Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji > Silne wspólnoty lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej

Silne wspólnoty lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej

FED2

Tytuł projektu: Silne wspólnoty lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej / Strong Local Communities as Key to Successful Reforms

Ukraiński standard samorządowo-obywatelski to projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji z Warszawy we współpracy z Winnickim Stowarzyszeniem Nasze Podole i Towarzystwem Lwa ze Lwowa

Wzajemna i mocno ugruntowana nieufność pomiędzy władzą a obywatelami, a także brak umiejętności współpracy i wiedzy na temat już dostępnych mechanizmów, to czynniki mające negatywny wpływ na przebieg reformy samorządowej na Ukrainie. Tymczasem postawienie trafnej diagnozy lokalnej, szeroka partycypacja społeczna oraz gotowość obu stron do podjęcia dialogu  i wzięcia odpowiedzialności za zmiany to już dzisiaj konieczność.

Projekt FED jest adresowany do 9 obwodów i przewiduje działania na poziomie rejonów. W pierwszej kolejności zakłada przygotowanie zespołu ukraińskich trenerów oraz materiałów szkoleniowych w zakresie reformy samorządowej. Zostaną także opracowane mechanizmy prowadzenia diagnozy lokalnej oraz dobrych praktyk partycypacji i rozwoju samorządu lokalnego.

Adresatami projektu są radni samorządowi i lokalni urzędnicy oraz działacze społeczni. Na wstępie wezmą oni udział w szkoleniu, które oprócz wyżej wymienionych zagadnień obejmie także rolę kobiet w procesie przemian. Następnie na podstawie otrzymanych materiałów przygotują diagnozy lokalne, a autorzy najlepszych odbędą w Polsce ośmiodniowe wizyty studyjne. W rejonach reprezentowanych przez uczestników projektu zostaną zorganizowane okrągłe stoły i debaty poświęcone reformie.

Odbędzie się także konkurs dla partnerstw władz lokalnych z NGO na najlepszą inicjatywę lokalną. 18 inicjatyw zostanie zrealizowanych. Podsumowaniem projektu będzie wydanie modułowego zbioru „Współpraca dla lokalnej zmiany – dobre praktyki z Polski i Ukrainy” i promocja zrealizowanych inicjatyw.

FED1

 

Mutual and deeply rooted mistrust between authorities and citizens coupled with lack of cooperation skills and knowledge of already existing mechanisms negatively impact the local government reforms in Ukraine. Correct local diagnosis, broad social participation and readiness on both sides to start a dialogue and take responsibility for changes are a necessity now.

The Education for Democracy Foundation project is addressed to 9 oblasts and foresees activities at regional level. Firstly, it assumes preparation of a team of Ukrainian trainers and training materials focusing on local government reform. Moreover, mechanisms of local diagnosis and good practices of participation and development of local government will be developed.

The project is targeted at local authorities and officials, as well as social activists. Initially, they will participate in a training covering, apart from the above-mentioned topics, the role of women in the process of change. Next, based on the materials gathered, they will prepare local diagnoses, and authors of the best of them will go on eight-day study visits to Poland. Round tables and debates devoted to the reform will be organized in regions represented by project participants.

Furthermore, a contest for partnerships between local authorities and NGOs for the best local initiative will be organized. 18 initiatives will be implemented. Project’s summary will be the publication of a modular collection „Cooperation for local change – good practices from Poland and Ukraine” and promotion of implemented initiatives.

FED              NP          TL

Skip to content