Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja z otwarcia ofert – wybór kierownika zespołu eksperckiego

Informacja z otwarcia ofert – wybór kierownika zespołu eksperckiego

Postępowanie nr FSM/2021/06/07 00082297/01 w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o numerze FSM/2021/06/07 00082297/01 o udzielenie zamówienia publicznego na wybór kierownika zespołu eksperckiego i zarazem eksperta wiodącego w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. Kierownik zespołu będzie realizował zadania w polskim komponencie Programu EU4Skills finansowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.   

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 69a, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 620 000 PLN brutto. 

Otwarcie ofert nastąpiło za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl w dniu 30.06.2021 r. o godzinie 10.05. Szczegóły są dostępne w  informacji z otarcia ofert.

Skip to content