Projekty na Białorusi

Solidarity Fund > Projekty na Białorusi > projekty dot. Białorusi 2014

projekty dot. Białorusi 2014

W roku 2014 ze środków programu „Wsparcie Demokracji” dofinansowano 18 projektów dot. Białorusi na łączną kwotę 2 730 519 zł.

Projekty były realizowane przez polskie organizacje pozarządowe we współpracy z białoruskimi NGO lub grupami nieformalnymi. Inicjatywy dotyczyły takich zagadnień, jak  rozwijanie samorządności studenckiej, promowanie aktywnej postawy obywatelskiej i zawodowej wśród kobiet, wspieranie wolnych mediów, inspirowanie inicjatyw obywatelskich oraz wsparcie dla osób represjonowanych.

Ze względu na bezpieczeństwo realizatorów i beneficjentów projektów prowadzonych na terenie Białorusi Fundacja Solidarności Międzynarodowej nie udziela informacji o działaniach realizowanych w ramach projektów oraz zwalnia grantobiorców z obowiązku upubliczniania informacji o nich.

Skip to content