Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

W postępowaniu o numerze FSM-2021-12-02 (2021/BZP 00317604/01) o udzielenie zamówienia publicznego na wybór eksperta ds. narzędzi i metodyki realizacji orientacji zawodowej w szkolnictwie w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.   

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert. 

W punkcie 1.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 244 720 PLN brutto. 

Otwarcie ofert nastąpiło za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl w dniu 12.01.2022 r. o godzinie 14.05. Szczegóły są dostępne w informacji z otwarcia ofert. 

Skip to content