Ochotnicze Straże Pożarne jako forma doraźnego reagowania kryzysowego

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Gruzja > Ochotnicze Straże Pożarne jako forma doraźnego reagowania kryzysowego

Miejsce realizacji : Municypalitet w Bordżomi

Wartość projektu :  131 000 PLN

Donor : Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy miejscowi :

Centre for Biodiversity Conservation & Research (NACRES)
Samtskhe-Javakheti Media Center (SJMC)
Leaders of Change Foudation

Kontekst

W związku z podpisaniem (2014 r.) i ratyfikacją (2016 r.) Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską, Gruzja weszła na drogę szeroko zakrojonych reform, których celem jest stopniowa integracja wybranych aspektów z Unią Europejską. Plan reform nie obejmuje jednak systemu zarządzania kryzysowego, który w obliczu niedoinwestowania boryka się z szeregiem problemów, w tym:
• braków sprzętowych w zakresie wyposażenia budynków (w gaśnice, czujniki dymu, alarmy przeciwpożarowe),
• braków w zakresie infrastruktury przeciwpożarowej (wyjścia ewakuacyjne, schody przeciwpożarowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych),
• braku skutecznych procedur ewakuacyjnych (trudno jest reagować w przypadku wystąpienia pożaru, duża liczba ofiar).
Projekt „Ochotnicze Straże Pożarne jako forma doraźnego reagowania kryzysowego” stanowi kontynuację działań prowadzonych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (FSM) w zakresie wzmocnienia zdolności lokalnej społeczności do reagowania na sytuacje kryzysowe w municypalitecie Bordżomi.

Projekt

Grupa 22 wolontariuszy z municypalitetu Bordżomi została przeszkolona w zakresie technik doraźnego reagowania kryzysowego w przypadku pożaru.

Działania projektowe objęły przygotowanie i przeprowadzenie trzymodułowego procesu szkoleniowego w Bordżomi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zajęć w szkołach i przedszkolach dotyczących edukacji bezpieczeństwa prowadzonych przez wyszkolonych wolontariuszy, a także wizyty studyjnej w Polsce prezentującej polski model ochotniczej straży pożarnej (OSP).

Na potrzeby projektu nawiązano współpracę z czterema polskimi i jednym gruzińskim ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania stresem, dokonano zakupu i przekazania podstawowego, podręcznego sprzętu doraźnego reagowania kryzysowego, a także wypracowano scenariusze lekcji nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Grupa 10 najaktywniejszych, w toku działań projektowych w Bordżomi, wolontariuszy, wspólnie z przedstawicielem Samorządu Municypalitetu Bordżomi i przedstawicielem Agencji ds. Zarządzania Kryzysowego (łącznie 12 osób) odbyła wizytę studyjną w Polsce. Celem wizyty było zaprezentowanie systemowych uwarunkowań funkcjonowania OSP w Polsce i najlepszych polskich praktyk. Istniejące rozwiązania przedstawione zostały z poziomu centralnego (wizyta w Zarządzie Głównym Związku OSP RP) i regionalnego (na przykładzie odwiedzonych remiz OSP w gminach Nałęczów, Żabia Wola i Ożarów Mazowiecki). Zaprezentowane najlepsze praktyki polskiego OSP dotyczyły zasad działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, procesu edukacji przeciwpożarowej w pracowni „Bezpieczny dom”, systemu ochrony przeciwpożarowej w Kampinoskim Parku Narodowym, metod poszukiwania osób zaginionych na terenach otwartych (leśnych) oraz treningów ratowniczych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez strażaków-ochotników. Grupie zaprezentowano szerokie spektrum działania OSP w Polsce w celu zainicjowania dyskusji dotyczącej zastosowania podobnych rozwiązań w kontekście gruzińskim.

W wyniku realizacji projektu:

  • 22 wolontariuszy zostało przeszkolonych w zakresie analizy ryzyka, pierwszej pomocy, technik zarządzania stresem, bezpiecznej i zorganizowanej ewakuacji;
  • 35 jednostek edukacyjnych (20 szkół i 15 przedszkoli) zostało wyposażonych w gaśnice i apteczki;
  • 35 jednostek edukacyjnych (20 szkół i 15 przedszkoli) zostało wyposażonych w podręcznik nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpiecznej ewakuacji, technik zarządzania stresem i pierwszej pomocy, który powstał w wyniku konsultacji wolontariuszy z nauczycielami przed i po przeprowadzanych zajęciach nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  • 22 wolontariuszy zostało wyposażonych w rękawice gaśnicze, gaśnice, koce gaśnicze, szelki i kamizelki odblaskowe, plecaki do akcji ratunkowych, apteczki i latarki;
  • w 17 jednostkach edukacyjnych (10 szkół i 7 przedszkoli) na terenie municypalitetu Bordżomi odbyły się lekcje nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego przeprowadzone przez wolontariuszy;
  • w 2 jednostkach edukacyjnych (1 szkoła i 1 przedszkole) odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe przeprowadzone wspólnie przez wolontariuszy i zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z Achalciche;
  • około 400 dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym) zostało nauczonych zasad reagowania w sytuacjach pożarowych, w tym bezpiecznej i zorganizowanej ewakuacji, a także zostało wyposażonych w odblaskowe opaski z logo FSM i Polskiej Pomocy;
  • 3 filmy instruktażowo-edukacyjne nt. bezpiecznej ewakuacji, pierwszej pomocy i zarządzania stresem zostały przygotowane w toku modułów szkoleniowych i zostaną przekazane do użytku szkołom i przedszkolom;
  • 1 film promujący ideę wolontariatu i aktywności społeczności Bordżomi na rzecz bezpieczeństwa został wyprodukowany;
  • 22 działania (spotkania, wizyty, ćwiczenia praktyczne, dyskusje) dotyczące różnych aspektów systemu OSP w Polsce zostały zorganizowane w ramach wizyty studyjnej gruzińskich wolontariuszy w Polsce.

Wolontariusze, zainspirowani polskim doświadczeniem planują utworzyć w szkołach wolontariackie grupy młodzieżowe.

Aktualności

Ochotnicze Straże Pożarne: Wizyta studyjna gruzińskich wolontariuszy w Polsce

Skip to content