Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie o numerze 2021/03/FSM (2021/BZP 00063828/01) o udzielenie zamówienia publicznego na wybór zastępcy kierownika zespołu eksperckiego i zarazem eksperta w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.   

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 69a, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 540 000 PLN brutto. 

Otwarcie ofert nastąpiło za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl w dniu 12.07.2021 r. o godzinie 14.05. Szczegóły są dostępne w informacji z otwarcia ofert.

Skip to content