Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Solidarity Fund > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji > Wschód i Zachód razem – przestrzeń dialogu

Wschód i Zachód razem – przestrzeń dialogu

FED wizyta Lwow

Tytuł projektu: Wschód i Zachód razem – przestrzeń dialogu / East and West Together – Space for Dialogue

Wschód i Zachód razem – przestrzeń do dialogu to projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji z Warszawy we współpracy z Towarzystwem Lwa ze Lwowa i Winnickim Stowarzyszeniem Nasze Podole.

Niezależne media lokalne są jednym z fundamentów demokracji, a ich niczym niezakłócona i systematyczna współpraca stanowi czynnik integrujący w społeczeństwie, w którym silnie zaznacza się zróżnicowanie językowe, kulturowe, a nawet historyczne. Oprócz wymiany informacji o problemach charakterystycznych dla danego regionu, cenne jest także dzielenie się doświadczeniem warsztatowym.Konsolidacja sił może ponadto ułatwić małym podmiotom obronę przed niepożądanymi naciskami rozmaitych grup interesów, zarówno politycznych, jak i biznesowych. Jest także istotna, gdy chodzi o kontrolowanie lokalnej władzy, zwłaszcza w kontekście planowanej reformy samorządowej.

Projekt FED zakłada rozwój współpracy pomiędzy mediami lokalnymi na Ukrainie, poprzez organizację warsztatów, spotkań Wschód – Zachód i staży. 40 dziennikarzy i dziennikarek będzie miało okazję podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, odbyć staż w redakcji znajdującej się w innym regionie oraz wygrać sprzęt, który przyczyni się do podniesienia standardu ich pracy. Duży nacisk zostanie położony na walkę ze stereotypami oraz monitorowanie i kształtowanie wizerunku kobiet w mediach, zwłaszcza w okresie zachodzących zmian. Otwarte debaty, spotkania, specjalistyczne warsztaty i staże poprowadzą doświadczeni trenerzy, profesjonalni dziennikarze i przedstawiciele NGO. Rezultaty wypracowane przez stażystów zostaną opublikowane w ukraińskich mediach lokalnych.

FED 1

Independent local media are one of the foundations of democracy, and their undisturbed and regular cooperation constitutes an integrating factor in a society with strong linguistic, cultural, and even historic heterogeneity. Apart from exchange of information about problems pertaining to the region, sharing know-how is also valuable. Consolidation of power can also boost small entities’ defences against unwanted pressures from various interest groups, both political and business ones. It is also vital in ensuring scrutiny of local authorities, in particular in the context of the planned local government reform.

The FED project consists in developing cooperation among local media in Ukraine through workshops, East-West meetings, and internships. 40 journalists will get the opportunity to raise their professional qualifications, do an internship in an editor’s office in a different region and win equipment, which will all contribute to increasing their standard of work. Emphasis will be put on fighting stereotypes and monitoring and shaping the image of women in the media, in particular in the period of changes. Open debates, meetings, specialist workshops and internships will be conducted by experienced trainers, professional journalists and NGO representatives. Results of internships will be published in local Ukrainian media.

FED              NP          TL

                                                                            

Skip to content