Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji > Dialog obywatelski – współpraca samorządów – lepsza jakość usług publicznych

Dialog obywatelski – współpraca samorządów – lepsza jakość usług publicznych

SOWE1

 Fot. Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej

Tytuł projektu: Dialog obywatelski – współpraca samorządów – lepsza jakość usług publicznych / Civic dialogue – self-government cooperation – better quality of public services

Dialog obywatelski – współpraca samorządów – lepsza jakość usług publicznych to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej we współpracy z Poleską Fundacją Studiów Regionalnych i Międzynarodowych oraz Centrum Współpracy Transgranicznej

Projekt Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej jest odpowiedzią na problem niedoinformowania społeczeństwa ukraińskiego odnośnie stanu prawnego po przyjęciu Ustawy o współpracy gmin, a także praktycznych mechanizmów oraz korzyści płynących ze współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte rozwiązania umożliwiają rozproszonym i niedofinansowanym samorządom zwiększenie ich możliwości w sferze efektywnego świadczenia usług publicznych i bardziej gospodarnego wykorzystania posiadanych zasobów, między innymi poprzez nawiązywanie dobrowolnej współpracy z innymi samorządami. Kluczowym aspektem projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w planowanie i realizację zadań samorządów, w tym zawieranie przez nie partnerstw, stymulowanie oddolnych inicjatyw samorządowych i aktywizacja lokalnych liderów, m.in. przedstawicieli NGO i mediów.

Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni mieszkańcy wszystkich regionów Ukrainy, z wyłączeniem Sewastopola i Krymu. Projekt będzie obejmował trzy sesje warsztatów strategicznych dla reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego, dwie wizyty studyjne w Polsce (pierwsza dla 10 osób reprezentujących kluczowe dla reformy samorządowej instytucje publiczne i społeczne, druga – dla wyróżniających się uczestników warsztatów), konferencje oraz staże w Polsce dla 3 najbardziej zaawansowanych uczestników projektu. Zostaną przygotowane pilotażowe projekty współpracy gmin pod opieką polskiego eksperta, a rezultaty i materiały poprojektowe zostaną powielone i rozpowszechnione w wersji drukowanej i cyfrowej na terenie całej Ukrainy.

SOWE2

Fot. Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej

The Association „European Cooperation Centre” project is a response to the problem of lack of information among Ukrainians about the legal situation after passing of the Act on cooperation of municipalities, as well as practical mechanisms and benefits stemming from cooperation of local authorities. Adopted solutions enable dispersed and underfinanced local authorities to increase their possibilities in the sphere of effective provision of public services and more efficient use of resources owned, for instance through voluntary cooperation with other local governments. Key aspect of the project is to increase citizens’ engagement in planning and implementation of local governments’ tasks, including entering into partnerships, stimulating bottom-up local governments’ initiatives and activation of local leaders, e.g. NGO and media representatives.

Residents of all regions of Ukraine, except for Sevastopol and Crimea will be invited to participate in the project. It will encompass three sessions of strategic workshops for local government representatives, two study visits to Poland (the first one for 10 people representing public and social institutions of key importance for the local government reform; the second one for outstanding workshop participants), conferences and internships in Poland for 3 most advanced project participants. Pilot municipalities cooperation programmes will be prepared under the supervision of a Polish expert, and results and project materials will be copied and distributed in paper and digital version throughout Ukraine.

  SOWE logo        pfirs logo

Skip to content