Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie ofertowe nr 2020/11/05: Ewaluacja ex-post działań realizowanych przez FSM

Zapytanie ofertowe nr 2020/11/05: Ewaluacja ex-post działań realizowanych przez FSM

FORMULARZ OFERTY

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja usługi polegającej na ewaluacji ex-post działań realizowanych przez Fundację Solidarności Narodowej na rzecz reformy polityki społecznej na Ukrainie.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej od kilku lat aktywnie wspiera reformę decentralizacyjną na Ukrainie. Reforma decentralizacyjna zakłada przejmowanie przez ukraińskie gminy (połączone terytorialne hromady) zadań w zakresie pomocy społecznej. Działania w tym zakresie Fundacja realizuje od 2018 roku. Wsparcie składa się z dwóch komponentów: wsparcia koncepcyjnego w procesie reformowania usług społecznych na poziomie centralnym (poprzez konsultacje z ekspertami z Polski) oraz wsparcia samorządów lokalnych (poziom lokalny) na dwóch płaszczyznach: szkoleniowej i praktycznej. Płaszczyzna szkoleniowa polegała na metodycznym przygotowaniu i wsparciu kadry zarządzającej systemem świadczenia usług społecznych w połączonych terytorialnych hromadach poprzez przeprowadzenie serii szkoleń. Na płaszczyźnie praktycznej wybrane w drodze otwartego naboru połączone terytorialne hromady, które brały udział w seminariach szkoleniowych, uzyskały dofinansowanie na realizację własnych inicjatyw na rzecz poprawy świadczonych usług społecznych

1.1. Cel ewaluacji

Celem ewaluacji jest ocena rezultatów dotychczasowych działa Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz reformy polityki społecznej na Ukrainie oraz wypracowanie wniosków, które mogą zostać uwzględnione podczas realizacji kolejnych projektów w danym obszarze

1.2. Zakres ewaluacji

Ewaluacja projektu zostanie przeprowadzona wg poniższych kryteriów badawczych:
• Trafność – czy cele projektu odpowiadały potrzebom uczestników projektu;
• Efektywność – czy uzyskane efekty odpowiadają poniesionym nakładom organizatorów;
• Skuteczność – czy wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte;
• Użyteczność – czy efekty projektu są zgodne z oczekiwaniami uczestników;
• Trwałość – czy efekty projektu nadal są odczuwalne.

1.3. Pytania badawcze i obszary działań:

• Czy opracowane w ciągu szkoleń pytania, metodyki, uzyskana informacja odpowiadały oczekiwaniom i potrzebom uczestników?
• Czy metodyka, z którą uczestnicy zapoznali się podczas szkoleń jest nadal wykorzystywana w ich pracy/ewentualnie jak wpłynęła na ich pracę?
• Czy uczestnicy którzy zostali szkoleni nadal pracują w obszarze usług społecznych? Jeśli nie, to czy i w jaki sposób wiedza zdobyta w ramach projektu została przekazana następcom?
• Czy coś się zmieniło w zakresie świadczenia usług społecznych w wyniku udziału w projekcie?
• Czy już udało się uzyskać wyniki długotrwałe projektu – podwyższenie jakości świadczonych usług społecznych w hromadach?
• Jakie zmiany zostały wdrożone w hromadach w obszarze usług społecznych i jak temu pomógł udział w projekcie?
• Czy wypracowana w trakcie projektu metodyka może być realizowana w innych hromadach?
• Czy wykorzystane zasoby odpowiadały potrzebom projektu i były użyte skutecznie?

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Lista przedstawionych pytań badawczych ma charakter otwarty.
W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę lub/i Zamawiającego zatwierdzonych wcześniej przez Zamawiającego

1.4. Sposób realizacji badania

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:
• analizę danych zastanych;
• indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami kadry zaangażowanej w realizację projektu, w tym kadry zarządzającej projektem oraz specjalistów ds. merytorycznych;
• indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami grupy docelowej (co najmniej 15 wywiadów).

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

2. Warunki realizacji zamówienia

2.1. Termin realizacji zadania: 30/11/2020 r. – 18/12/2020 r. – 15 dni robocze

2.2. Obowiązki w ramach planowanego zadania:
Oczekuje się, że Wykonawca zapewni 1 eksperta, który będzie pełnił rolę ewaluatora

Obowiązki Eksperta
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego.

Wymagania
a) Minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie ewaluacji projektów międzynarodowych
b) Biegła znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego (co najmniej C1)

2.3. Miejsce realizacji zadania: Ukraina, dopuszczalna forma on-line

2.4. Forma zatrudnienia: do uzgodnienia

2.5. Raportowanie

Wykonawca dostarczy Fundacji Solidarności Międzynarodowej:
a) raport metodologiczny, który będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej (wyłonionej spośród osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem, specjalistów ds. merytorycznych oraz grupy docelowej) oraz sposobu doboru próby badawczej.
b) raport ewaluacyjny będzie składał się z następujących elementów:
• opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania);
• kryteria oceny i pytania badawcze;
• opis zastosowanej metodologii badawczej;
• opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;
• opis wyników badania ewaluacyjnego;
• wnioski i rekomendacje dotyczące przyszłych działań w tym zakresie.
c) W zależności od formy zatrudnienia: faktury lub rachunki

3. Kryteria wyłonienia Wykonawcy (max 100 pkt)

a) Cena w UAH (włącznie z podatkami oraz innymi wydatkami poniesionymi przez Wykonawcę): 40 % (maksymalnie 40 pkt).
b) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie ewaluacji projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych (międzynarodowych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: 30 % (maksymalnie 30 pkt).
c) Punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium zostaną przyznane wg poniższej skali (30 % – maksymalnie 30 pkt):
• liczba zrealizowanych ewaluacji w przedziale od 1 do 5 – 10 punktów;
• liczba zrealizowanych ewaluacji w przedziale od 5 do 10 – 20 punktów;
• liczba zrealizowanych ewaluacji: 11 i więcej – 30 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami
uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w następujący sposób:
P = PC + PD + PP
Gdzie: P – ogólna liczba punktów; PC, PD, PP – punkty otrzymane w poszczególnych
kryteriach.
PC– liczba punktów kryterium „Cena”, które oblicza się w następujący sposób: PC +
(cena najniższa) / (cena ofert badanej) x40– max. 40 punktów

4. Maksymalna wartość zamówienia i forma płatności

Płatność w transzach wg ustalonego z Wykonawcą harmonogramu dostarczania materiałów.

5. Informacje dodatkowe

Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do godz. 8:00 27/11/2020 roku. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy wysłać na adres: w temacie wiadomości prosimy o wpisanie nr oferty 2020/11/05.

Informacja o wyniku postępowania dot. wyboru eksperta zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do danych osób fizycznych, których dane osobowe zostały bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub pośrednio (osoby trzecie) pozyskane i udostępnione w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia ZO/2020/11/05 w ramach postępowania ofertowego prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Podanie danych osobowych osób fizycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przeprowadzenia postepowania jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym. Osobom fizycznym – podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo sprostowania podanych danych. W odniesieniu do danych podanych dobrowolnie, ale nie niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, podmiotom danych przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie prawa lub zgody przed jej wycofaniem. Osobom fizycznym- podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl

Skip to content