Ochotnicze Straże Pożarne jako forma doraźnego reagowania kryzysowego

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Gruzja > Ochotnicze Straże Pożarne jako forma doraźnego reagowania kryzysowego

Miejsce realizacji : Municypalitet w Bordżomi

Wartość projektu :  175 000 PLN

Donor :

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy miejscowi :

Centre for Biodiversity Conservation & Research (NACRES)
Samtskhe-Javakheti Media Center (SJMC)
Leaders of Change Foudation

Kontekst

W związku z podpisaniem (2014 r.) i ratyfikacją (2016 r.) Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską, Gruzja weszła na drogę szeroko zakrojonych reform, których celem jest stopniowa integracja wybranych aspektów z Unią Europejską. Plan reform nie obejmuje jednak systemu zarządzania kryzysowego, który w obliczu niedoinwestowania boryka się z szeregiem problemów, w tym:
• braków sprzętowych w zakresie wyposażenia budynków (w gaśnice, czujniki dymu, alarmy przeciwpożarowe),
• braków w zakresie infrastruktury przeciwpożarowej (wyjścia ewakuacyjne, schody przeciwpożarowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych),
• braku skutecznych procedur ewakuacyjnych (trudno jest reagować w przypadku wystąpienia pożaru, duża liczba ofiar).
Projekt „Ochotnicze Straże Pożarne jako forma doraźnego reagowania kryzysowego” stanowi kontynuację działań prowadzonych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (FSM) w zakresie wzmocnienia zdolności lokalnej społeczności do reagowania na sytuacje kryzysowe w municypalitecie Bordżomi.

Projekt

Projekt FSM realizowany jest na obszarze municypalitetu Bordżomi, w tym w 20. szkołach i 10. przedszkolach znajdujących się w obrębie jednostki samorządu terytorialnego.
Projekt jest odpowiedzią na wysokie zagrożenie pożarami lasów (57,4 % terytorium municypalitetu Bordżomi jest terenami leśnymi) i pożarami innego pochodzenia. Jego bezpośrednim celem jest promowanie szybkiego i adekwatnego reagowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego przez wolontariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). W ramach projektu planowane jest wzmocnienie istniejącej już grupy wolontariuszy tak, aby przekształciła się ona w profesjonalną i dobrze wyposażoną jednostkę OSP. Jednocześnie podniesie się poziom wiedzy społeczności lokalnej na temat tego, jak szybka i adekwatna reakcja wolontariuszy na zagrożenie pożarowe może przyczynić się do skutecznych działań podejmowanych przez pracowników systemu zarządzania kryzysowego.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja 3 komponentów:

1. Warsztaty OSP: „Jak zostać wolontariuszem Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)?”.
2. Ćwiczenia przeciwpożarowe „na placu zabaw”.
3. Wizyta studyjna w Polsce.

Beneficjantami projektu będą, po pierwsze, wolontariusze OSP, którzy staną się lokalnymi ekspertami w dziedzinie doraźnego zarządzania kryzysowego i przyczynią się do ogólnego poczucia bezpieczeństwa w regionie. Po drugie, regionalni członkowie systemu zarządzania kryzysowego i władze lokalne, które wzmocnią swoje zdolności do reagowania w sytuacjach kryzysowych na poziomie municypalitetu. W szerszym ujęciu beneficjentem będzie społeczność lokalna (dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, mieszkańcy municypalitetu Bordżomi), która skorzysta zarówno z szybkiego, jak i adekwatnego reagowania w nagłych wypadkach pożaru. Dodatkową korzyścią będzie integracja i aktywizacja lokalnej ludności w dążeniu do działania na rzecz poczucia bezpieczeństwa w regionie.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.