Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Planujemy konkurs na rzecz Białorusi 

Planujemy konkurs na rzecz Białorusi 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje o planowanym konkursie grantowym, którego celem będzie wsparcie społeczeństwa białoruskiego w jego dążeniu do wolności, demokracji i pełnej niepodległości. Poniżej podajemy wstępne informacje.  

Konkurs jest kontynuacją wsparcia udzielanego w ramach planu pomocowego „Solidarni z Białorusią” zainicjowanego w 2020 r., Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi z 2021 r. oraz Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi i Ukrainy z 2022 r.  

Do konkursu będą mogły przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.  

Każda organizacja uprawniona do udziału w konkursie będzie mogła złożyć samodzielnie lub w partnerstwie maksymalnie jeden wniosek oraz jedną ofertę wspólnie z innym partnerem/partnerami. We wniosku należy określić priorytet główny i priorytet pomocniczy.  

 Typy wniosków:

   

   Realizacja dofinansowanych projektów: od 1 stycznia 2023 r. (istnieje możliwość refundacji kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy) do 30 listopada 2023 r. 

  Szczegółowe informacje przekażemy wkrótce.  

  Jeśli chcą Państwo otrzymać powiadomienie o ogłoszeniu konkursu, prosimy podać adres mailowy TUTAJ. 

  Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na dobrą współpracę! 

  Konkurs Grantowy na rzecz Białorusi jest finansowany ze środków Programu Wsparcie Demokracji 2023, realizowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

   

  Skip to content