Tworzenie nowoczesnego systemu zarządzania odpadami komunalnymi w Rudeckiej Połączonej Terytorialnej Hromadzie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Ukraina > Tworzenie nowoczesnego systemu zarządzania odpadami komunalnymi w Rudeckiej Połączonej Terytorialnej Hromadzie

Miejsce realizacji : Miasto Rudki (obwód lwowski, rejon samborski)

Wartość projektu : 169 995 PLN

Donor :

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Lwowska Administracja Obwodowa

Urząd Miasta Rudki

Partner miejscowy : Lwowska Administracja Państwowa

Kontekst

W związku z wprowadzanymi zmianami prawnymi na Ukrainie (ustawa „O odpadach komunalnych), od 1 stycznia 2018 roku został wprowadzony zakaz składowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz obowiązek ich składowania. Ponadto, Ustawa o samorządzie lokalnym Ukrainy (art. 30) reguluje kompetencje urzędów miejskich w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w szczególności obowiązek rozwiązywania problemów związanych ze zbieraniem, przewożeniem, utylizacją i usuwaniem odpadów komunalnych. Na chwilę obecna Rudecka Połączona Terytorialna Hromada nie posiada rozwiniętego systemu sortowania śmieci ze względu na brak wystarczających środków finansowych oraz technicznych. Samorząd lokalny dysponuje pojazdem do zbiórki odpadów komunalnych, który został zakupiony pod koniec 2017 roku i przekazany do Rudeckiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład w wyniku przeprowadzonego konkursu został wybrany jako podmiot odpowiedzialny za zbiórkę i utylizację śmieci komunalnych na terytorium hromady, jednak ze względu na niedostateczne zaplecze techniczne, skala sortowania jest niewielka, a w nowo dołączonych do hromady wsiach w ogóle się ono nie odbywa.

Projekt

Projekt Fundacji Solidarności Międzynarodowej miał za zadanie wsparcie położonej w obwodzie lwowskim (rejon samborski) Rudeckiej Połączonej Terytorialnej Hromady w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska. Projekt składał się z dwóch modułów: informacyjnego oraz inwestycyjnego. W ramach modułu informacyjnego przeprowadzono 8 spotkań, w których wzięło udział 338 osób, wydrukowano 1000 broszur „Ochrona środowiska Rudeckiej Połączonej Terytorialnej Gromady – sortuj śmieci”, które były dystrybuowane wśród uczestników szkoleń, w szkołach oraz w Urzędzie Miasta. Przeprowadzono również konkurs dla dzieci, pt. „Sortuj śmieci, by żyć bez śmieci”. Wymiar praktyczny projektu polegał na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych, tj. zakupie i ustawieniu w miejscach użyteczności publicznej 18. wiat na śmieci, w których umieszczono 78 kontenerów do segregacji śmieci (papier, plastik, szkło, odpady zmieszane) oraz 90 koszy na śmieci  rozmieszczonych na terytorium całej hromady.

Materiały informacyjne

rudkivska-gromada.gov.ua

Skip to content