Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie ofertowe nr ZO/2020/13: Ekspert Wiodący ds. systemu pomocy społecznej

Zapytanie ofertowe nr ZO/2020/13: Ekspert Wiodący ds. systemu pomocy społecznej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych:

Ekspert Wiodący ds. systemu pomocy społecznej

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Fundacja Solidarności Międzynarodowej, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych od kilku lat aktywnie wspiera reformę decentralizacyjną na Ukrainie. Reforma decentralizacyjna zakłada, że wzmocnione ukraińskie gminy (hromady) będą m.in. przejmowały zadania w zakresie pomocy społecznej. W ramach realizowanych działań Fundacja planuje m.in. realizację dwóch projektów dotyczących pomocy społecznej, których celem jest podwyższenie kompetencji kadr odpowiedzialnych za świadczenie usług społecznych na poziomie lokalnym (OTH – połączone terytorialne gromady) w zakresie świadczenia usług społecznych.

2. Termin realizacji zadania: 10.04 – 19.06.2019 – 24 dni robocze

3. Obowiązki w ramach planowanego zadania:
Oczekuje się, że Wykonawca zapewni 1 eksperta, który będzie pełnił rolę Eksperta Wiodącego ds. systemu pomocy społecznej

Obowiązki Eksperta:
a) Przygotowanie koncepcji warsztatów dotyczących świadczenia usług społecznych (tematyka: ocena jakości świadczenia usług społecznych na podstawie Metody CAF -Wspólna Metoda Oceny; usługi społeczne dla osób starszych; opracowanie planu świadczenia usług społecznych);
b) Przygotowanie materiałów, które zostaną wykorzystane na warsztatach i udostępnione online na platformie e-learningowej.

4. Wymagania:
a) Doskonała znajomość polskiego systemy pomocy społecznej, w tym min. 3 – letnie doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu programów pomocy społecznej w gminach;
b) Doświadczenie pracy z narzędziem CAF (Wspólna Metoda Oceny);
c) Znajomość ukraińskiego systemu pomocy społecznej;
d) Dodatkowym atutem będzie znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego.

5. Miejsce realizacji zadania: Polska – praca zdalna

6. Forma zatrudnienia: do uzgodnienia

7. Raportowanie:
Wykonawca dostarczy Fundacji Solidarności Międzynarodowej:
– wykonane materiały w ramach realizacji zamówienia w uzgodnionych terminach;
– w zależności od formy zatrudnienia: faktury lub rachunki.

8. Kryteria wyłonienia Wykonawcy (max. 100 punktów):
a) Stopień zgodności z wymogami określonymi w pkt. 4 zapytania ofertowego – max. 60 punktów;
b) Cena – max. 40 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w następujący sposób:
P = PC + PD
Gdzie: P – ogólna liczba punktów, PC, PD – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach.
PC – liczba punktów kryterium „Cena”, które oblicza się w następujący sposób: PC + (cena najniższa) / (cena ofert badanej) x40 – max. 40 punktów

9. Maksymalna wartość zamówienia i forma płatności
Maksymalna wartość zamówienia wynosi 33 600 PLN (brutto), płatność w transzach wg ustalonego z Wykonawcą harmonogramu dostarczania materiałów.

10. Informację dodatkowe:
Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do godz. 8:00 dnia 6 kwietnia 2020 roku. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy wysłać na adres: w temacie wiadomości prosimy o wpisanie nr oferty ZO/2020/13.

Informacja o wyniku postępowania dot. wyboru eksperta zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji.

Zapytanie ofertowe nr ZO/2020/13 | Formularz oferty 

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do danych osób fizycznych, których dane osobowe zostały bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub pośrednio (osoby trzecie) pozyskane i udostępnione w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia ZO/2020/13 w ramach postępowania ofertowego prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Podanie danych osobowych osób fizycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przeprowadzenia postepowania jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym. Osobom fizycznym – podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo sprostowania podanych danych. W odniesieniu do danych podanych dobrowolnie, ale nie niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, podmiotom danych przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie prawa lub zgody przed jej wycofaniem. Osobom fizycznym- podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl

Skip to content