Inwentaryzacja gruntów Husiatyńskiej Połączonej Terytorialnej Hromady

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Ukraina > Inwentaryzacja gruntów Husiatyńskiej Połączonej Terytorialnej Hromady

Fot. Adam Sauer

Miejsce realizacji : Husiatyn, obwód tarnopolski

Wartość projektu :  155 286 PLN

Donor :

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Samorząd Husiatynia

Partnerzy miejscowi :

Husiatyńska Połączona Terytorialna Hromada

Kontekst

Aktualnie ewidencja katastralna hromady husiatyńskiej (z dokonaniem wpisu danych do Państwowej Ewidencji Gruntów) nie obejmuje 70% gruntów – powierzchnia gruntów w hromadzie to 3547 hektarów. Brak uzupełnionej bazy katastralnej pociąga za sobą brak wpływu środków do budżetu i utrudnia prowadzenie całościowej ewidencji zasobów gruntów.

Przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów usunie wskazane problemy.

Projekt obejmuje wszystkie kategorie posiadaczy i użytkowników gruntów husiatyńskiej połączonej terytorialnej hromady.

Projekty polegające na wsparciu połączonych hromad w rozwiązywaniu ich konkretnych problemów mają duże znaczenie w uwiarygadnianiu i ugruntowywaniu reformy decentralizacyjnej na Ukrainie. Skuteczność połączonych hromad w odpowiadaniu na realne potrzeby mieszkańców prowadzi do umacniania się nowego systemu administracyjnego w kraju, krzepnięcia połączonych hromad i wzrostu identyfikacji z nimi lokalnych społeczności.

Projekt

W ramach projektu zrealizowano kompleksowe prace geodezyjne w zakresie inwentaryzacji gruntów w Hromadzie Husiatyńskiej (obwód tarnopolski) i wytworzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej. Połączona w 2015 r. hromada posiada 3547 ha gruntów, z których przed rozpoczęciem projektu 70% nie było objętych ewidencją katastralną. Projekt sfinansował znaczną część prac, pozostałe prace, niedokończone ze względu na długą procedurę przetargową, będą finansowane w 2019 r. z własnych środków hromady. Realizacja projektu przyczyniła się do uporządkowania ewidencji, kontroli sposobu użytkowania i ochrony gruntów Hromady Husiatyńskiej.

Projekt przyczyni się do perspektywicznego planowania wykorzystania terenów, racjonalnego użytkowania gruntów oraz poprawi przychody budżetu hromady dzięki wzrostowi wpływów z opłat za dzierżawę ziemi i podatku od gruntów.

Skip to content