Projekty zrealizowane w 2015 r.

Ścieżka SAMORZĄD:

 • Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej (Dzierżoniów) – wsparcie dla przyjętej w czerwcu 2014 r. ukraińskiej ustawy o współpracy gromad, poprzez przekazanie wybranych ukraińskim gromadom polskiego doświadczenia oraz stworzenie co najmniej 3 pilotażowych programów współpracy gromad.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin (Szczecin) – przygotowanie urzędników miasta Dniepropietrowsk oraz członków Związku Miast Ukrainy do wdrażania projektów nowej strategii rozwoju gospodarczego miasta oraz utworzenia struktury odpowiedzialnej za kreowanie rozwoju gospodarczego.
 • Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI (Warszawa) – zainicjowano zaangażowania mieszkańców Czerkas, Połtawy i Czernihowa w procesy decyzyjne swoich miast poprzez wspólny udział w planowaniu i realizacji budżetów partycypacyjnych.
 • Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie – tworzenie obywatelskiego wsparcia dla wdrażanej reformy samorządowej na Ukrainie. W 18 miastach ukraińskich powstały Kluby Dialogu Obywatelskiego (KDO), które zorganizowały ponad 100 dyskusji publicznych i innych przedsięwzięć partycypacyjnych, a liderzy klubów utworzyli ogólnoukraińskie porozumienie na rzecz samorządności lokalnej.
 • Fundacja „Okno na Wschód” (Białystok) – powołano i udzielono wsparcia merytorycznego dla rad społecznych w samorządach obwodu czerkaskiego w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów Ukrainy „O zabezpieczeniu udziału społeczeństwa w formułowaniu i realizacji polityki publicznej”. Przy udziale polskich i ukraińskich ekspertów zrealizowano działania podnoszące kompetencje władz, organizacji pozarządowych oraz zwiększające świadomość społeczeństwa obwodu czerkaskiego na temat przysługujących im praw.
 • Fundacja „Dobra Wola” (Kraków) – włączono lokalne ukraińskie organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą w zakresie równości płci i antydyskryminacji w ogólnoukraińską sieć współpracy oraz zaangażowano te organizacje w życie wspólnot samorządowych.

 

Ścieżka NIEZALEŻNE MEDIA:

 • Fundacja Edukacja dla Demokracji – projekt przyczynił się do rozwoju współpracy pomiędzy mediami lokalnymi na Ukrainie, poszerzenia poruszanej przez nie tematyki o kwestie dotyczące życia mieszkańców innych regionów kraju oraz zachodzących tam zmian, podwyższył kompetencje przedstawicieli mediów, udzielono też wsparcia rzeczowego ich redakcjom oraz wsparto procesy służące samoregulacji środowiska.
 • Towarzystwo Demokratyczne Wschód – udzielono doraźnego wsparcia środowisku dziennikarskiemu Donbasu skupionemu wokół ostro.org, które znalazło się w nadzwyczajnej sytuacji konfliktu zbrojnego  zagrażającego egzystencji medium i jego personelowi (wsparcie instytucjonalne, szkolenia dot. bezpieczeństwa)
 • Związek Ukraińców w Polsce – udzielono wsparcia merytorycznego, technicznego i materialnego dla dziennikarzy i redakcji mediów z obwodów donieckiego i ługańskiego w funkcjonowaniu w nowych realiach konfliktu zbrojnego.
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – stworzono Centrum produkcyjne zarządzane przez niezależną organizację pozarządową „Telekritika”, które produkuje i finansuje materiały o sytuacji w Donbasie. Centrum dostarcza rzetelnej i obiektywnej informacji o sytuacji na wschodzie kraju wszystkim jego mieszkańcom. Ma ono stanowić przeciwwagę dla propagandy i mitów powstałych w wyniku zwykłej niewiedzy i odwrócić ich skutki, z których najgroźniejszym jest antagonizacja społeczeństwa.
 • Inicjatywa Wolna Białoruś – przygotowano 45 młodych dziennikarzy z południowych, wschodnich i centralnych regionów Ukrainy do pracy w sytuacji informacyjnej konkurencji rosyjskich mediów, jak i procesu demokratyzacji Ukrainy, zwłaszcza reformy samorządowej.
Skip to content