Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie o numerze FSM-2021-07-02 (2021/BZP 00102342/01) o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców dotyczących prognozy zapotrzebowania na pracowników w dziesięciu regionach Ukrainy. Badanie będzie realizowane w polskim komponencie Programu EU4Skills finansowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.  


Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 69a, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 560 000 PLN brutto. 

Otwarcie ofert nastąpiło za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl w dniu 30.06.2021 r. o godzinie 10.05. Szczegóły są dostępne w informacji z otarcia ofert. 

 

Skip to content