Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Solidarity Fund > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji > Szkolenie i tworzenie sieci antydyskryminacyjnej ukraińskich organizacji pozarządowych

Szkolenie i tworzenie sieci antydyskryminacyjnej ukraińskich organizacji pozarządowych

DW2

Fot. Fundacja “Dobra Wola”

Tytuł projektu: Szkolenie i tworzenie sieci antydyskryminacyjnej ukraińskich organizacji pozarządowych / Trainings and anti-discrimination networking of Ukrainian NGOs

Szkolenie i tworzenie sieci antydyskryminacyjnej ukraińskich organizacji pozarządowych to projekt realizowany przez Fundację “Dobra Wola” we współpracy ze Szkołą Równych Możliwości z Kijowa i Obwodową Organizacją Obywatelską „Partnerstwo” z Tarnopola

Działalność organizacji pozarządowych jest podstawą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tę opinię podziela już większość ukraińskiego społeczeństwa, jednak tylko niewielki procent obywateli angażuje się w tego rodzaju aktywność. Ukraińskie organizacje są w większości niedofinansowane i borykają się z przeszkodami instytucjonalnymi i kadrowymi. Brakuje im wsparcia organizacyjnego i nieodpłatnych szkoleń. Projekt Fundacji „Dobra Wola”, odpowiadając na wyraźnie sformułowaną potrzebę, będzie zmierzał do stworzenia Sieci „Genderna Obserwatorija”, która obejmie organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji.

W pierwszej kolejności odbędzie się miesięczne szkolenie e-learningowe oraz 5 stacjonarnych szkoleń antydyskryminacyjnych na terenie Polski, będących jednocześnie wstępnym spotkaniem założycielskim Sieci. Dla 20 osób zostanie przeprowadzone siedmiodniowe szkolenie antydyskryminacyjne, a dla 10 – również siedmiodniowe szkolenie z zakresu posługiwania się metodami internetowymi w antydyskryminacyjnej pracy z młodzieżą. Przez kolejne tygodnie będą prowadzone szkolenia na temat metod interwencji kryzysowej, historii mówionej, teatru społecznego. W końcu odbędzie się pięciodniowe spotkanie dla przedstawicieli organizacji partnerskich oraz innych podmiotów chcących się przyłączyć do Sieci, a wyłonionych podczas szkoleń. Platformą służącą do kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami należącymi do Sieci będzie istniejąca już strona internetowa.

DW3

 Fot. Fundacja “Dobra Wola”

NGOs provide the foundations from which the civic society grows. This view is now shared by the majority of Ukrainians, yet just a small proportion of the citizens engage in this type of activity. Ukrainian organizations are mostly underfinanced and struggle with institutional and personnel problems. They lack organizational support and free trainings. The Good Will Association’s project answers a clearly defined need and will aim at establishing a “Genderna Obserwatorija” Network encompassing NGOs working with young people in the spheres of civic society, gender equality and preventing discrimination.

Firstly, a one-month e-learning training and 5 on-site anti-discrimination trainings will take place all over Poland, constituting at the same time the Network’s preliminary founding meeting. A seven-day anti-discrimination training will be conducted for 20 people, and another seven-day training for 10 people will address the issue of using Internet tools in anti-discriminatory work with the youth. Throughout subsequent weeks, trainings focusing on crisis intervention methods, spoken history, the social theatre will be organized. The final part will be a five-day meeting for representatives of partner organizations and other entities selected during the trainings, who wish to join the Network. The existing website will constitute a platform for contacts and exchange of experiences among organizations belonging to the Network.

DobraWola1                  DobraWola2                DobraWola3

                       

Skip to content