Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2016”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza piątą edycję konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2016”. Konkurs grantowy jest częścią Programu „Wsparcie Demokracji”, którego celem  jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD. Projekty są realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z krajów, do których są adresowane.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1.200.000 zł.

W ramach Konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów i/lub społeczeństw GruzjiTunezji. Projekty są realizowane na terenie Gruzji lub Tunezji, ale mogą również zawierać elementy realizowane na terenie innych krajów.

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie rocznych projektów w wysokości:
●    małe granty – wysokość dofinansowania jednego projektu 40 000 -70 000 zł,
●    duże granty – wysokość dofinansowania jednego projektu 100 000 – 300 000 zł.

 

Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:
●    Gruzja – łączna suma dofinansowania 700 000 zł,
●    Tunezja – łączna suma dofinansowania 500 000 zł.

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć nie więcej niż dwa wnioski.

 

Priorytety tematyczne konkursu:
a)    poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;
b)    wsparcie działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym:
•    stowarzyszenia,
•    fundacje,
•  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
•    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
•    spółdzielnie socjalne,
•   spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Wymienione podmioty muszą spełniać jednocześnie trzy poniższe warunki:
a)    działać we współpracy z partnerami z Gruzji lub Tunezji,
b)    publikować na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut lub w przypadku braku statutu inny dokument określający zasady działania podmiotu, np. regulamin lub umowę spółki (nie dotyczy to  kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz sprawozdania z działalności (merytoryczne i finansowe) za 2014 rok,
c)   w przypadku małych grantów – posiadać doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego i/lub Tunezji i/lub własne doświadczenia transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich,
w przypadku dużych grantów – posiadać udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego i/lub Tunezji w latach 2010-2015, a jednocześnie mający w okresie 2011-2015 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

 

W konkursie nie można składać wniosków na projekty mieszczące się w priorytetach konkursu MSZ “Polska pomoc rozwojowa 2016” opisanych w Planie Współpracy Rozwojowej w 2016 r.
Termin składania wniosków – 12 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00.
Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: http://www.e-solidarityfund.pl/generator-wnioskow/

 

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2016” można uzyskać:
– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 33 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00);
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty(at)solidarityfund.pl;
– podczas spotkania informacyjnego;
– na stronie Fundacji (FAQ).

stopka polska bezroku700