Usługi społeczne w hromadach

Podczas prezentacji projektu w Kijowie. Fot. Asocjacja Połączonych Hromad 

Miejsce realizacji : 20 hromad wybranych z całego państwa

Wartość projektu : 170 660 PLN

Donor : Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partner miejscowy: Asocjacja jednostek samorządu terytorialnego „Asocjacja Połączonych Hromad”

Kontekst

Połączone hromady otrzymują nowe uprawnienia w sferze opieki społecznej, ale nie mają odpowiedniego doświadczenia odnośnie organizacji ich świadczenia. Nie funkcjonuje również wystarczająco dobrze informacja zwrotna i komunikacja pomiędzy Ministerstwem Polityki Społecznej a połączonymi hromadami. Ministerstwo nie pilotuje metodycznie procesu przekazania uprawnień. Wszystkie te problemy były zgłaszane podczas konsultacji z hromadami, które są członkami Asocjacji Połączonych Hromad oraz w formie komentarzy i opinii zebranych podczas prowadzenia projektu „Udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym w hromadach”, który był zrealizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji w 2017 r.

Projekt

Projekt „Usługi społeczne w hromadach” miał charakter pilotażowy. Jego celem było uporządkowanie stanu prawnego i metodologii wdrażania usług społecznych w wybranych połączonych hromadach, a także zdefiniowanie potrzeb i możliwości decentralizacji usług i polityki społecznej. Poprzez konsultacje eksperckie i badania ankietowe zostały opracowane modelowe przykłady (najlepsze praktyki) dostępnych rozwiązań realizacji polityki społecznej przez nowoutworzone hromady, zgodne ze zmianami w prawie. Opracowano także rekomendacje do ustawodawstwa. Po stronie ukraińskiej w projekcie wzięło udział 39 zjednoczonych hromad oraz ukraińskie Ministerstwo Polityki Społecznej. Udział w projekcie polskich ekspertów, wizyta studyjna do Polski oraz tłumaczenie aktów prawnych przyczyniło się do zainspirowania ukraińskich beneficjentów polskim doświadczeniem i wdrażaniem nowych praktyk w ukraińskich hromadach. Problematyka decentralizacji usług społecznych była w ramach projektu omawiana w Charkowie podczas III Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego, podczas eksperckiego okrągłego stołu oraz podczas III Forum Połączonych Hromad w Kijowie.

Materiały informacyjne 

Skip to content