Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Ukraiński standard samorządowo-obywatelski

zdjecie 1

Tytuł projektu: Ukraiński standard samorządowo-obywatelski / Self-government and civil ukrainian standard

Ukraiński standard samorządowo-obywatelski to projekt realizowany przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich z Lublina we współpracy z Połtawską Radą Obwodową i Asocjacją Rozwoju Regionalnego w Łucku

Postsowiecka struktura ukraińskich samorządów ujawnia wyraźnie brak systemowych mechanizmów pozwalających na włączanie obywateli w procesy współtworzenia i konsultowania oferty usług publicznych. Działania wzmacniające głos opinii publicznej powinny być prowadzone równolegle z pracami legislacyjnymi odbywającymi się na poziomie parlamentu.

Dwuletni projekt FIM jest odpowiedzią na potrzeby samorządów i organizacji obywatelskich, we współpracy z którymi został opracowany. Zakłada on przygotowanie i wdrożenie standardu samorządowo-społecznego, który będzie stanowił fundament nowoczesnego zarządzania lokalnymi i regionalnymi sprawami publicznymi, uwzględniając komponent partycypacyjny. Kluczowym zadaniem stojącym przed ukraińskimi samorządowcami jest uspołecznienie procesu podejmowania decyzji, transparentność działań oraz sprawność zarządzania. Działania podejmowane w ramach projektu będą korespondowały z pracami legislacyjnymi na Ukrainie.

W pierwszym roku będą miały miejsce szkolenia, wizyty studyjne, konsultacje oraz ostateczne opracowanie zakresu merytorycznego standardu. Drugi rok upłynie na wdrażaniu elementów standardu w ukraińskich samorządach i prowadzeniu działań ewaluacyjnych. Obserwatorami projektu będą lokalne media.

Beneficjentami projektu będzie w pierwszej kolejności 100 urzędników i urzędniczek z UM w wybranych miastach oraz 45 osób będących członkami zespołów roboczych ds. wdrożenia standardów. Zostaną dla nich przeprowadzone szkolenia, coachingi oraz wizyty studyjne w Polsce. Ostateczny zapis wstępnej wersji standardu zostanie skonsultowany z przedstawicielami NGO i lokalnych mediów. Uczestnicy projektu przeprowadzą także badanie jakości życia i ustrukturyzowane spotkania z mieszkańcami, a na koniec powstanie film edukacyjno-promocyjny dotyczący standardu samorządowo-obywatelskiego.

zdjecie4

The post-Soviet structure of Ukrainian local governments clearly reveals the lack of systemic mechanisms allowing for the inclusion of citizens into processes of co-creation and consultation of the portfolio of public services. Actions strengthening the public opinion’s voice should run parallel to legislative work on the parliament level.

The two-year MIF project is a response to the needs of local governments and civic organizations, who cooperated in its preparation. It consists of the development and implementation of a community- and local government-related standard to become a foundation for modern management of local and regional public matters, including a participatory aspect. The key task that representatives of Ukrainian local governments are facing is the community inclusion in the decision-making process, transparency of activities, and efficient management. Actions undertaken within the project will correspond to legislative work in Ukraine.

In the first year, training courses, study visits, consultations and final preparation of the conceptual scope of the standard will take place. The second year will be devoted to implementing elements of the standard in Ukrainian local governments, and an evaluation of it. Local media will be the project’s observers.

Project’s beneficiaries will above all include 100 town hall officials from selected towns and 45 members of working groups for standard implementation. Training courses, coaching and study visits to Poland will be conducted for them. A final version of the draft standard will be consulted with representatives of NGOs and local media. Project participants will also conduct a study on quality of life and structured meetings with local inhabitants, leading to the creation of an educational and promotional film about the civic and local government standard.

FIM logo

Skip to content