prawne, w których połączone terytorialne hromady przejmują nowe kompetencje. Drugim obszarem wymagającym poprawy jest właściwa organizacja procesu świadczenia usług społecznych na najniższym szczeblu, zwłaszcza kwestia analizy rzeczywistych możliwości do skutecznego świadczenia usług społecznych przez hromady.
Działania Fundacji Solidarności Międzynarodowej ukierunkowane są na udzielenie pomocy w pokonaniu wymienionych wyżej wyzwań – zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.

Projekt

W ramach projektu „Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie” przeprowadzone zostały działania na dwóch szczeblach:

  • centralnym – dla Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy (konsultacje eksperckie, wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa w Polsce, konferencja podsumowująca działania projektu);
  • lokalnym – dla przedstawicieli hromad (seminaria szkoleniowe, wizyta studyjna przedstawicieli hromad w Polsce, wsparcie finansowe wybranych inicjatyw OTH).

W czerwcu 2019 odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Polityki Społecznej w Polsce (woj. łódzkie). W skład delegacji weszli kierownicy departamentów oraz dyrektoriatów Ministerstwa Polityki Społecznej i Wiceminister ds. Eurointegracji z Ministerstwa Polityki Społecznej. Podczas wizyty zostały zaprezentowane polskie doświadczenia w zakresie instytucjonalnej budowy systemu świadczenia usług.
Konsultacje eksperckie dla Ministerstwa Polityki Społecznej miały na celu przygotowanie, w dalszej perspektywie, przez stronę ukraińską aktów wykonawczych dotyczących monitoringu i rozeznania potrzeb OTH w zakresie świadczenia usług społecznych niezbędnych do implementacji ustawy o „Usługach społecznych”. We wrześniu 2019 roku w Kijowie odbyła się konsultacja polskich specjalistów w dziedzinie usług społecznych z ekspertami Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy. A już w październiku odbyły się kolejne konsultacje w Czernichowie, które miały wymiar praktyczny i polegały na zleceniu hromadom z obwodu czernihowskiego zastosowania metody badania potrzeb, a następnie omówieniu rezultatów pracy OTH z zaproponowanymi rozwiązaniami.
Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w grudniu 2019 w Kijowie. Celem konferencji było podsumowanie projektu oraz zaprezentowanie jego rezultatów. Wzięli w niej udział uczestnicy projektu, przedstawiciele Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy, polscy eksperci oraz osoby zainteresowane tematyką projektu. Na potrzeby konferencji powstał film przedstawiający realizowane projekty w trzech hromadach, które uzyskały dofinansowanie Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Zaprezentowano również vademecum „Organizacja usług społecznych OTH” autorstwa polskich ekspertów M. Olczaka, K. Rostek stworzone na podstawie przeprowadzonych warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli hromad z obwodu czernihowskiego.
Wspólnie z Asocjacją Połączonych Terytorialnych Hromad Ukrainy zostały zorganizowane trzy cykle dwudniowych seminariów szkoleniowych dla 30 osób z 15 OTH z obwodu czernihowskiego. Ich celem było przygotowanie kadry zarządzającej usługami społecznymi w hromadach.
Uczestnicy projektu – kadra zarządzająca usługami społecznymi w OTH z obwodu czernihowskiego, wzięli udział w dwóch wizytach studyjnych w Polsce (woj. podlaskie oraz lubelskie). Celem wizyt było zapoznanie się z organizacją systemu pomocy społecznej w Polsce oraz z dobrymi praktykami w tym zakresie.

Fundacja wsparła finansowo realizację 3 własnych projektów OTH w zakresie udoskonalenia świadczenia pomocy społecznej:

  • Przeprowadzono remont ośrodka pobytu całodobowego dla osób starszych, zakupiono wyposażenie oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników socjalnych w Losyniwska OTH.
  • Przeprowadzono remont i zakupiono sprzęt do siłowni dla osób starszych w Menska OTH.
  • Zakupiono samochód w celu zapewnienia lepszej organizacji pracy zespołu interdyscyplinarnego w Sosnytska OTH.

Aktualności

Konsultacje prawne dla Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy
Usługi społeczne: Wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskich terytorialnych hromad w Polsce
Usługi społeczne na Ukrainie: Seminaria szkoleniowe dla przedstawicieli połączonych terytorialnych hromad
Usługi społeczne: Wizyta studyjna delegacji ukraińskiej w Polsce

 

Skip to content