Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Solidarity Fund > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji > Budżet partycypacyjny – szansą rozszerzenia aktywności obywatelskiej i prawdziwego partnerstwa z władzą publiczną

Budżet partycypacyjny – szansą rozszerzenia aktywności obywatelskiej i prawdziwego partnerstwa z władzą publiczną

PAUCI2

Fot. Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Tytuł projektu: Budżet partycypacyjny – szansą rozszerzenia aktywności obywatelskiej i prawdziwego partnerstwa z władzą publiczną / Participatory budget – the opportunity for increasing citizens’ activism and establish genuine partnership with public authorites

Budżet partycypacyjny – szansą rozszerzenia aktywności obywatelskiej i prawdziwego partnerstwa z władzą publiczną to projekt realizowany przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI w Kijowie

Budżety samorządowe na Ukrainie tworzone są tradycyjnymi metodami według działów klasyfikacji budżetowej. Są przez to mało czytelne i nie uwzględniają celowości oraz skuteczności ponoszonych nakładów. Transfery środków od władz centralnych dokonywane są w mało przejrzysty sposób, a bywa też, że są zupełnie nieoczekiwane. Organizacje społeczne, które wykazują zainteresowanie sprawami budżetowymi i wolę brania udziału w procesach decyzyjnych, traktowane są z dużą nieufnością. Dlatego projekt Fundacji PAUCI ma na celu podniesienie poziomu dialogu pomiędzy władzami a lokalną społecznością, co z kolei przyczyni się do zwiększenia udziału tej ostatniej w planowaniu i realizacji budżetów partycypacyjnych.

Na wstępie projektu Ukrainę odwiedzą eksperci z Polski, odbędzie się seminarium wprowadzające dla personelu decyzyjnego i szkolenie dla liderów procesu mobilizacji społecznej. Następnie decydenci z miast objętych projektem odbędą wizytę studyjną w Polsce, gdzie zapoznają się koncepcją takich budżetów i korzyściami płynącymi z ich praktykowania. Przedstawiciele organizacji społecznych zostaną przeszkoleni w zakresie moderowania spotkań i pozyskiwania diagnozy społeczności lokalnej metodą partycypacyjną. Powstanie też mieszany zespół koordynujący proces zbierania opinii, przetwarzania ich w propozycje inwestycyjne, ich hierarchizację, selekcję oraz przedłożenie do decyzji rad miejskich. Drogą głosowania przez mieszkańców zostaną wybrane priorytety inwestycyjne dla wskazanych miast. Propozycje te zostaną uwzględnione w budżetach miejskich na rok 2016.


PAUCI1

  Fot. Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

 

Local budgets in Ukraine are created through traditional methods according to budget classification methods. Consequently, they are unclear and do not take into consideration the purpose and efficiency of expenditures incurred. Transfers of means from central authorities are carried out with little transparency, or quite unexpectedly. Social organizations displaying interest in budgetary matters and willingness to participate in decision-making processes are treated with great distrust. Therefore, the Polish-Ukrainian Cooperation Foundation PAUCI project is aimed at fostering dialogue between authorities and local communities, which in turn will increase the latter’s participation in planning and implementation of participatory budgeting.

At the beginning of the project, experts from Poland will visit Ukraine and an introductory seminar for decision-making personnel and a training for leaders of social mobilization will be held. Subsequently, decision-makers from towns included in the project will go on a study visit to Poland, where they will learn about the concept and benefits of such budgets. Representatives of social organizations will be trained in moderating meetings and arriving at diagnosis of social communities through participatory method. Moreover, a mixed team will be created, coordinating the process of opinion gathering, turning it into investment proposals, hierarchization thereof, selection and submittal to town councils. Inhabitants will vote to choose investment priorities for selected towns. The proposals will be included in town budgets for 2016.

pauci logo                     pauciUA

Skip to content