Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Warsztaty gospodarcze i samorządowe w Ukrainie

Warsztaty gospodarcze i samorządowe w Ukrainie

We wrze­śniu w Połta­wie i Sumach Fundacja Inicjatyw Meandżerskich z Lublina prze­pro­wa­dziła warsz­taty gospo­dar­cze, a w Win­ni­cy warsz­taty samo­rzą­dowe oraz otwarte debaty samo­rzą­dowe i obywatelskie.

Zaję­cia zostały zre­ali­zo­wane w ramach pro­jektu „Pol­skie doświad­cze­nia zmian sys­te­mo­wych. Prak­tyczne impli­ka­cje dla Ukra­iny” finan­so­wa­nego ze środ­ków Fun­da­cji Soli­dar­no­ści Mię­dzy­na­ro­do­wej w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP. Celem pro­jektu jest wypra­co­wa­nie fun­da­men­tów roz­wią­zań sys­te­mo­wych w trzech klu­czo­wych obsza­rach: samo­rzą­do­wym, gospo­dar­czym i obywatelskim.

 

Warsz­taty samo­rzą­dowe skie­ro­wane były do przed­sta­wi­cieli admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej róż­nych szcze­bli. Doty­czyły one roz­woju samo­rząd­no­ści  w opar­ciu o bie­żąca i przy­szłą sytu­acją polityczno-prawną w Ukra­inie oraz zarzą­dza­nia urzę­dem (obsługa klienta, prze­pływ infor­ma­cji, kwa­li­fi­ka­cje i kom­pe­ten­cje pra­cow­ni­ków). Debaty samo­rzą­dowe i oby­wa­tel­skie były otwarte i mogli w nich uczest­ni­czyć wszy­scy zain­te­re­so­wani. Dys­ku­to­wano nt. obec­nego i przy­szłego modelu samo­rządu w Ukra­inie z uwzględ­nie­niem pol­skiego doświad­cze­nia, a także defi­cy­tów w zaspo­ka­ja­niu lokal­nych potrzeb wraz ze wska­za­niem moż­li­wo­ści roz­wią­zań. Debaty pro­wa­dzone były w spo­sób par­ty­cy­pa­cyjny, z zasto­so­wa­niem metody RADAR, pole­ga­ją­cej na iden­ty­fi­ka­cji pro­ble­mów i ich prio­ry­te­ty­za­cji przy zasto­so­wa­niu demo­kra­tycz­nych metod głosowania.

W ramach dotych­cza­so­wych dzia­łań pro­jek­to­wych warsz­taty samo­rzą­dowe i debaty zre­ali­zo­wano już w 8 mia­stach Ukrainy:

 • Lwów
 • Łuck
 • Równe
 • Win­nica
 • Miko­ła­jów
 • Dnie­pro­pie­trowsk
 • Połtawa
 • Sumy

Warsz­taty gospo­dar­cze doty­czyły omó­wie­nia moż­li­wych form dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej w Ukra­inie i Unii Euro­pej­skiej. Szcze­gólne uwagę zwró­cono na aspekty zwią­zane z zakła­da­niem i roz­wo­jem firmy (wszel­kie formy inku­ba­cji,  zasady zrze­sza­nia w izbach, kla­stro­wa­nie, fun­du­sze pożycz­kowe i porę­cze­niowe, kwe­stie mar­ke­tin­gowe) oraz etyką w biz­ne­sie. W warsz­ta­tach uczest­ni­czyli stu­denci ostat­nich lat studiów.

W ramach dotych­cza­so­wych dzia­łań pro­jek­to­wych warsz­taty samo­rzą­dowe i debaty zre­ali­zo­wano już w 4 mia­stach Ukrainy:

 • Równe
 • Miko­ła­jów
 • Połtawa
 • Sumy

Autor: Anna Bielak, Koordynator Projektu

Skip to content