Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > UWAGA! KONKURS GRANTOWY NA RZECZ BIAŁORUSI

UWAGA! KONKURS GRANTOWY NA RZECZ BIAŁORUSI

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) ogłasza otwarty konkurs ofert, który jest kontynuacją wsparcia udzielonego w 2020 r. w ramach pakietu pomocowego „Solidarni z Białorusią”.

1. Cel

Celem Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi jest udzielenie wsparcia społeczeństwu białoruskiemu w jego dążeniu do wolności i demokracji.

2. Formy wsparcia

Projekty wyłonione w Konkursie będą obejmowały działania w ramach trzech priorytetów:

I. Wsparcie dla osób, które ze względu na sytuację na Białorusi decydują się na opuszczenie jej terytorium i wyjazd do Polski z zamiarem czasowej lub stałej emigracji lub już przybyły do Polski i znajdują się na jej terytorium,
m.in. prowadzenie centrum informacyjnego, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie zatrudnienia/poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce, pomoc osobom represjonowanym poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, opieki medycznej (w tym opieki psychiatrycznej), wsparcia finansowego/rzeczowego (w tym zakup leków i środków medycznych i in., przepisanych w ramach świadczonej pomocy medycznej i psychiatrycznej) i pomocy w zorganizowaniu życia w Polsce (w tym wsparcie w zapewnieniu zakwaterowania), projekty wsparcia indywidualnego.

II. Wsparcie dla think tanków oraz organizacji medialnych, dostarczających niezależnych ocen na temat sytuacji na Białorusi,
m.in. kampanie informacyjne (w tym raporty, badania, analizy i in.) na temat sytuacji na Białorusi skierowane do odbiorców w Polsce, UE lub na Białorusi, wsparcie dla redakcji informujących o wydarzeniach na Białorusi, wsparcie dla białoruskich mediów przenoszących się lub planujących przeniesienie swojej siedziby do Polski.

III. Wsparcie działań rzeczniczych na forum międzynarodowym,
m.in. działania rzecznicze na terenie Polski oraz na poziomie międzynarodowym, w tym wsparcie dla działań rzeczniczych organizowanych w koalicji z organizacjami zagranicznymi, przygotowywanie raportów na temat łamania praw człowieka na Białorusi (np. dla ONZ), udział w spotkaniach międzynarodowych, na których omawiane bądź prezentowane są sprawy dotyczące Białorusi, litygacja strategiczna.

3. Zakres geograficzny Konkursu

W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz społeczeństwa białoruskiego, których główne działania realizowane są na terenie Polski. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja części działań projektowych poza granicami Polski.

4. Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć jeden wniosek projektowy samodzielnie i jedną ofertę wspólną z inną organizacją.
Każdy podmiot uprawniony do udziału może złożyć jeden wniosek na jeden priorytet główny. Dodatkowo podmiot może określić priorytet pomocniczy, jeśli projekt zakłada realizację działań przewidzianych w ramach jednego z dwóch pozostałych priorytetów.
Wnioskodawca samodzielnie określa, jaka część budżetu (procentowo) zostanie przeznaczona na realizację działań, mieszczących się w priorytecie głównym i priorytecie pomocniczym.

5. Wysokość dofinansowania

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie w ramach małych i dużych grantów. Dofinansowanie przyznawane w ramach małych grantów wynosi od 50 000 do 100 000 zł. Małe granty rekomendowane są organizacjom, które dotychczas nie współpracowały z FSM. Dofinansowanie przyznawane w ramach dużych grantów wynosi od 100 000 do 2 000 000 zł. Duże granty rekomendowane są organizacjom, które mają już doświadczenie we współpracy z FSM lub doświadczenie w realizacji wysokobudżetowych projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego.

6. Termin i sposób składania wniosków

Termin składania wniosków upływa 28.02.2021 r. o godzinie 23:59. Wnioski składane są w elektronicznym generatorze wniosków.

7. Sesja Q&A dla organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaprasza podmioty zainteresowane udziałem w konkursie grantowym do wzięcia udziału w sesji Q&A. Sesja odbędzie się 22 lutego (poniedziałek) o godz. 16:00, planowany czas trwania – półtorej godziny. Udział w sesji jest możliwy wyłącznie po rejestracji. Zapisy na spotkanie będą przyjmowane do poniedziałku, 22 lutego do godz. 15:00.

Zachęcamy do przesyłania pytań lub tematów, które chcieliby Państwo poruszyć podczas sesji na adres e-mailowy: konkurs@solidarityfund.pl

8. Harmonogram działań

  • Ogłoszenie konkursu – 18.02.2021 r.
  • Składanie wniosków – 18-28.02.2021 r.
  • Sesja Q&A dla organizacji zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie – 22.02.2021 r., godz. 16:00
  • Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej www.solidarityfund.pl – do 15.03.2021 r.
  • Realizacja projektu: maksymalny czas realizacji projektu: od 1.01.2021 r. do 30.11.2021 r. (możliwa jest refundacja kosztów projektowych).
  • Złożenie sprawozdania z realizacji projektu – do 15.12.2021 r.

9. Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, tryb i procedurę wyboru wniosku i procedury kontrolne, kryteria formalne, merytoryczne, sposób kwalifikacji kosztów oraz listę niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu.

10. Regulamin i załączniki do Regulaminu

Załącznikami do Regulaminu Konkursu Grantowego są:

11. Informacje dla wnioskodawców dotyczące składania wniosków

Załącznikiem do Regulaminu jest Lista wskaźników, zgodnie z którą będziecie Państwo składać raporty o rezultatach projektu. Prosimy o zapoznanie się z nią i wybranie odpowiednich wskaźników i mierników we wniosku projektowym.

Organizacje, które z przyczyn bezpieczeństwa chciałyby utajnić informacje o projekcie, powinny zaznaczyć odpowiednie pole we wniosku i uzasadnić swoją prośbę.

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia naboru wniosków jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Dane będą przetwarzane zgodnie z RODO.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej FSM. W przypadku organizacji, które zwróciły się z prośbą o utajnienie informacji dotyczących projektu, na liście zostanie podany unikalny numer przypisany do złożonego wniosku. Możecie Państwo otrzymać także powiadomienie o opublikowaniu wyników na stronie internetowej za pośrednictwem maila. Prosimy o skierowanie odpowiedniej prośby na adres e-mailowy: konkurs@solidarityfund.pl

Ze względów technicznych zalecamy zapisanie wniosku w oddzielnym pliku lub tworzenie jego kopii podczas wypełniania formularza w generatorze. Zachęcamy również do tego, aby nie pozostawiać wypełniania wniosku na ostatnią chwilę, gdyż, także z przyczyn technicznych, mogą zaistnieć okoliczności, które uniemożliwią terminowe złożenie wniosku.

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres: konkurs@solidarityfund.pl

Uwagi lub reklamacje dotyczące działania generatora przyjmowane będą nie później niż 48 godzin przed zakończeniem terminu składania wniosków na adres: konkurs@solidarityfund.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na owocną współpracę!

Skip to content