Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Konkurs grantowy na rzecz społeczeństwa białoruskiego

Konkurs grantowy na rzecz społeczeństwa białoruskiego

KONKURS GRANTOWY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA BIAŁORUSKIEGO 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) ogłasza otwarty Konkurs Grantowy, który jest kontynuacją wsparcia udzielanego w ramach planu pomocowego „Solidarni z Białorusią”, zainicjowanego w 2020 r., Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi z 2021 r., Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi i Ukrainy z 2022 r. oraz Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi z 2023 roku.

Konkurs jest finansowany ze środków Programu Wsparcie Demokracji 2024, realizowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

1. Jaki jest cel Konkursu?
Celem Konkursu Grantowego na rzecz społeczeństwa białoruskiego jest udzielenie wsparcia społeczeństwu białoruskiemu w jego dążeniu do wolności i demokracji.

2. W ramach jakich priorytetów będą realizowane projekty wyłonione w Konkursie?
Projekty wyłonione w Konkursie będą obejmowały działania w ramach trzech priorytetów:

 1. Przestrzeganie praw człowieka i stosowanie zasad demokracji, m.in.:

– prowadzenie centrum informacyjnego dla osób przybywających do Polski, doradztwo i wsparcie prawne (w tym reprezentowanie w sądach i instytucjach różnej instancji), doradztwo w zakresie zatrudnienia/poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce,
pomoc osobom represjonowanym, m.in. poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, wsparcia finansowego/rzeczowego i pomocy w zorganizowaniu życia w Polsce (w tym wsparcie w zapewnieniu zakwaterowania) oraz projekty wsparcia indywidualnego,  

– dokumentowanie zbrodni reżimu (analizy, raporty), przygotowywanie raportów i analiz na temat łamania praw człowieka w Białorusi (np. dla ONZ), propagowanie wiedzy z zakresu praw człowieka (konferencje, spotkania, prezentacja analiz), 

– wzmocnienie kompetencji przedstawicieli środowisk prodemokratycznych (w tym udział w szkoleniach), 

– tworzenie i prezentowanie koncepcji reform i programów dot. demokratycznych przemian (raporty, analizy, konferencje),  

– działania rzecznicze na poziomie międzynarodowym, w tym wsparcie działań rzeczniczych realizowanych we współpracy z organizacjami zagranicznymi (raporty, analizy, spotkania, konferencje) oraz litygacja strategiczna.  

 

II. Zapewnienie dostępu do rzetelnej informacji, m.in.:

– kampanie informacyjne i edukacyjne (w tym badania, analizy), skierowane do odbiorców w Polsce, UE i Białorusi,  

– monitoring mediów w celu demaskowania propagandy reżimowej, dziennikarstwo śledcze na temat sytuacji w Białorusi,  

– wsparcie redakcji informujących o wydarzeniach w Białorusi, tworzenie wysokiej jakości treści dziennikarskich (w tym m.in. tekstów, filmów),  

– wsparcie białoruskich mediów przenoszących się lub planujących przeniesienie swojej siedziby do Polski,  

– podnoszenie kwalifikacji dziennikarzy oraz modernizacja i optymalizacja pracy redakcji (w tym udział w szkoleniach, mentoringu, stażach, zakup sprzętu, oprogramowania),  

– zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa organizacji (w tym udział w szkoleniach, przeprowadzanie audytów, testów penetracyjnych, monitoringów infrastruktury technicznej, wdrażanie polityk i procedur bezpieczeństwa),  

– wsparcie psychologiczne dla dziennikarzy (w tym wizyty wytchnieniowe). 

Działania związane z cyberbezpieczeństwem muszą stanowić część innych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania pracy redakcji lub dziennikarzy. 

