Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Przetarg nieograniczony ZP/2020/01: Otwarcie ofert

Przetarg nieograniczony ZP/2020/01: Otwarcie ofert

 

Warszawa, 2020-01-28

 

Znak sprawy: ZP/2020/01             

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z zm.). (dalej „pzp”), Zamawiający: Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724, zamieszcza następujące informacje dotyczące przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „wybór kierownika zespołu eksperckiego a zarazem wiodącego eksperta (dalej Team Leader) w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie”

 

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 495 000 złotych brutto, co stanowi równowartość 115 944,07 euro brutto [1].

2) Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

MK-Michał Kubisz, ul. Turystyczna 18B, 44-207 Rybnik, NIP: 118 090 49 90, podmiot zarejestrowany w CEiDG

3) Cena oferty:

25 530 złotych brutto za jeden miesiąc (przy założeniu co najmniej 19 dni roboczych w miesiącu)

Cena całkowita: 434 010 złotych brutto za 17 miesięcy realizowania zamówienia

4) Termin wykonania zamówienia:

W złożonej ofercie zaakceptowano termin wykonania zamówienia określony w SIWZ

5) Warunki płatności zawarte w ofertach

W złożonej ofercie zaakceptowano warunki płatności określone w SIZW

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokument podpisany przez Komisję Przetargową

[1] Kurs według rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Skip to content