Projekty zrealizowane w 2016 r.

Ścieżka SAMORZĄD:

 • Fundacja Inicjatyw Menadżerskich (Lublin) – stworzenie kaskadowego systemu szkoleń dla ukraińskich radnych i pracowników samorządowych (przygotowanie trenerów i materiałów szkoleniowych), przygotowanie 22 strategii rozwoju połączonych gromad wybranych we współpracy z obwodowymi biurami reform.
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa) – wzmocnienie mechanizmów partycypacji społecznej i dialogu na temat reformy samorządowej na poziomie rejonów w 9 ukraińskich obwodach.
  Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość (Szczecin) – wdrożenie w Dniepropietrowsku nowoczesnego systemu kontraktowania usług publicznych (współpraca administracji i organizacji społecznych) w oparciu o polski Model Kontraktowania Usług Społecznych.
 • Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (Białystok) – wsparcie dla nowoprzyjętych ukraińskich ustaw o współpracy jednostek samorządowych i dobrowolnym łączeniu gromad, poprzez zainicjowanie współpracy gromad rejonu żmeryńskiego (obwód winnicki) w oparciu o polskie doświadczenia związków międzygminnych.
 • Fundacja Inicjatyw Menadżerskich (Lublin) – wdrażanie w ukraińskich samorządach standardów uspołecznienia procesu podejmowania decyzji, jawności działań i usprawnienia procesu zarządzania. Związek Miast Polskich (Poznań) – upowszechnienie metod partycypacji i planowania strategicznego w 5 połączonych gromadach. Zakłada on zaangażowanie mieszkańców i organizacji obywatelskich w przygotowanie planów podnoszenia jakości usług administracyjnych, społecznych lub komunalnych, w kontekście wypracowanych założeń strategicznych planów rozwoju tych gromad oraz stały społeczny monitoring jakości tych usług.
 • Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI (Warszawa) – wzrost zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne czterech miast (Żytomierz, Irpyn, Pryłuki, Sumy) i podniesienie poziomu dialogu między władzami lokalnymi i miejscową społecznością poprzez wspólny udział w planowaniu i realizacji budżetów partycypacyjnych.
  Fundacja „Terra Humana” (Warszawa) – przygotowanie liderów połączonych gromad w 7 obwodach – chmielnickim, czerkaskim, czernichowskim, kirowohradzkim, winnickim, żytomierskim i kijowskim do wdrażania reformy samorządowej na poziomie gromadzkim.
 • Fundacja Szkoła Liderów (Warszawa) – zmobilizowanie i wsparcie merytoryczne 30 liderów samorządu lokalnego i społeczności lokalnej w 10 gromadach z obwodów odeskiego, chmielnickiego i połtawskiego do skutecznego wprowadzenia zinstytucjonalizowanych mechanizmów konsultacji publicznych.
 • Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak (Kraków) – wzrost zaangażowania młodych osób (poniżej 35 roku życia) w dialog publiczny i współpracę z władzami lokalnymi w celu zwiększenia ich wpływu na politykę i rozwój oraz włączenie w procesy związane z decentralizacją.
 • Fundacja Inicjatyw Menedżerskich (Lublin) – wzmocnienie merytoryczne oraz organizacyjne funkcjonowania łączących się gromad w 4 obwodach Zachodniej Ukrainy poprzez przygotowanie liderów i liderek nowo utworzonych gromad oraz wsparcie procesu partycypacyjnego przy pomocy przeprowadzenia badań jakości życia w połączonych gromadach.
 • Fundacja „Okno na Wschód” (Białystok) –wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych w obwodach czerkaskim (Kaniw, Smiła, Umań, Czigirin), kijowskim, kirowohradzkim, połtawskim oraz winnickim do prowadzenia skutecznej polityki z wykorzystaniem przejrzystych mechanizmów opartych na współuczestnictwie poprzez wzmocnienie usankcjonowanych prawem mechanizmów wsparcia partycypacji publicznej, jakimi są rady społeczne.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin (Szczecin) – podniesienie kompetencji samorządowców z 15 nowoutworzonych połączonych gromad obwodu dniepropietrowskiego. Ich przedstawiciele nabędą umiejętności wykorzystywania narzędzi planowania i zarządzania strategicznego w praktycznym planowaniu rozwoju. Rola mieszkańców zostanie wzmocniona poprzez wypracowanie mechanizmów włączenia lokalnych liderów w proces wyznaczania strategicznych kierunków rozwoju i przygotowania projektów o charakterze strategicznym.
 • Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie – celem projektu jest dostarczenie ukraińskiej reformie samorządowej kompetentnych kadr obywatelskich w środowiskach lokalnych: przyszłych radnych, urzędników, działaczy NGO, nauczycieli, dziennikarzy. Partnerzy wykorzystując potencjał wypracowany w poprzednich latach utworzą 14 nowych klubów dialogu obywatelskiego, połączą istniejące już Kluby w sieć liczącą nie mniej niż 28 podmiotów oraz rozpoczną tworzenie Szkoły Liderów KDO, której zadaniem będzie szkolenie samorządowców i liderów społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.

Ścieżka NIEZALEŻNE MEDIA:

 • Towarzystwo Demokratyczne Wschód– wzmocnienie roli dziennikarzy śledczych w walce z nadużyciami przy wdrażaniu reform na szczeblu lokalnym (szkolenia dziennikarzy śledczych z mediów lokalnych, wsparcie materialne dla śledztw dziennikarskich, stały dostęp do konsultacji prawnych, wzmocnienie bezpieczeństwa dziennikarzy)
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka – wzmocnienie instytucjonalne Telewizji Czarnomorskiej (zlikwidowana przez rosyjskie władze obecnie nadająca z Kijowa) poprzez pomoc w budowaniu ramówki programowej; pomoc w odnowieniu wyposażenia niezbędnego dla dalszej pracy.
 • Związek Ukraińców w Polsce – wsparcie finansowe i merytoryczne dla dziennikarzy i redakcji mediów z obwodów donieckiego i ługańskiego. Redakcje, które nie uczestniczyły wcześniej w podobnych projektach, otrzymają dodatkowo wsparcie szkoleniowe. Jednym z etapów programu będzie realizacja projektu medialno-artystycznego w wybranym mieście położonym przy linii rozgraniczenia, które ucierpiało wskutek działań wojennych w latach 2014–2015.
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji – wsparcie Hromadskiego Radia w nadawaniu audycji radiowych w obwodzie kijowskim, mieście Kijowie, oraz w części odwodu ługańskiego i donieckiego (w tym na terytoriach objętych działaniami wojennymi). W ramach działań projektowych zostanie zabezpieczone opłacenie licencji nadajników radiowych oraz nadajnika satelitarnego. Projekt dodatkowo zapewnia środki na produkcję czołowej audycji radiowej pn. „Obywatelska fala”.
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Celem projektu jest udzielenia wsparcia gazetom i dziennikarzom krymskotatarskim w 2016 r.. Wsparcie będzie przeznaczone zarówno na kontynuacje wydań drukowanych jak i rozwój portalów internetowych.
 • Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne – Projekt ma na celu budowanie zdolności mediów regionalnych w obwodzie mikołajowskim – poprawę sposobu przekazywania informacji, a także skuteczności ich dotarcia do czytelników w warunkach wojny informacyjnej.
Skip to content