Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o unieważnieniu postępowania nr 2021/02/FSM 2021/BZP 00055373/01

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o unieważnieniu postępowania nr 2021/02/FSM 2021/BZP 00055373/01

 

W postępowaniu o numerze 2021/02/FSM 2021/BZP 00055373/01 o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców dotyczących prognozy zapotrzebowania na pracowników w dziesięciu regionach Ukrainy w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.   

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 69a, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 560 000 PLN brutto. 

Otwarcie ofert nastąpiło za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl w dniu 28.06.2021 r. o godzinie 11.00. Wobec braku ofert nie podlegających odrzuceniu postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  Szczegóły są dostępne w informacji z otwarcia ofert .

Skip to content