SYGNALIŚCI 

Zapewniamy najwyższe standardy postępowania i działamy zgodnie z prawem, naszymi wewnętrznymi regulacjami (politykami i regulaminami) oraz uznanymi standardami w obszarze zarządzania i współpracy rozwojowej. 

Przywiązujemy dużą wagę do etycznego postępowania we wszystkich obszarach działania Fundacji i zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag związanych z naszą działalnością. 

Zgodnie z Polityką zgłaszania nieprawidłowości i postępowania ze zgłoszeniami w Fundacji Solidarności Międzynarodowej, w FSM istnieją dwie ścieżki dokonywania zgłoszeń: 

 

BEZPOŚREDNIA INFORMACJA PRZEKAZYWANA FUNDACJI 

W przypadku zauważenia nieprawidłowości lub sytuacji mogącej wskazywać na naruszenia, nieetyczne praktyki lub inne niewłaściwe zachowania, można kontaktować się bezpośrednio z Fundacją listownie, mailowo lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej 

Adres: ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa 

e-mail: sekretariat@solidarityfund.pl  

tel.: +48 222 90 66 22, +48 797 904 506 

 

ANONIMOWE ZGŁOSZENIA

Jeżeli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo lub nie chcesz ujawniać swojej tożsamości, możesz zgłosić informację o nieprawidłowości anonimowo do niezależnego Rzecznika ds. zgłaszania nieprawidłowości.  

Rzecznik ds. zgłaszania nieprawidłowości i Fundacja będą chronić Twoją anonimowość, jeśli: 

 • ujawniasz informacje w dobrej wierze, 
 • jesteś przekonany o prawdziwości zgłaszanych informacji, 
 • nie podajesz fałszywych podejrzeń, 
 • nie oczekujesz korzyści osobistych ani materialnych. 

Rzecznik przyjmuje zgłoszenia w następujących sprawach: 

 • pranie pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 
 • korupcję, nepotyzm i inne podobne czyny, 
 • kradzież lub inne podobne czyny na szkodę instytucji publicznych, Fundacji lub jej Partnerów i Kontrahentów, 
 • inne nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień lub dotacji, pomocą humanitarną i procesem rekrutacji, 
 • umyślne ukrywanie lub niezgłaszanie informacji w powyższych sprawach. 

Rzecznik nie przyjmie Twojego wniosku: 

 • w sprawie skarg i naruszeń praw pracowniczych, 
 • dotyczącego dyskryminacji, znęcania się, molestowania seksualnego lub zastraszania, 
 • wypadku przy pracy, 
 • bezpieczeństwa danych i sieci informatycznych, 
 • incydentów i naruszeń dotyczących danych osobowych, 
 • odwołań w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub dotacji. 

Dla takich sytuacji obowiązują odrębne procedury, szczególnie w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, znęcaniu się, molestowaniu seksualnemu lub zastraszaniu. 

W sprawach pracy stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz regulaminu pracy i wynagradzania. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych obowiązują odrębne przepisy. Naruszenia danych można zgłaszać Inspektorowi Ochrony Danych w FSM pod adresem: iod@solidarityfund.pl. 

Informacje o zamówieniach i dotacjach będą dostępne na naszej stronie internetowej. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli masz wątpliwości związane z ujawnieniem swojej tożsamości, możesz zgłosić Rzecznikowi sprawy niezwiązane bezpośrednio z obszarami, którymi Rzecznik się zajmuje. 

Jak możesz powiadomić Rzecznika ds. zgłaszania nieprawidłowości: 

Rzecznik przyjmuje informacje drogą mailową: fsm-whistleblowing@ms-kancelaria.pl  

Co się stanie z Twoim zgłoszeniem: 

 • Rzecznik ma 10 dni na przeprowadzenie wstępnego dochodzenia w celu sprawdzenia, czy Twoje zgłoszenie jest uzasadnione. Jeżeli Rzecznik uzna, że sprawa wymaga zbadania, powiadomi o tym Fundację, chroniąc Twoją anonimowość. Jeżeli Rzecznik uzna, że zgłoszenie nie jest wiarygodne, powiadomi o tym Ciebie i Fundację oraz zakończy postępowanie w sprawie. 
 • Na podstawie informacji przekazanych przez Rzecznika ds. zgłaszania nieprawidłowości Fundacja przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i sporządzi wewnętrzny raport dotyczący zgłoszonej sprawy. Sprawozdanie zawiera ustalenia i zalecenia dotyczące dalszych działań. 
 • Fundacja może także prowadzić dochodzenie w sytuacji, gdy Rzecznik uzna zgłoszenie za niewiarygodne. 
 • Decyzje w sprawie rekomendowanych działań podejmuje Prezes Fundacji, a jeżeli w postępowaniu uczestniczy Prezes – Rada Fundacji. Prezes lub Rada Fundacji zgłasza podjęte działania Rzecznikowi ds. zgłaszania nieprawidłowości. 
 • Rzecznik może także z własnej inicjatywy powiadomić organy ścigania, jeżeli uzna, że w sprawie objętej raportem doszło do przestępstwa. 
Skip to content