Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > KONKURS GRANTOWY NA RZECZ BIAŁORUSI

KONKURS GRANTOWY NA RZECZ BIAŁORUSI

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) ogłasza otwarty Konkurs Grantowy, który jest kontynuacją wsparcia udzielanego w ramach planu pomocowego „Solidarni z Białorusią”, zainicjowanego w 2020 r., Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi z 2021 r. oraz Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi i Ukrainy z 2022 r.

Konkurs jest finansowany ze środków Programu Wsparcie Demokracji 2023, realizowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

 1. Jaki jest cel Konkursu?

  Celem Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi jest udzielenie wsparcia społeczeństwu białoruskiemu w jego dążeniu do wolności i demokracji.

 2. W ramach jakich priorytetów będą realizowane projekty wyłonione w Konkursie?

  Projekty wyłonione w Konkursie będą obejmowały działania w ramach trzech priorytetów:

       I. Prawa człowieka i instytucje demokratyczne, w tym wsparcie osób represjonowanych, m.in.:

 • prowadzenie centrum informacyjnego dla osób przybywających do Polski, doradztwo i wsparcie prawne (w tym reprezentowanie w sądach i instytucjach różnej instancji), doradztwo w zakresie zatrudnienia/poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce,
  pomoc osobom represjonowanym, m.in. poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, wsparcia finansowego/rzeczowego i pomocy w zorganizowaniu życia w Polsce (w tym wsparcie w zapewnieniu zakwaterowania) oraz projekty wsparcia indywidualnego,  
 • dokumentowanie zbrodni reżimu (analizy, raporty), przygotowywanie raportów i analiz na temat łamania praw człowieka w Białorusi (np. dla ONZ), propagowanie wiedzy z zakresu praw człowieka (konferencje, spotkania, prezentacja analiz), 
 • wzmocnienie kompetencji przedstawicieli środowisk prodemokratycznych (w tym udział w szkoleniach), 
 • tworzenie i prezentowanie koncepcji reform i programów dot. demokratycznych przemian (raporty, analizy, konferencje),  
 • działania rzecznicze na poziomie międzynarodowym, w tym wsparcie działań rzeczniczych realizowanych we współpracy z organizacjami zagranicznymi (raporty, analizy, spotkania, konferencje) oraz litygacja strategiczna.  

II. Wolne media i dostęp do informacji, m.in.:

 • kampanie informacyjne i edukacyjne (w tym badania, analizy), skierowane do odbiorców w Polsce, UE i Białorusi,  
 • monitoring mediów w celu demaskowania propagandy reżimowej, dziennikarstwo śledcze na temat sytuacji w Białorusi,  
 • wsparcie redakcji informujących o wydarzeniach w Białorusi, tworzenie wysokiej jakości treści dziennikarskich (w tym m.in. tekstów, filmów),  
 • wsparcie białoruskich mediów przenoszących się lub planujących przeniesienie swojej siedziby do Polski,  
 • podnoszenie kwalifikacji dziennikarzy oraz modernizacja i optymalizacja pracy redakcji (w tym udział w szkoleniach, mentoringu, stażach, zakup sprzętu, oprogramowania),  
 • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa organizacji (w tym udział w szkoleniach, przeprowadzanie audytów, testów penetracyjnych, monitoringów infrastruktury technicznej, wdrażanie polityk i procedur bezpieczeństwa),  
 • wsparcie psychologiczne dla dziennikarzy (w tym wizyty wytchnieniowe). 

Działania związane z cyberbezpieczeństwem muszą stanowić część innych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania pracy redakcji lub dziennikarzy. 

III. Wsparcie białoruskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz białoruskiej diaspory w Polsce, m.in.: 

 • wsparcie działań wspomagających rozwój i integrację białoruskiej diaspory, wzmacniających poczucie jedności (wystawy, projekcje filmów i in.), adaptację kulturową oraz poprawiających jakość życia w lokalnej społeczności, w tym wsparcie działalności centrów adaptacyjno-integracyjnych,  
 • wsparcie na rzecz realizacji wysokiej jakości usług społecznych, m.in. w obszarze edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury oraz zabezpieczenia interesów grup narażonych na wykluczenie społeczne (w tym kobiet, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, mniejszości etnicznych i in.), wzmacnianie potencjału organizacji, m.in. poprzez rozwój kompetencji liderskich, zarządczych i eksperckich,  
 • sieciowanie organizacji obywatelskich, opracowywanie strategii działania. 

 

 1. Gdzie można realizować projekty objęte Konkursem?

W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz społeczeństwa białoruskiego, których główne działania są realizowane na terenie Polski. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja części działań projektowych poza granicami Polski. 

 1. Kto może wziąć udział w Konkursie?

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć samodzielnie lub w partnerstwie maksymalnie jeden wniosek oraz jedną ofertę wspólną z innym partnerem/partnerami. Dopuszczalne jest składanie ofert w partnerstwie zarówno z organizacjami polskimi, jak i zagranicznymi. Wnioskodawcą w takim wypadku jest organizacja polska, która musi być uprawniona do udziału w Konkursie. Wnioskodawca samodzielnie ponosi odpowiedzialność za realizację projektu przed Fundacją. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie we wniosku określa Priorytet główny, a także Priorytet pomocniczy, jeśli projekt zakłada realizację działań przewidzianych w ramach jednego z dwóch pozostałych priorytetów.  

Jeśli Wnioskodawca zdecyduje się na wybranie Priorytetu głównego i Priorytetu pomocniczego, to wysokość dofinansowania, przeznaczona na Priorytet główny powinna wynosić min. 60% wnioskowanych środków, a na Priorytet pomocniczy maks. 40% wnioskowanego dofinansowania.   

