Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie ofertowe nr FSM-2023-05-25

Zapytanie ofertowe nr FSM-2023-05-25

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację Zamówienia, którego przedmiotem jest organizacja spotkania inauguracyjnego drugiej edycji projektu stażowego „Dobre zarządzanie”.        

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

21-23 sierpnia 2023 roku  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelowo – gastronomiczno -konferencyjnej w związku z organizacją spotkania inauguracyjnego w ramach projektu „Dobre zarządzanie”.  

Liczba uczestników spotkania: 56 osób 

Wymagania: 

 • ośrodek położony w Lublinie – jak najbliżej głównego dworca kolejowego;  
 • co najmniej 56 miejsc noclegowych: 
 • około 36 osób w pokojach jednoosobowych w standardzie min. 3*; 
 • około 20 osób w pokojach dwuosobowych w standardzie min. 3*; 
 • co najmniej 1 sala konferencyjna dla min. 56 osób;  
 • wyżywienie:  

21.08 – dwudaniowy obiad, uroczysta kolacja  

22.08 – śniadanie, dwudaniowy obiad, kolacja  

23.08 – śniadanie, dwudaniowy obiad  

 • serwis kawa/herbata/woda – dostępny przez cały okres pobytu w ośrodku;  
 • sala konferencyjna – dostęp do sali przez cały okres pobytu w ośrodku.  

KRYTERIA OCENY OFERT 

 1. 1. cena usługi – 80    

(cena minimalna) /(cena oferty badanej) x 100 pkt x 80% – max. 80 punktów    

 1. 2. lokalizacja ośrodka – 20
  (najmniejsza odległość liczona w km)/(odległość oferty badanej) x 100 pkt x 20% – max. 20 punktów

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE

 • dane teleadresowe (nazwisko i imię/nazwa firmy, adres siedziby i adres do korespondencji, adres e-mail, dane osób do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mailowym, NIP, REGON, KRS);  
 • ofertę cenową – prosimy podać cenę w złotych brutto – łącznie za całą usługę oraz z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji oferty: wynajem sali konferencyjnej, serwis kawowy, usługa gastronomiczna, zakwaterowanie w pokojach gościnnych (ilość pokoi jednoosobowych oraz dwuosobowych); 
 • informację odnośnie wyposażenia sali konferencyjnej; 
 • termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni od daty złożenia; 
 • warunki płatności; 
 • oferta powinna być podpisana ręcznie i zeskanowana w plik pdf lub podpisana za pomocą podpisu kwalifikowanego. 

Ofertę należy przesłać do dnia 9 czerwca do godziny 14.00 z dopiskiem oferta na organizację spotkania inauguracyjnego drugiej edycji projektu stażowego „Dobre zarządzanie” na adres e- mail katarzyna.wachowicz@solidarityfund.pl 

Pytania dotyczące oferty prosimy wysyłać również na adres: katarzyna.wachowicz@solidarityfund.pl w tytule maila zaznaczając nr zapytania ofertowego.  

Informacja o wyniku postępowania zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz przesłana na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie. 

Zapytanie nie jest Postępowaniem o Udzielenie Zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.  

Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa. Usługodawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do danych osób fizycznych, których dane osobowe zostały bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub pośrednio (osoby trzecie) pozyskane i udostępnione w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach postępowania ofertowego prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Podanie danych osobowych osób fizycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przeprowadzenia postepowania jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym. Osobom fizycznym – podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo sprostowania podanych danych. W odniesieniu do danych podanych dobrowolnie, ale nie niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, podmiotom danych przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie prawa lub zgody przed jej wycofaniem. Osobom fizycznym- podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl  

Skip to content