Bez kategorii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Bez kategorii > Zapytanie ofertowe nr FSM-2021-07-012 

Zapytanie ofertowe nr FSM-2021-07-012 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 

Międzynarodowa spedycja/transport środków sanitarno-higienicznych w ramach pomocy humanitarnej  z Polski (Niemce, woj. lubelskie) na Ukrainę (Kijów). 

§1.

Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest spedycja/transport środków sanitarno-higienicznych w ramach pomocy humanitarnej z Polski na Ukrainę. 

1.2. Trasa transportu: Niemce (woj. lubelskie) do Kijów (Ukraina)

1.3. Rodzaj towaru: płyn do dezynfekcji (ADR land transport UN 1170 i UN 1993, klasa: 3, grupa pakowania: II), testy antygenowe na obecność koronawirusa, maseczki, rękawiczki, fartuchy, respiratory, koncentratory tlenu, kardiomonitory, pulsoksymetry.

1.4. Oczekuje się, że Wykonawca do wykonania usługi przeznaczy tyle pojazdów, by mogły przetransportować:

635 palet, 8 skrzyń 95 x 120 x 80 cm, paczka 30x30x15 cm
W tym:
 • do 100 kg: 1 paleta, 1 paczka i 8 skrzyń
 • 100-200 kg: 186 palet
 • 200-300 kg: 264 palet
 • 400 – 550 kg: 21 palet
 • 550-680 kg: 163 palety

w tym ADR: 163 europalet o masie 590-680 kg i 26 palet o masie 180 kg.

1.5. Uwarunkowania celne.

  Środek transportu powinien posiadać sprawne naczepy oraz być dostosowany do założenia plomb celnych. Przewoźnik powinien dysponować pozwoleniem na transport towarów na Ukrainę oraz ubezpieczeniem transportu na wypadek niezawinionej utraty lub uszkodzenia ładunku. 

  1.6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej oraz możliwość skorzystania z usług podwykonawców, o ile są oni określeni w Ofercie. 

  1.7. Cena powinna zawierać koszty załadunku i rozładunku towarów 

  1.8. Termin dostawy do Kijowa: 22-24.08.2021  

  §2. 

  Oczekiwany termin realizacji zapytania ofertowego: 

  22-24 sierpnia 2021 

  §3. 

  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy 

  3.1. co do których nie zachodzą przesłanki wykluczające, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

  3.2. Spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej i doświadczenia: 

  3.2.1.  posiadają licencję Głównego Inspektora Transportu Drogowego do międzynarodowego transportu drogowego rzeczy 

  3.2.2. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC przewoźnika drogowego/spedytora międzynarodowego lub deklaracja zawarcia ww. ubezpieczenia w przypadku podpisania umowy.  Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego/spedytora obejmująca zakres terytorialny Polski i Ukrainy, sumę gwarancyjną na 150 000 euro, lub równowartość tej kwoty, zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność przewoźnika drogowego, zgodna z obowiązującymi przepisami, regulującymi przedmiotowe zagadnienia (kodeks cywilny, prawo przewozowe, Konwencja CMR), w tym szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku, kradzieży rozbójniczej i zuchwałej; dodatkowo polisa winna posiadać klauzulę postojową/parkingową (warunki dotyczące postojów zawierające zapisy umożliwiające postój z towarem w miejscach, w których jest on uzasadniony normalnymi warunkami przewozu).  

  3.2.3. zrealizowali minimum dwie usługi transportu lub spedycji z Polski na Ukrainę towarów o wadze przekraczającej 50 ton/usługa w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

  3.2.4. posiadają uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) 

  3.3 oferty Wykonawców, którzy nie spełniają wymagań określonych w par. 3.1 oraz 3.2. zostaną odrzucone. 

  §4. 

  Polisa ubezpieczeniowa

  Wykonawcy wybrani do realizacji zadania, w zależności od roli w jakiej będą występować: przewoźnika lub spedytora, są zobowiązani do dostarczenia przed podpisaniem umowy zaktualizowanej polisy OC (OCP, OCS) oraz stosownego oświadczenia (oświadczenia dotyczące polisy OC Przewoźnika lub OC Spedytora) lub Informacji o polisie w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku Zapytania Ofertowego. Polisa OC będzie stanowić załącznik do zawieranej umowy. Minimalne warunki polisy są wskazane w par. 3.2.2 Zapytania Ofertowego. 

   §5. 

  Opis sposobu obliczenia ceny:

  5.1. Cenę należy określić w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

  5.2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w ramach świadczonej przez Wykonawcę usługi (w tym podatek VAT, opłaty parkingowe, koszty delegacji kierowców/personelu, koszt załadunku i rozładunku) 

  5.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

   §6.

  Kryteria oceny ofert:

  Punkty zostaną przyznane w skali punktowej łącznie 100 punktów za wszystkie kryteria zgodnie z poniższym podziałem: 

  6.1. Doświadczenie w zakresie zrealizowanych usług transportu lub spedycji z Polski na Ukrainę towarów o wadze przekraczającej 50 ton/usługa w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający doświadczenie w zakresie podobnych prac odpowiadających przedmiotowi zamówienia – max. 40 punktów.

  Ocena punktowa w ramach kryterium „doświadczenie” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

  D= Dbad/Dmax x 40 punktów 

  gdzie: 

  Dmax – oznacza ilość usług oferenta (wskazanych w par.6.1) o największym doświadczeniu 

  Dbad – oznacza ilość usług oferenta (wskazanych w par.6.1)  badanej oferty 

  D – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena w zaokrągleniu do pełnej liczby. 

  6.2. Cena usługi – max.60 pkt 

  Ocena punktowa w ramach kryterium „cena usługi” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

  C= Cmin/Cbad x 60 punktów 

  gdzie: 

  Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę 

  Cbad – oznacza cenę badanej oferty 

  C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena w zaokrągleniu do pełnej liczby. 

  §7.

  Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu, podpisanym ręcznie i zeskanowanym w pliku PDF lub podpisanym za pomocą podpisu kwalifikowanego lub EPUAP. Do oferty należy dołączyć kopię licencji, o której mowa w pkt. 3.2.1 zapytania 

  §8.

  Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 4 sierpnia 2021 roku do godziny 10.00 CET z tytułem „Oferta dot. zapytania ofertowego FSM-2021-07-012” na adres: przetargi@solidarityfund.pl   

  Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.   

  Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.  

  Załącznik nr 1 do postępowania nr FSM-2021-0712: FORMULARZ OFERTY 

  Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do danych osób fizycznych, których dane osobowe zostały bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub pośrednio (osoby trzecie) pozyskane i udostępnione w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia ZO/2020/11/05 w ramach postępowania ofertowego prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Podanie danych osobowych osób fizycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przeprowadzenia postepowania jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym. Osobom fizycznym – podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo sprostowania podanych danych. W odniesieniu do danych podanych dobrowolnie, ale nie niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, podmiotom danych przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie prawa lub zgody przed jej wycofaniem. Osobom fizycznym- podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl  

  Skip to content