Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki przetargu nieograniczonego ZP/2020/01

Wyniki przetargu nieograniczonego ZP/2020/01

 

Warszawa, 2020-01-29 

Znak sprawy: ZP/2020/01         

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie 
art. 
92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z zm.). (dalej „pzp”), Zamawiający: Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724, informuje, że nastąpiło rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „wybór kierownika zespołu eksperckiego a zarazem wiodącego eksperta (dalej Team Leader) w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie”

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:  

MK-Michał Kubisz, ul. Turystyczna 18B, 44-207 Rybnik, NIP: 118 090 49 90, podmiot zarejestrowany w CEiDG 

1) Cena oferty: 25 530 złotych brutto za jeden miesiąc (przy założeniu co najmniej 19 dni roboczych w miesiącu). Cena całkowita: 434 010 złotych brutto za 17 miesięcy realizowania zamówienia.

2) Oferta MK-Michał Kubisz była jedyną ofertą, która wpłynęła w ramach przetargu. Oferta nie została wykluczona ani odrzucona.

3) Punktacja przyznana w ramach oceny oferty za poszczególne kryteria oraz punktacja łączna:

Lp. Nazwa kryterium Waga Kryterium Oferent MK-Michał Kubisz
1 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie zarządzania międzynarodowym zespołem ekspertów lub zakresie zarządzania międzynarodowymi projektami/przedsięwzięciami o charakterze eksperckim/doradczym 20 15
2 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie programowania polityk publicznych 15 15
3 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pracy za granicą Polski w projektach/przedsięwzięciach międzynarodowych na stanowisku kierowniczym lub w charakterze eksperta 15 15
4 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie systemu szkolnictwa zawodowego na Ukrainie 5 5
5 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce 5 5
6 gotowość realizacji usługi przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia – w terminie i miejscu wskazanym w rozdziale 3 SIWZ 10 10
7 cena usługi 30 30
Suma 100 95

 

Protokół Komisji Przetargowej

Skip to content