Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” 2013 – wyniki oceny formalnej

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” 2013 – wyniki oceny formalnej

W konkursie grantowym „Wsparcie Demokracji” – edycja 2013 w ścieżkach duże i małe granty wpłynęły 123 wnioski projektowe (76 wniosków w ścieżce duże granty i 47 wniosków w ścieżce małe granty) na łączną kwotę dofinansowania 22 208 251 zł.

W 53 przypadkach fundacja zwracała się do wnioskodawców o udzielenie wyjaśnień, czy uzupełnienie informacji mogących mieć wpływ na ocenę formalną.

Najczęstszymi uchybieniami jakie wymagały uzupełnień były:

– nadesłanie CV koordynatora projektu niezgodnego ze wzorem zdefiniowanym w „Zasadach uczestnictwa w Konkursie Grantowym”,
– przekazanie błędnych linków do statutu, ostatniego bilansu rocznego i/lub ostatniego sprawozdania rocznego wnioskodawcy,
– w ścieżce duże granty: nieprecyzyjny opis potwierdzający doświadczenie wnioskodawcy w gospodarowaniu polskimi środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego roku kalendarzowego w ciągu ostatnich trzech lat.

Decyzją Zarządu Fundacji do oceny merytorycznej zakwalifikowano 115 wniosków (71 wniosków ze ścieżki duże granty i 44 wnioski ze ścieżki małe granty).

Na podstawie paragrafu 14.3 Zasad Uczestnictwa w Konkursie Grantowym Zarząd Fundacji wyłączył z oceny merytorycznej 8 wniosków (5 wniosków ze ścieżki duże granty i 3 wnioski ze ścieżki małe granty) nie spełniających kryteriów formalnych wskazanych w punkcie 5 wyżej wymienionych Zasad.

LISTA WNIOSKÓW WYKLUCZONYCH Z OCENY MERYTORYCZNEJ

Z oceny merytorycznej wyłączono również 4 wnioski dotyczące Białorusi. Zgodnie z punktem 14.10 Zasad Uczestnictwa w Konkursie Grantowym, na wniosek organizacji aplikujących o granty, ze względu na szczególne warunki polityczne w kraju, do którego adresowane są wspomniane projekty (a w szczególności – bezpieczeństwo beneficjentów i realizatorów projektów) Zarząd Fundacji zadecydował o nie zamieszczaniu szczegółowych informacji na ich temat.

Wszyscy wnioskodawcy, których wnioski nie przeszły oceny formalnej, zostali o tym fakcie poinformowani przed publikacją informacji on-line.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Skip to content