1. Kim jesteśmy?
Nasza organizacja – Fundacja Solidarności Międzynarodowej – powstała w 1997 roku z inicjatywy prezydenta RP, który sprawuje nad nią patronat honorowy. Jesteśmy jednym z głównych aktorów polskiej współpracy rozwojowej. Nasze działania są finansowane ze środków Polskiej pomocy, będących w dyspozycji Ministra Spraw Zagranicznych RP, a także ze środków Unii Europejskiej oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych.

2. Dlaczego przyjęliśmy Kodeks Etyki?
Kodeks Etyki Fundacji Solidarności Międzynarodowej, zwany dalej „Kodeksem Etyki” zawiera zbiór dziesięciu podstawowych zasad, które wywodzimy z naszych misji i wartości. Wyznaczają one standardy postępowania oraz kształtują relacje z interesariuszami (Partnerami, Kontrahentami, Pracownikami, Współpracownikami, społecznościami lokalnymi oraz całym otoczeniem, na które mamy lub możemy mieć wpływ). Zasady te są rozwijane i precyzowane w wewnętrznych regulacjach. Przyczyniają się one do takiego kształtowania naszej kultury organizacyjnej, byśmy mogli wspierać odpowiedzialność społeczną organizacji, zmniejszać ryzyka w jej funkcjonowaniu i wzmacniać pozytywny wizerunek Fundacji jako profesjonalnego podmiotu działającego zgodnie z prawem, standardami współpracy rozwojowej, wymogami donatorów oraz uniwersalnymi zasadami etyki. Mając na uwadze ogólny charakter norm zawartych w Kodeksie Etyki, w sytuacjach wątpliwych, wymagających dodatkowej interpretacji, pomocą służy Zespół Compliance.

3. Do kogo skierowany jest Kodeks Etyki
Wszyscy członkowie organów Fundacji, Pracownicy i Współpracownicy na każdym etapie współpracy, niezależnie od jej formy i zajmowanego stanowiska, są zobowiązani do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki. Podejmujemy działania, by promować postanowienia Kodeksu Etyki na wszystkich polach działalności, w szczególności w ramach programów i projektów skierowanych do Partnerów, Kontrahentów, a także społeczności lokalnych.

Podstawowe Zasady Kodeksu Etyki Fundacji Solidarności Międzynarodowej

I. Szanujemy godność każdego człowieka i wspieramy równe traktowanie

W naszych działaniach wszyscy ludzie są traktowani z szacunkiem i godnością. Niedopuszczalne są wszelkie formy zachowań dyskryminujących ze względu na płeć, religię, status społeczny, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, poglądy polityczne czy wszelką inną przyczynę. Jakiekolwiek zachowania noszące znamiona mobbingu, molestowania, przemocy, w tym grożenie przemocą, są zabronione. W sposób szczególny dążymy do ochrony dzieci we wszystkich obszarach aktywności Fundacji. Wszelkie zachowania mogące wyrządzić krzywdę dzieciom, w tym fizyczne, seksualne lub emocjonalne znęcanie się, molestowanie i zaniedbywanie, są zabronione.

II. Wspieramy partnerstwo i zrównoważony rozwój

Szanujemy autonomię i wiedzę naszych partnerów i interesariuszy, działając w duchu współpracy, wzajemnego zaufania i szacunku, aktywnie włączając ich w nasze procesy. Wspieramy społeczności lokalne oraz dążymy do budowania długoterminowych relacji i promowania zrównoważonego charakteru inicjatyw rozwojowych oraz minimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Uczestniczymy w realizacji współpracy rozwojowej, w tym organizujemy pomoc humanitarną stosując międzynarodowe standardy pierwszeństwa ochrony życia ludzkiego, neutralności,
bezstronności i niezależności.

III. Zapewniamy profesjonalizm w działaniu

Pracownicy i Współpracownicy Fundacji działają zgodnie z zasadami profesjonalizmu, przejrzystości i ochrony jej interesów, dbając poprzez swoją postawę o pozytywny wizerunek Fundacji. Respektujemy prawo Pracowników i Współpracowników do prywatności. Jednocześnie oczekujemy, że działania i postawy prezentowane poza pracą nie będą godzić w dobre imię i wizerunek Fundacji. Jakiekolwiek działanie na szkodę Fundacji jest zabronione.

IV. Promujemy inicjatywę i zaangażowanie Pracowników i Współpracowników

Wspieramy inicjatywność oraz rozwój kompetencji Pracowników i Współpracowników. Wdrażamy podejście oparte na nauce w działaniu, zachęcając do zgłaszania pomysłów, gdyż każdy z nas przyczynia się do realizacji celów Fundacji.

V. Budujemy kulturę otwartości i chronimy sygnalistów

Chcemy mieć pewność, że nikt nie będzie się obawiał zgłaszania informacji o dostrzeżonych problemach lub nieprawidłowościach. Dlatego, oprócz standardowej ścieżki informowania przełożonych, zapewniliśmy bezpieczną procedurę anonimowego przekazywania zgłoszeń. Ponadto nie tolerujemy jakichkolwiek prób podejmowania działań odwetowych wobec sygnalistów.

VI. Zapewniamy bezpieczeństwo w prowadzonych działaniach

Prowadzimy działania również na rzecz osób i podmiotów szczególnie narażonych na ryzyko. Dlatego priorytetowo traktujemy kwestie bezpieczeństwa, w tym poufności i bezpieczeństwa cyfrowego jak również zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokładamy wszelkich starań, by chronić naszych Pracowników i Współpracowników w ich działaniach na rzecz Fundacji i jej Partnerów.

VII. Deklarujemy pełne poszanowanie prawa

Pracownicy i Współpracownicy Fundacji przestrzegają powszechnie obowiązującego prawa oraz lokalnych zasad i norm kulturowych, o ile przepisy te nie są sprzeczne z międzynarodowymi standardami prawnymi, uniwersalnymi zasadami etyki i podstawowymi prawami człowieka.

VIII. Nie tolerujemy korupcji

W Fundacji obowiązuje zasada zerowej tolerancji dla korupcji w każdej postaci i we wszystkich obszarach naszego działania. Podejmujemy środki organizacyjne i przyjmujemy regulacje wewnętrzne, które zapobiegają korupcji, a także stanowczo reagujemy na najmniejsze przejawy tego zjawiska.

IX. Przeciwdziałamy przestępstwom finansowym i podatkowym

Przeciwdziałamy praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wykluczamy współpracę z podmiotami angażującymi się w działalność przestępczą lub podlegającymi uznanym sankcjom krajowym i międzynarodowym.

X. Właściwie zarządzamy konfliktem interesów

Podejmujemy działania zapobiegające lub przeciwdziałające konfliktowi interesów prowadzącemu do zachowań sprzecznych z prawem lub etyką.

Kodeks Etyki Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Skip to content