Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja z otwarcia ofert 

Informacja z otwarcia ofert 

W postępowaniu o numerze FSM-2022-01-02 (2022/BZP 00032932/01) o udzielenie zamówienia publicznego na wybór eksperta ds. strategicznego planowania rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionach Ukrainy i powiązania szkolnictwa zawodowego z potrzebami rynku pracy Ukrainy. Zamówienie jest udzielane w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert. 

W punkcie 1.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 184 000 PLN brutto. 

Otwarcie ofert nastąpiło za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl w dniu 4.02.2022 r. o godzinie 14.05. Szczegóły są dostępne w informacji z otwarcia ofert. 

Skip to content