Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Konkurs grantowy na rzecz Białorusi i Ukrainy

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi i Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) ogłasza otwarty konkurs ofert, który jest kontynuacją wsparcia udzielanego w 2020 r. w ramach pakietu pomocowego „Solidarni z Białorusią” i częścią wsparcia udzielanego przez Polskę Ukrainie w obliczu agresji rosyjskiej. Konkurs organizowany jest w ramach programu Wsparcie Demokracji 2022, realizowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

 1. Cel
  Celem Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi i Ukrainy jest udzielenie wsparcia społeczeństwu białoruskiemu oraz ukraińskiemu w jego dążeniu do wolności i demokracji.
 2.  Formy wsparcia
  Projekty wyłonione w Konkursie będą obejmowały działania w ramach trzech priorytetów:

I. Wsparcie dla osób represjonowanych, które ze względu na sytuację w Białorusi lub Ukrainie potrzebują doraźnej pomocy:
m.in. prowadzenie centrum informacyjnego dla osób przybywających do Polski, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie zatrudnienia/poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce, pomoc osobom represjonowanym m.in. poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, opieki medycznej (w tym opieki psychiatrycznej), wsparcia finansowego/rzeczowego (w tym zakup leków, środków medycznych i in., przepisanych w ramach świadczonej pomocy medycznej i psychiatrycznej) i pomocy w zorganizowaniu życia w Polsce (w tym wsparcie w zapewnieniu zakwaterowania), projekty wsparcia indywidualnego.

 II. Wsparcie dla think tanków i organizacji medialnych, dostarczających niezależnych ocen na temat sytuacji w Białorusi lub Ukrainie oraz włączających się w działania rzecznicze na forum międzynarodowym

m.in. kampanie informacyjne (w tym badania, analizy i in.) na temat sytuacji w Białorusi lub Ukrainie, skierowane do odbiorców w Polsce, UE, w Białorusi lub Ukrainie, wsparcie dla redakcji informujących o wydarzeniach w Białorusi lub Ukrainie, wsparcie dla białoruskich lub ukraińskich mediów przenoszących się lub planujących przeniesienie swojej siedziby do Polski, działania rzecznicze na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym wsparcie dla działań rzeczniczych organizowanych w koalicji z organizacjami zagranicznymi, przygotowywanie raportów na temat łamania praw człowieka w Białorusi lub Ukrainie (np. dla ONZ), udział w spotkaniach międzynarodowych, na których omawiane bądź prezentowane są sprawy dotyczące Białorusi lub Ukrainy, litygacja strategiczna. 

III. Wsparcie działań na rzecz białoruskiej lub ukraińskiej diaspory w Polsce:  

m.in. wsparcie działań wspomagających rozwój i integrację białoruskiej lub ukraińskiej diaspory, wzmacniających poczucie jedności (wystawy, projekcje filmów i in.), adaptację kulturową oraz poprawę jakości życia w lokalnej społeczności, w tym wsparcie działalności centrów adaptacyjno-integracyjnych 

 1. Zakres geograficzny Konkursu

W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz społeczeństwa białoruskiego lub ukraińskiego, których główne działania realizowane są na terenie Polski. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja części działań projektowych poza granicami Polski. 

 1. Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć jeden wniosek projektowy samodzielnie i jedną ofertę wspólną z inną organizacją/innymi organizacjami. 

Dopuszczane jest składanie ofert w partnerstwie także z organizacjami zagranicznymi. Formalnym wnioskodawcą w takim wypadku jest organizacja polska, która musi być uprawniona do udziału w Konkursie. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału może złożyć jeden wniosek na jeden priorytet główny. Dodatkowo podmiot może określić priorytet pomocniczy, jeśli projekt zakłada realizację działań przewidzianych w ramach jednego z dwóch pozostałych priorytetów.  

Wnioskodawca samodzielnie określa, jaka część budżetu (procentowo) zostanie przeznaczona na realizację działań, mieszczących się w priorytecie głównym i priorytecie pomocniczym. 

