Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-02-01

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-02-01

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że oferta złożona przez Ewę Bartosińską, zam. w Będzinie została wybrana w wyniku procedury zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup usługi polegającej na koordynacji i opiece merytorycznej nad realizacją wizyt ukraińskich nauczycieli w Polsce w ramach programu EU4Skills  (FSM-2022-02-01).  

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w ramach programu “EU4Skills” oraz w zgodzie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 21 września 2019 roku oraz w zgodzie z Polityką Zakupową Fundacji Solidarności Międzynarodowej dla zakupów poniżej 130 000 zł.  

W terminie składania ofert (18 lutego 2022 r. godz. 10:00) została złożona jedna oferta:  

  1. Ewa Bartosińska, zam. Będzin, cena usługi 49 800 zł brutto za 60 dni pracy eksperckiej. 

Cena obejmuje  wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w ramach świadczonej przez Wykonawcę usługi (podatek VAT lub wynikające z obowiązujących przepisów prawa obowiązkowe składki ZUS Wykonawcy oraz Zamawiającego — Płatnika), sprzętu komputerowego, łączności komórkowej oraz oprogramowania niezbędnego dla wykonania zamówienia. Cena zawiera również koszty podróży na terenie Polski (przejazdy, nocleg, wyżywienie), o ile taka podróż nie będzie oddzielnie zlecona Wykonawcy przez Zamawiającego.  

Komisja Przetargowa potwierdziła, że oferta 

  1. Spełnia minimalne wymogi wskazane w pkt.5 Zapytania Ofertowego 
  1. Oferent zadeklarował, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczające, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
  1. Cena ofertowa jest zgodna z pkt.4 Zapytania Ofertowego 

Oferta została oceniona zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. 6 Zapytania Ofertowego i otrzymała 85/100 punktów. 

Ofertę złożoną przez Ewę Bartosińską, zam. Będzin, o wartości 49800 zł brutto, Komisja Przetargowa uznała za najkorzystniejszą, spełniającą wymogi stawiane oferentom przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. 

Skip to content