Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Plan współpracy rozwojowej w 2016 r. został zaakceptowany

Plan współpracy rozwojowej w 2016 r. został zaakceptowany

Minister Spraw Zagranicznych zaakceptował Plan współpracy rozwojowej w 2016 r. inaugurujący wdrażanie Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, przyjętego w październiku 2015 r. przez Radę Ministrów.

Plan współpracy rozwojowej w 2016 r. określa kierunki, cele i formy działań w obszarze współpracy rozwojowej oraz wielkość środków finansowych, kierowanych do krajów partnerskich za pośrednictwem instrumentów współpracy bilateralnej i wielostronnej.

W 2016 r. polska współpraca rozwojowa będzie kierowana przede wszystkim do czterech państw Partnerstwa Wschodniego – Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji, czterech krajów afrykańskich – Etiopii, Kenii, Tanzanii i Senegalu oraz do Palestyny i Mjanmy. Plan precyzuje również priorytety tematyczne, które będą realizowane w poszczególnych krajach partnerskich. Działania polskiej pomocy prowadzone będą przede wszystkim na rzecz: dobrego rządzenia, demokracji i prawa człowieka, rozwoju kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości i sektora prywatnego, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska. W Planie przewidziano także działania w ramach wielostronnej współpracy rozwojowej wynikające z członkostwa w UE oraz udział Polski w międzynarodowych agendach pomocowych.

Działania przewidziane Planem zostaną sfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego” przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, środków których dysponentem jest MSZ oraz ze środków budżetowych MSZ. Ponadto, zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej, Plan 2016 obejmuje również działania z zakresu współpracy rozwojowej realizowane i finansowane ze środków innych organów administracji rządowej.

Skip to content