Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o numerze FSM-2022-03-04 (2022/BZP 00099384/01) o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów osobistych przenośnych (40 sztuk)  na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej.   


Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert. 

W punkcie 1.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 180 000 PLN brutto. 

Otwarcie ofert nastąpiło za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl w dniu 4.04.2022 r. o godzinie 9:05. Szczegóły są dostępne w informacji z otwarcia ofert. 

Skip to content