 1. Jaką kwotę można otrzymać na dofinansowanie projektu?

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie w ramach małych i dużych grantów.  

Dofinansowanie przyznawane w ramach małych grantów wynosi od 50 000 do 250 000 zł. Małe granty są rekomendowane organizacjom, które dotychczas nie współpracowały z FSM.  

Dofinansowanie przyznawane w ramach dużych grantów wynosi od 251 000 zł do 1 500 000 zł. Duże granty są rekomendowane organizacjom, które mają już doświadczenie we współpracy z FSM lub doświadczenie w realizacji wysokobudżetowych projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego. 

 1. Do kiedy i w jaki sposób składać wnioski?

Termin składania wniosków upływa 19.04.2023 r. o godzinie 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1). Wnioski są składane w elektronicznym generatorze wniosków. 

 1. Sesja Q&A dla organizacji zainteresowanych udziałem w Konkursie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaprasza podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie Grantowym do wzięcia udziału w sesji Q&A w formacie online. Podczas spotkania odpowiemy na pytania związane z Konkursem. Sesja odbędzie się 12.04.2023 r. o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1), planowany czas trwania – półtorej godziny. Udział w sesji jest możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. W formularzu rejestracyjnym prosimy zawrzeć pytania i kwestie, które chcieliby Państwo poruszyć podczas sesji. Zapisy na spotkanie będą przyjmowane do 11.04.2023 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1). /

    8. Harmonogram 
 • Ogłoszenie Konkursu – 31.03.2023 r. 
 • Składanie wniosków – od 31.03.2023 do 19.04.2023 r. 
 • Sesja Q&A dla organizacji zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie – 12.04.2023 r., godz. 15:00 
 • Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej www.solidarityfund.pl – do 17.05.2023 r.  
 • Realizacja projektu – maksymalnie od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r. (możliwa jest refundacja kosztów projektowych). 
 • Złożenie sprawozdania z realizacji projektu – do 15.12.2023 r. 

Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konkursu. 

 1. Dodatkowe informacje o Konkursie

Szczegółowy zakres Konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do Konkursu, tryb i procedurę wyboru wniosku, procedury kontrolne, kryteria formalne, merytoryczne, sposób kwalifikacji kosztów oraz listę niezbędnych załączników określa Regulamin Konkursu. 

 1. Regulamin i załączniki do Regulaminu

Załącznikami do Regulaminu Konkursu Grantowego są: 

 1. Zał. 1. Lista wskaźników 
 2. Zał. 2. Wzór oświadczenia Wnioskodawcy o zgłoszeniu wniosku do Konkursu Grantowego 
 3. Zał. 3. Wzór oświadczenia Wnioskodawców o złożeniu oferty wspólnej 
 4. Zał. 4. Wzór budżetu projektu 
 5. Wzór Umowy Grantowej z załącznikami 

       6. Wzór Oświadczenia przed podpisaniem Umowy Grantowej 

  1. Informacje dla wnioskodawców dotyczące składania wniosków

  Załącznikiem do Regulaminu jest Lista wskaźników, zgodnie z którą będziecie Państwo składać raporty o rezultatach projektu. Prosimy o zapoznanie się z nią i wskazanie odpowiednich rezultatów i wskaźników we wniosku projektowym.  


  Organizacje, które nie chciałyby, aby informacja o wniosku została uwzględniona na liście wniosków wyłączonych z oceny merytorycznej i na liście rankingowej lub chciałyby uzyskać zwolnienie z obowiązków informacyjnych, powinny zaznaczyć odpowiednie pola we wniosku i uzasadnić swoją prośbę.  

  Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej FSM. W przypadku organizacji, które zwróciły się z prośbą o niezamieszczanie informacji o projekcie na liście wniosków wyłączonych z oceny merytorycznej oraz na liście rankingowej, zostanie podany unikalny numer przypisany do złożonego wniosku. Możecie Państwo otrzymać także powiadomienie o opublikowaniu wyników na stronie internetowej. Prosimy o skierowanie stosownej prośby poprzez wypełnienie formularza elektronicznego 

  Ze względów technicznych zalecamy zapisanie wniosku w oddzielnym pliku lub tworzenie jego kopii podczas wypełniania formularza w generatorze. Zachęcamy również do tego, aby nie pozostawiać wypełniania wniosku na ostatnią chwilę, gdyż, także z przyczyn technicznych, mogą zaistnieć okoliczności, które uniemożliwią terminowe złożenie wniosku. 

  Uwagi lub reklamacje dotyczące działania generatora będą przyjmowane do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1) w dniu 17 kwietnia na adres: konkurs@solidarityfund.pl  

  Zastrzegamy możliwość anulowania Konkursu przed jego zakończeniem. 

  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Dane będą przetwarzane w celu naboru wniosków i przeprowadzenia Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi, zgodnie z wymogami donatora, czyli przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w który miał miejsce konkurs. Informacje będą udostępniane pracownikom FSM, MSZ oraz członkom Zespołu Oceniającego. Dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności FSM. Informujemy, że zgodę na przetwarzanie danych można odwołać wysyłając żądanie na adres: iod@solidarityfund.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe informacje stanowią realizację przez Fundację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO. 

  Wszelkie pytania związane z Konkursem prosimy kierować na adres: konkurs@solidarityfund.pl

  Zespół ds. Konkursu udziela odpowiedzi na pytania w dni robocze w godz. 8:00-16:00.  

  Sekretariat FSM nie udziela telefonicznych informacji w sprawie Konkursu! 

  Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na dobrą współpracę! 

  Skip to content