Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy

Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy na rzecz Ukrainy. Konkurs jest częścią programu „Wsparcie Demokracji 2017”, którego celem  jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD.

W ramach Konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz Ukrainy.

Celem Konkursu jest wsparcie wdrożenia reformy samorządowej w Ukrainie. ​Projekty wyłonione w Konkursie skierowane będą zwłaszcza do hromad połączonych zgodnie z ustawą o dobrowolnym scalaniu hromad przyjętą przez Radę Najwyższą Ukrainy w dniu 5 lutego 2015 r. Projekty są realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z kraju, do którego są adresowane.

Priorytety tematyczne konkursu:

  1. budowanie kompetencji i przekazywanie wsparcia eksperckiego dla połączonych hromad w zakresie nowych lub poszerzonych kompetencji władz lokalnych, w tym w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i medycznymi na poziomie lokalnym, formowania budżetów lokalnych; gospodarki komunalnej;
  2. wdrażanie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) w Ukrainie;
  3. tworzenie mechanizmów, platform wymiany doświadczeń pomiędzy połączonymi hromadami.

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie rocznych projektów w wysokości:
●     100 000 – 250 000 zł.

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 UoDPPioW, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wymienione podmioty muszą spełniać jednocześnie cztery poniższe warunki:

  1. działać we współpracy z partnerem/partnerami z kraju, do którego adresowany jest konkurs;
  2. publikować na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut lub w przypadku braku statutu inny dokument określający zasady działania podmiotu, np. regulamin lub umowę spółki (nie dotyczy to  kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz aktualne roczne sprawozdania z działalności (merytoryczne i finansowe);
  3. posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w Ukrainie;
  4. posiadać w okresie 2012-2016 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1 200 000 zł. Z uwagi na dostępną w Konkursie pulę środków każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

Termin składania wniosków – do 13 kwietnia 2017 r. do godz. 13:00.

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: http://solidarityfund.pl/dla-partnerow/generator-wnioskow-wd-2017

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2017” można uzyskać:
– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 33 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00);
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl;
– podczas indywidualnych konsultacji w siedzibie Fundacji po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu terminu.

Skip to content