Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/02

Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/02

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

zakup usług doradztwa w zakresie wsparcia reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.

1. Oczekiwania wobec usługodawcy.

Oczekuje się, że usługodawca będzie pełnił rolę kluczowego eksperta odpowiedzialnego za polski komponent w ramach przygotowywanego międzynarodowego projektu dot. wsparcia reformy ukraińskiego szkolnictwa zawodowego. Realizacja usługi będzie się wiązała z częstym pobytem na Ukrainie, głównie w Kijowie.

Do zadań usługodawcy należeć będą:
a) udział w strategicznym i operacyjnym planowaniu działań projektowych w celu jak najlepszego wykorzystania polskiego doświadczenia i wiedzy w skutecznym wdrażaniu programu reformy ukraińskiego szkolnictwa zawodowego;
b) przygotowanie polskiego pakietu działań w projekcie;
c) identyfikacja obszarów, w których polskie doświadczenia mogą być najbardziej istotne i mogą przyczynić się do wspierania procesu reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie;
d) zapewniać doradztwo i ekspertyzy, w oparciu o polskie doświadczenie reform szkolnictwa zawodowego;
e) nawiązywać i utrzymywać stałe kontakty z ukraińskimi władzami na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, jak również z innymi donatorami zaangażowanymi we wsparcie procesu reformy szkolnictwa zawodowego;
f) prowadzić działania doradcze i wsparcie eksperckie dla ukraińskich władz na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym w zakresie przygotowania projektów aktów prawnych, analiz, dokumentów i raportów;
g) identyfikować, w zależności od potrzeb zgłoszonych przez stronę ukraińską, polskich ekspertów i praktyków, którzy mogliby zapewnić specjalistyczną wiedzę niezbędną do osiągnięcia celów programu.

2. Oczekiwany termin realizacji zamówienia publicznego:

1 lipca 2019 – 20 grudnia 2019; około 110 dni wykonywania usługi

3. Warunki udziału w postępowaniu:
3.1. Wymagane doświadczenie usługodawcy:
a) co najmniej 10 lat doświadczeń w zakresie zarządzania projektami i programami o charakterze międzynarodowym;
b) doświadczenie w programowaniu polityk publicznych;
c) co najmniej 5 lat doświadczeń w charakterze eksperta, w tym w zakresie szkolnictwa zawodowego;
d) znajomość systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce i na Ukrainie;
e) umiejętność profesjonalnej komunikacji w języku polskim, angielskim i ukraińskim lub rosyjskim;

3.2. Cena usługi powinna zawierać wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym honorarium, koszty pobytu i podróży na Ukrainę.

4. Kryteria oceny ofert:
4.1. stopień spełnienia wymogów dotyczących doświadczenia usługodawcy wymienionych w punkcie 3.1. Zapytania Ofertowego – 25 pkt;
4.2. gotowość realizacji usługi w terminie wskazanym w punkcie 2 Zapytania Ofertowego – 10 pkt;
4.3. cena usługi 20 pkt.

5. Oferta powinna zawierać następujące dane:
5.1. dane teleadresowe (nazwisko i imię/nazwa firmy, adres siedziby i adres do korespondencji, adres e-mail, dane osób do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mailowym, a w przypadku firm dodatkowo numery NIP, REGON, KRS, jeśli dotyczy);
5.2. opis doświadczenia usługodawcy, o którym mowa w punkcie 3.1.;
5.3. ofertę cenową- – prosimy podać cenę w brutto w złotych – łącznie za całą usługę oraz w przeliczeniu na stawkę dzienną – brutto w złotych;
5.4. termin realizacji zamówienia;
5.5. termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni od daty złożenia;
5.6. warunki płatności.

Ofertę należy przesłać do dnia 27 czerwca do godziny 10.00 z dopiskiem „Oferta na usługę doradztwa w zakresie wsparcia reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie”:
na adres e- mail sekretariat@solidarityfund.pl

Pytania dotyczące oferty prosimy również wysyłać na adres: sekretariat@solidarityfund.pl w tytule maila zaznaczając nr zapytania ofertowego.

Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
Informujemy, że składając ofertę, wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie treści oferty innym oferentom, którzy wystąpią do Fundacji ze stosownym wnioskiem (za wyjątkiem danych osobowych, które zostaną zanonimizowane).
Jeżeli chcą Państwo zastrzec zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy stosowne zastrzeżenie zawrzeć w treści wniosku wraz z uzasadnieniem wykazującym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w nadsyłanych ofertach jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego No 2/2019. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, dalej „Pzp”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.

Skip to content