 1. Wysokość dofinansowania

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie w ramach małych i dużych grantów. Dofinansowanie przyznawane w ramach małych grantów wynosi od 50 000 do 250 000 zł. Małe granty rekomendowane są organizacjom, które dotychczas nie współpracowały z FSM. Dofinansowanie przyznawane w ramach dużych grantów wynosi maksymalnie 1 500 000 zł. Duże granty rekomendowane są organizacjom, które mają już doświadczenie we współpracy z FSM lub doświadczenie w realizacji wysokobudżetowych projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego. 

 1. Termin i sposób składania wniosków

Termin składania wniosków upływa 13 marca 2022 r. o godzinie 23:59. Wnioski składane są w elektronicznym generatorze wniosków. 

 1. Sesja Q&A dla organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaprasza podmioty zainteresowane udziałem w konkursie grantowym do wzięcia udziału w sesji Q&A. Sesja odbędzie się 7 marca 2022 o godz. 15:00, planowany czas trwania – półtorej godziny. Udział w sesji jest możliwy wyłącznie po rejestracji. Zapisy na spotkanie będą przyjmowane do 7 marca do godz. 14:00. 

 1. Harmonogram działań

– Ogłoszenie konkursu – 25.02.2022 r. 

– Składanie wniosków – od 25.02.2022 do 13.03.2022 r. 

– Sesja Q&A dla organizacji zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie – 07.03.2022 r., godz. 15:00.

– Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej www.solidarityfund.pl – do 25.03.2022 r.  

– Realizacja projektu: maksymalny czas realizacji projektu: od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r. (możliwa jest refundacja kosztów projektowych). 

– Złożenie sprawozdania z realizacji projektu – do 15.12.2022 r. 

 1. Dodatkowe informacje o konkursie: 

Szczegółowy zakres konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, tryb i procedurę wyboru wniosku i procedury kontrolne, kryteria formalne, merytoryczne, sposób kwalifikacji kosztów oraz listę niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu.

10. Regulamin i załączniki do Regulaminu

Załącznikami do Regulaminu Konkursu Grantowego są: 

  1. Informacje dla wnioskodawców dotyczące składania wniosków 

  Załącznikiem do Regulaminu jest Lista wskaźników, zgodnie z którą będziecie Państwo składać raporty o rezultatach projektu. Prosimy o zapoznanie się z nią i wybranie odpowiednich wskaźników i mierników we wniosku projektowym.  

  Organizacje, które z przyczyn bezpieczeństwa chciałyby utajnić informacje o projekcie, powinny zaznaczyć odpowiednie pole we wniosku i uzasadnić swoją prośbę.  

  Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia naboru wniosków jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Dane będą przetwarzane zgodnie z RODO (klauzula informacyjna).

  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej FSM. W przypadku organizacji, które zwróciły się z prośbą o utajnienie informacji dotyczących projektu, na liście zostanie podany unikalny numer przypisany do złożonego wniosku. Możecie Państwo otrzymać także powiadomienie o opublikowaniu wyników na stronie internetowej za pośrednictwem maila. Prosimy o skierowanie odpowiedniej prośby na adres e-mailowy: konkurs@solidarityfund.pl 

  Ze względów technicznych zalecamy zapisanie wniosku w oddzielnym pliku lub tworzenie jego kopii podczas wypełniania formularza w generatorze. Zachęcamy również do tego, aby nie pozostawiać wypełniania wniosku na ostatnią chwilę, gdyż, także z przyczyn technicznych, mogą zaistnieć okoliczności, które uniemożliwią terminowe złożenie wniosku. 

  Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres: konkurs@solidarityfund.pl  

  Uwagi lub reklamacje dotyczące działania generatora przyjmowane będą do godziny 17:00 w dniu 11 marca na adres: konkurs@solidarityfund.pl  

  Zastrzegamy możliwość anulowania konkursu przed jego zakończeniem. 

  Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na owocną współpracę! 

   

  4.03.2022 – UWAGA! Aktualizacja wniosku.

  Skip to content