 

III. Budowa społeczeństwa obywatelskiego, m.in.: 

wsparcie działań wspomagających rozwój i integrację białoruskiej diaspory, wzmacniających poczucie jedności (wystawy, projekcje filmów i in.), adaptację kulturową oraz poprawiających jakość życia w lokalnej społeczności, w tym wsparcie działalności centrów adaptacyjno-integracyjnych,  

wsparcie na rzecz realizacji wysokiej jakości usług społecznych, m.in. w obszarze edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury oraz zabezpieczenia interesów grup narażonych na wykluczenie społeczne (w tym kobiet, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, mniejszości etnicznych i in.), wzmacnianie potencjału organizacji, m.in. poprzez rozwój kompetencji liderskich, zarządczych i eksperckich,  

sieciowanie organizacji obywatelskich, opracowywanie strategii działania. 

 

 1. Gdzie można realizować projekty objęte Konkursem?

W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz społeczeństwa białoruskiego, których główne działania są realizowane na terenie Polski. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja części działań projektowych poza granicami Polski. 

 1. Kto może wziąć udział w Konkursie?

Do Konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 


Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć maksymalnie jeden wniosek samodzielnie lub w partnerstwie oraz maksymalnie jedną ofertę wspólną z inną organizacją/organizacjami.  

Dopuszczalne jest składanie ofert w partnerstwie zarówno z organizacjami polskimi, jak i zagranicznymi. Wnioskodawcą w takim wypadku jest organizacja polska, która musi być uprawniona do udziału w Konkursie. Wnioskodawca samodzielnie ponosi odpowiedzialność za realizację projektu przed FSM, odpowiadając za działania i zaniechania swoje i Partnera. 

W wypadku złożenia oferty wspólnej uprawnione organizacje odpowiadają solidarnie przed FSM. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie we wniosku określa Priorytet główny, może wskazać również Priorytet pomocniczy. 

Jeśli Wnioskodawca zdecyduje się na wybranie Priorytetu głównego i Priorytetu pomocniczego, to wysokość dofinansowania, przeznaczona na Priorytet główny powinna wynosić min. 60% wnioskowanych środków, a na Priorytet pomocniczy maks. 40% wnioskowanego dofinansowania.   

 

 1. Jaką kwotę można otrzymać na dofinansowanie projektu?

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie w ramach małych i dużych grantów.  

Dofinansowanie przyznawane w ramach małych grantów wynosi od 50 000 do 250 000 zł. Małe granty są rekomendowane organizacjom, które dotychczas nie współpracowały z FSM.  

Dofinansowanie przyznawane w ramach dużych grantów wynosi od 251 000 zł do 1 000 000 zł. Duże granty są rekomendowane organizacjom, które mają już doświadczenie we współpracy z FSM lub doświadczenie w realizacji wysokobudżetowych projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego. 

 

 1. Do kiedy i w jaki sposób składać wnioski?

Termin składania wniosków upływa 02 lipca 2024 roku o godzinie 10:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1). Wnioski są składane w elektronicznym generatorze wniosków. 

 

 1. Sesja Q&A dla organizacji zainteresowanych udziałem w Konkursie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaprasza podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie Grantowym do wzięcia udziału w sesji Q&A w formacie online. Podczas spotkania odpowiemy na pytania związane z Konkursem. Sesja odbędzie się 17.06.2024 r. o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1), planowany czas spotkania – półtorej godziny. Udział w sesji jest możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. W formularzu rejestracyjnym prosimy zawrzeć pytania i kwestie, które chcieliby Państwo poruszyć podczas sesji. Zapisy na spotkanie będą przyjmowane do 17.06.2024 r. do godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1). 

 

 1.  Harmonogram 

– Ogłoszenie Konkursu – 12.06.2024 r. 

– Składanie wniosków – od 12.06.2024 r. do 02.07.2024 r., do godziny 10:00  

– Sesja Q&A dla organizacji zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie  – 17.06.2024., godz. 15:00 

– Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej www.solidarityfund.pl – do 26.07.2024 r.  

– Realizacja projektu – maksymalnie od 1.01.2024 r. do 15.11.2024 r. (możliwa jest refundacja kosztów projektowych). 

– Złożenie sprawozdania z realizacji projektu – do 30.11.2024 r. 

Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konkursu. 

 1. Dodatkowe informacje o Konkursie

Regulamin Konkursu określa szczegółowy zakres Konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do Konkursu, tryb i procedurę wyboru wniosku, procedury kontrolne, kryteria formalne, merytoryczne, sposób kwalifikacji kosztów oraz listę niezbędnych załączników. 

 

 1. Regulamin i załączniki do Regulaminu

Załącznikami do Regulaminu Konkursu Grantowego są: 

 1. Zał. 1. Lista wskaźników 
 2. Zał. 2. Wzór oświadczenia Wnioskodawcy o zgłoszeniu wniosku do Konkursu Grantowego 
 3. Zał. 3. Wzór oświadczenia Wnioskodawców o złożeniu oferty wspólnej 
 4. Zał. 4. Wzór budżetu projektu 
 5. Zał. 5 Wzór formularza ze wskaźnikami 
 6. Wzór Umowy Grantowej z załącznikami 

  Załącznik 1a – Opis (fiszka) projektu 

  Załącznik 1b – Harmonogram projektu 

  Załącznik 2 – Budżet projektu 

  Załącznik 3a – Zasady finansowania i sprawozdawczości 

  Załącznik 3b – Wzór sprawozdania merytorycznego 

  Załącznik 3c – Wzór zestawienia dokumentów finansowych 

  Załącznik 4 – Obowiązki informacyjne 

  Załącznik 5 – Informacje udostępniane Grantobiorcy 

 7. Wzór Oświadczenia przed podpisaniem Umowy Grantowej

        

       1. Informacje dla wnioskodawców dotyczące składania wniosków

       Załącznikiem do Regulaminu jest Lista wskaźników, zgodnie z którą będą Państwo składać sprawozdania o rezultatach projektu. Prosimy o zapoznanie się z nią i wskazanie odpowiednich rezultatów i wskaźników we wniosku projektowym.  

        

       Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej FSM. Mogą Państwo otrzymać powiadomienie o opublikowaniu wyników. Prosimy o skierowanie stosownej prośby poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. 

       Organizacje, które nie chciałyby, aby informacja o wniosku została uwzględniona na liście wniosków wyłączonych z oceny merytorycznej i na liście rankingowej lub chciałyby uzyskać zwolnienie z obowiązków informacyjnych, powinny zaznaczyć odpowiednie pola we wniosku i uzasadnić swoją prośbę.   

       Ze względów technicznych zalecamy zapisanie wniosku w oddzielnym pliku lub tworzenie jego kopii podczas wypełniania formularza w generatorze. Zachęcamy również do tego, aby nie pozostawiać wypełniania wniosku na ostatnią chwilę. Nagłe przeciążenie serwerów/systemu może spowodować problemy techniczne, które uniemożliwią złożenie wniosku. 

       Uwagi lub reklamacje dotyczące działania generatora będą przyjmowane do godziny 10:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1) w dniu 02 lipca na adres: konkurs@solidarityfund.pl  

       Zastrzegamy możliwość anulowania Konkursu przed zakończeniem naboru wniosków. 

       Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Dane będą przetwarzane w celu naboru wniosków i przeprowadzenia Konkursu Grantowego na rzecz społeczeństwa białoruskiego, zgodnie z wymogami donatora, czyli przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w który miał miejsce konkurs. Informacje będą udostępniane pracownikom FSM, MSZ oraz członkom Zespołu Oceniającego. Dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności FSM. Informujemy, że zgodę na przetwarzanie danych można odwołać wysyłając żądanie na adres: iod@solidarityfund.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe informacje stanowią realizację przez Fundację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO. 

       Wszelkie pytania związane z Konkursem prosimy kierować na adres: konkurs@solidarityfund.pl 

       Zespół ds. Konkursu udziela odpowiedzi na pytania w dni robocze w godz. 8:00-16:00. 

       Sekretariat FSM nie udziela telefonicznych informacji w sprawie Konkursu! 

       Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na dobrą współpracę! 

        

       Skip to content