Bez kategorii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Bez kategorii > podstawowe informacje – granty

podstawowe informacje – granty

Granty w Fundacji Solidarności Międzynarodowej są przyznawane zgodnie z Polityką Grantową. 

 

Fundacja może przyznać dofinansowanie na realizację projektów w dwóch typach wsparcia: 

 • Typ A – dla Grantobiorców wyłonionych w otwartej procedurze przyznawania grantów, 
 • Typ B – poprzez wspólne projekty z partnerami wdrażającymi wyłonionymi w otwartych lub ograniczonych naborach wniosków lub poprzez granty przyznane bezpośrednio wybranym organizacjom. 

 

Dofinansowanie może być udzielone na projekty zgodne z działaniami statutowymi Fundacji i jej priorytetami strategicznymi.  

 

Podstawowe zasady przyznawania grantów: 

 • przejrzystość postepowania oznaczająca, że postępowanie o udzielenie grantu zawiera jasne reguły; zapewniamy środki do weryfikacji prawidłowości stosowania tych reguł i z góry ustalamy kryteria, na podstawie których podejmujemy czynności w ramach procedur; 
 • równe traktowanie wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie grantu, czyli nie dyskryminujemy poszczególnych wnioskodawców ze względu na ich status prawny czy strukturę własnościową; wobec wszystkich podmiotów stosujemy te same kryteria oceny wniosków, terminy, tryb udzielania wyjaśnień oraz środki odwoławcze; 
 • kwalifikowalność, czyli znane z góry warunki finansowania projektów oraz rodzajów wydatków, które mogą być ponoszone w trakcie ich realizacji; 
 • unikanie podwójnego finansowania oznaczające, że nie wolno finansować tych samych kosztów dwukrotnie z jakiegokolwiek budżetu; 
 • unikanie konfliktu interesów, czyli sytuacji, w której interesy biznesowe, finansowe, rodzinne, polityczne lub osobiste mogą mieć negatywny wpływ na bezstronność i niezależność osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie grantu.  

 

Wszelkie działania realizowane w ramach projektów dofinansowanych przez Fundację muszą być zgodne z Polityką przeciwdziałania dyskryminacji, Polityką zgłaszania nieprawidłowości oraz Polityką przeciwdziałania konfliktowi interesów. 

 

Kto może otrzymać grant 

 • organizacje działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe, 
 • organizacje medialne, 
 • firmy non profit, 
 • podmioty publiczne, w szczególności lokalne władze publiczne, 
 • oddolne inicjatywy lokalne/przedsiębiorcy/startupy, 
 • w sytuacjach szczególnych, uzasadnionych sytuacją polityczną czy wrażliwością projektu, podmioty niezarejestrowane i osoby fizyczne. 

 

Kto nie może otrzymać grantu 

 • partie polityczne, 
 • podmioty sektora prywatnego nastawione na zysk, z wyjątkiem organizacji medialnych i przedsiębiorców/startupów działających w obszarze rozwoju lub istotnych na poziomie lokalnym. 

 

W niektórych przypadkach Fundacja może wykluczyć podmiot lub podmioty z postępowania o udzielenie grantu, jeżeli zajdą okoliczności opisane w Polityce grantowej. Jeżeli podmiot podejmie odpowiednie działania zaradcze, a Fundacja uzna, że są one wystarczające, możemy wyrazić zgodę na jego udział w postępowaniu. 

 

Podmiot, który zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie grantu przechodzi procedurę due diligence, czyli badania wiarygodności oraz podlegania sankcjom krajowym i międzynarodowym. W tym celu, przed zawarciem umowy, prosimy o wypełnienie oświadczenia przed umową oraz deklaracji w sprawie obywatelstwa rosyjskiego. 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorami dokumentów, takimi jak wzór umowy grantowej, wzór umowy partnerskiej, wzór budżetu, wzór sprawozdania, zasady finansowania i sprawozdawczości i obowiązki informacyjne. 

 

Skip to content