Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Ukraiński szlak samorządności

ZGWWP2

Fot. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Tytuł projektu: Ukraiński szlak samorządności / Ukrainian way to self-government

Ukraiński szlak samorządności to projekt realizowany przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego we współpracy z Podolską Agencją Rozwoju Regionalnego

Autorzy ukraińskiej reformy samorządowej zamierzają w dużej mierze wzorować się na polskim modelu samorządu. Dlatego też możliwe będzie dobrowolne łączenie się gromad w większe jednostki terytorialne. Wobec takiej perspektywy istotne jest, aby lokalne społeczności w większym stopniu niż do tej pory angażowały się w planowanie rozwoju lokalnego. Projekt ZGWWP, adresowany do 7 gromad rejonu żmeryńskiego, zmierza do ich zaktywizowania, połączenia w większą jednostkę i stworzenia wspólnej strategii rozwoju.

Realizacja projektu rozpocznie się od wizyty polskich i ukraińskich ekspertów w 7 gromadach, w celu dokonania diagnozy potrzeb grupy docelowej oraz stanu gotowości gromad do połączenia. Następnie zostanie opracowany program i odbędzie się pięciodniowy trening dla przedstawicieli każdej z gromad. Do prac nad strategią zostanie powołana ekspercka grupa robocza, która odbędzie serię spotkań z mieszkańcami i wyjedzie na wizytę studyjną do Polski. Na podstawie analizy SWOT zostanie stworzona i zaprezentowana w gromadach wstępna wersja strategii. Na kolejnym etapie odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli gromad w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów. Finalny dokument strategii będzie uwzględniał wyniki konsultacji społecznych. Powstanie publikacja „Kluczowa rola strategii dla rozwoju gromad – dobre praktyki”. Na etapie końcowym zostanie powołany komitet wdrażania strategii, a zarządzanie projektem przejmie doświadczony personel w białostockim biurze projektu.

 Authors of the Ukrainian self-government reform are planning to follow to a large extent the Polish model of local government. Therefore, hromadas will be able to voluntarily combine and form bigger territorial units. In the light of that it is important for local communities to engage more than up until now in local development planning. The ARCPV project is addressed to 7 hromadas of the Zhmerynka district and aims at activating them, combining into a bigger entity and creating a joint strategy of development.

Implementation of the project will start with a visit of Polish and Ukrainian experts to 7 hromadas with the aim of diagnosing the target group needs and readiness of these hromadas to merge. Subsequently, a programme will be prepared and a five-day training for representatives of each hromada will be carried out. An expert working group will be established to work on the strategy; it will hold a series of meetings with local residents and go on a study visit to Poland. Based on a SWOT analysis, an initial vision of the strategy will be elaborated and presented in the hromadas. At the next stage, a training for representatives of the hromadas will be conducted, focusing on fund-raising for projects. The final strategy document will include results of social consultations. Publication entitled “Key role of strategy for the development of hromadas – good practices” will be prepared. At the final stage, strategy implementation committee will be established, and project management will be taken over by experienced personnel in the project office in Białystok.

ZGWWP       Pard

Skip to content