Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja z otwarcia ofert – dostawa sprzętu elektronicznego

Informacja z otwarcia ofert – dostawa sprzętu elektronicznego

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 69a, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia 200 000 zł brutto.

Otwarcie ofert nastąpiło za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl w dniu 10.06.2021 r. o godzinie 9.00. Szczegóły są dostępne w informacji z otwarcia ofert.

Skip to content