Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie ofertowe na międzynarodową spedycję/transport towarów w ramach pomocy humanitarnej

Zapytanie ofertowe na międzynarodową spedycję/transport towarów w ramach pomocy humanitarnej

 Zapytanie ofertowe nr FSM-2022-03-08 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest międzynarodowa spedycja/transport towarów w ramach pomocy humanitarnej z Polski (Warszawa lub Pruszków, woj. mazowieckie) na Ukrainę (Lwów). (umowa ramowa) 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest spedycja/transport towarów w ramach pomocy humanitarnej z Polski na Ukrainę. (umowa ramowa) 

1.2 Trasa transportu: Warszawa lub Pruszków (woj. mazowieckie) do Lwów (Ukraina) 

1.3 Rodzaj towaru: artykuły medyczne, sprzęt strażacki, artykuły pierwszej potrzeby w tym żywność z długim okresem przydatności oraz artykuły higieniczne  

1.4 Oczekuje się, że Wykonawca do wykonania usługi będzie gotowy zrealizować co najmniej 50 do ponad 70 transportów z pomocą humanitarną z towarami wymienionymi w pkt 1.3. na trasie Warszawa-Lwów. 

1.5 Uwarunkowania celne: środek transportu powinien posiadać sprawne naczepy oraz być dostosowany do założenia plomb celnych. Przewoźnik powinien dysponować pozwoleniem na transport towarów na Ukrainę oraz ubezpieczeniem transportu na wypadek niezawinionej utraty lub uszkodzenia ładunku. 

1.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej oraz możliwość skorzystania z usług podwykonawców, o ile są oni określeni w Ofercie. 

1.7 Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa ramowa, a płatność będzie dokonywana w ciągu 7 dni na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu po każdej pojedynczej usłudze transportowej. 

Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 01.04 – 31.07. 2022   

UWAGA: 25.03.2022 r. – dokonano korekty Zapytania ofertowego (pkt.5.1.) i Formularza (pkt.9) – przy obliczaniu ofertowej ceny pojedynczej usługi prosimy odnieść się do standardu 20 ton/usługa. 

Termin składania ofert 28 marca 2022 r. godz. 12.00  

 

Załączniki: 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

Skip to content